<description /> <item> <guid isPermaLink="false">http://www.mr-online.nl/advocaten-geen-afm-vergunning-nodig/</guid> <link>http://www.actuele-artikelen.nl/overige-artikelen/advocaat-heeft-nog-geen-afm-vergunning-nodig/</link> <category>Overige artikelen</category> <title>Advocaat heeft (nog) geen AFM-vergunning nodig Advocaten hoeven voorlopig geen AFM-vergunning te hebben. Dat is de uitkomst van overleg tussen de Nederlandse Orde van Advocaten en de Autoriteit Financiële Markten . Mr. Omline Wed, 14 Jun 2017 11:21:45 +0200 <p>Advocaten hoeven voorlopig geen AFM-vergunning te hebben. Dat is de uitkomst van overleg tussen de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) en de Autoriteit Financi&euml;le Markten (AFM).</p> <p>De AFM vindt dat advocaten, net als anderen die incasso-activiteiten uitvoeren, vergunningsplichtig zijn. Maar na een gesprek met de NOvA heeft de financi&euml;le toezichthouder besloten om voorlopig niet te handhaven, zei algemeen deken Bart van Tongeren van de NOvA woensdag 19 april tijdens een vergadering van het College van Afgevaardigden.</p> <p>Uitstel betekent echter niet per se afstel, blijkt uit een verklaring van de AFM. &ldquo;Iedereen die adviseert en bemiddelt over krediet, moet volgens de&nbsp;<a href="https://www.afm.nl/nl-nl/professionals/nieuws/2016/nov/verantwoordelijkheid-kredietaanbieders-incassoproblemen">Leidraad Consumenten en Incassotrajecten&nbsp;v</a>oldoen aan de voorwaarden,&rdquo; legt woordvoerster Nicole Reijnen van de toezichthouder uit. De AFM beoordeelt de werkwijze van de kredietaanbieder, kijkt of deze aan de diploma-eisen voldoet en beslist dan of er een vergunning kan worden verleend.</p> <p>&ldquo;In het overleg met de AFM heeft de NOvA gezegd te gaan uitzoeken of er&nbsp;advocaten zijn die aan bemiddeling en advies over krediet doen,&rdquo; zegt Reijnen. De AFM wacht nu waar de NOvA mee komt.</p> 1 2017-06-14 11:21 +02:00 2017-06-14 11:21 +02:00 http://cassatieblog.nl/huwelijksvermogensrecht/vaststelling-draagkracht-directeur-grootaandeelhouder/ http://www.actuele-artikelen.nl/overige-artikelen/vaststelling-draagkracht-directeur-grootaandeelhouder/ Overige artikelen Vaststelling draagkracht directeur-grootaandeelhouder Ingeval een directeur-grootaandeelhouder alimentatieplichtig is, gaat het bij de in aanmerking te nemen inkomsten niet alleen om zijn uit de onderneming genoten salaris, maar kan ook de in de vennootschap behaalde winst een rol spelen bij de draagkrachtberekening. Cassatieblog Wed, 14 Jun 2017 11:20:35 +0200 <p>Ingeval een directeur-grootaandeelhouder alimentatieplichtig is, gaat het bij de in aanmerking te nemen inkomsten niet alleen om zijn uit de onderneming genoten salaris, maar kan ook de in de vennootschap behaalde winst een rol spelen bij de draagkrachtberekening.</p> <h4><strong>Achtergrond</strong></h4> <p>In deze alimentatiezaak gaat het om de vraag of bij de bepaling van de draagkracht van een directeur-grootaandeelhouder voor het vaststellen van kinderalimentatie naast zijn salaris uit de vennootschap ook rekening kan worden gehouden met de winstreserves in die vennootschap. Verzoekster in deze zaak (de vrouw) heeft verzocht om vaststelling van kinderalimentatie ten laste van verweerder (de man). De vrouw stelt zich op het standpunt dat bij het bepalen van het inkomen van de man niet alleen zijn salaris in aanmerking moet worden genomen, maar ook de als dividend door de vennootschap aan de man uit te keren winst. De vrouw heeft daartoe aangevoerd dat de onderneming goede resultaten behaalt en dat er geen noodzaak is om de winst op te potten. De man heeft aangegeven dat er bij het bepalen van zijn inkomen geen rekening dient te worden gehouden met de winstreserves, omdat hij de winst niet wil uitkeren in verband met de continu&iuml;teit van de onderneming.</p> <p>Zowel de rechtbank als het hof hebben bij het bepalen van de draagkracht van de man de winstreserves niet bij het inkomen geteld. Naar het oordeel van het hof is er geen aanleiding om de in de vennootschap gemaakte winst als inkomen aan te merken. Dat winstreserves aanwezig zijn betekent volgens het hof nog niet dat ruimte is voor dividenduitkeringen. Dit is in beginsel ter beoordeling van de bestuurder van de vennootschap, die daarbij rekening dient te houden met zijn wettelijke verplichtingen uit hoofde van boek 2 BW en de belangen van de vennootschap, aldus het hof.</p> <h4><strong>Cassatie</strong></h4> <p>De vrouw komt van dit oordeel in cassatie en klaagt (onder meer) dat het hof heeft miskend dat het aan de man is om te onderbouwen waarom van hem in redelijkheid niet kan worden verlangd dat hij naast zijn salaris meer inkomsten uit zijn onderneming genereert. De Hoge Raad acht deze klacht gegrond en overweegt daartoe het volgende:</p> <p>&lsquo;Bij de beoordeling van deze onderdelen wordt vooropgesteld dat bij het vaststellen van de draagkracht van de alimentatieplichtige niet alleen acht dient te worden geslagen op de inkomsten die de alimentatieplichtige zich feitelijk verwerft, maar ook op de inkomsten die hij zich in redelijkheid kan verwerven. Ingeval een directeur-grootaandeelhouder alimentatieplichtig is, gaat het bij de in aanmerking te nemen inkomsten niet alleen om zijn uit de onderneming genoten salaris, maar kan ook de in de vennootschap behaalde winst een rol spelen bij de draagkrachtberekening (HR 6 juni 2014,&nbsp;<a href="http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2014:1335" rel="noopener noreferrer" target="_blank">ECLI:NL:HR:2014:1335</a>&nbsp;, NJ 2014/297).&rsquo; (Het arrest van 6 juni 2014 is besproken in&nbsp;<a href="http://cassatieblog.nl/huwelijksvermogensrecht/ook-vennootschapswinst-kan-rol-spelen-bij-draagkrachtberekening-alimentatieplichtige-directeur-grootaandeelhouder/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">CB 2014-109</a>)</p> <p>Door geen aandacht te besteden aan de essenti&euml;le stellingen van de vrouw heeft het hof zijn oordeel volgens de Hoge Raad ontoereikend gemotiveerd. De Hoge Raad vernietigt dan ook de beschikking van het hof en verwijst het geding naar een ander hof ter verdere behandeling en beslissing.</p> 1 2017-06-14 11:20 +02:00 2017-06-14 11:20 +02:00 http://www.mr-online.nl/meer-vertrouwen-rechters/ http://www.actuele-artikelen.nl/overige-artikelen/meer-vertrouwen-in-rechters/ Overige artikelen Meer vertrouwen in rechters Nederlanders hebben meer vertrouwen gekregen in rechters. Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek . In geen enkel ander instituut hebben burgers zoveel vertrouwen als in de rechtspraak: in 2012 was dat 68,8 procent en in 2016 scoorden de rechters 71,5 procent. Mr. Omline Mon, 12 Jun 2017 14:53:40 +0200 <p>Nederlanders hebben meer vertrouwen gekregen in rechters. Dat blijkt uit&nbsp;onderzoek&nbsp;van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In geen enkel ander instituut hebben burgers zoveel vertrouwen als in de rechtspraak: in 2012 was dat 68,8 procent en in 2016 scoorden de rechters 71,5 procent.</p> <p>De rechters worden gevolgd door de politie (70,3 procent in 2016) en het leger (64,9 procent in 2016). Het laagst scoren in 2016 de kerken (30,4 procent), de pers (31,2 procent) en de Europese Unie (36 procent).</p> <p>Hoger opgeleiden hebben doorgaans meer vertrouwen in instituties dan lager opgeleiden.</p> 0 2017-06-12 14:53 +02:00 2017-06-12 14:53 +02:00 http://www.mr-online.nl/digitaal-procederen-werkt-hoge-raad/ http://www.actuele-artikelen.nl/overige-artikelen/digitaal-procederen-werkt-bij-de-hoge-raad/ Overige artikelen Digitaal procederen werkt bij de Hoge Raad De overgang van papier naar digitaal procederen is bij de Hoge Raad goed verlopen. Dat schrijft minister Blok in de voortgangsrapportage KEI aan de Tweede Kamer. Mr. Omline Mon, 12 Jun 2017 14:52:45 +0200 <p>De overgang van papier naar digitaal procederen is bij de Hoge Raad goed verlopen. Dat schrijft minister Blok (Veiligheid en Justitie) in de&nbsp;voortgangsrapportage&nbsp;KEI aan de Tweede Kamer.</p> <p>Sinds 1 maart 2017 is&nbsp;digitaal procederen verplicht&nbsp;voor vorderingszaken in cassatie bij de Hoge Raad. &ldquo;Ter voorbereiding op de inwerkingtreding heeft de Hoge Raad verschillende voorlichtings- en oefenbijeenkomsten voor civiele cassatieadvocaten georganiseerd,&rdquo; schrijft Blok. &ldquo;Deze zijn druk bezocht. Mede hierdoor hebben zich nauwelijks bijzonderheden voorgedaan bij de overgang. Het aantal vragen om ondersteuning is zeer beperkt gebleven.&rdquo;</p> <h2>INSTROOMCIJFERS</h2> <p>Het aantal digitale civiele vorderingszaken schommelt tussen 20 en 25 per maand. Het webportaal van de Hoge Raad is ook opengesteld voor de afhandeling van prejudici&euml;le vragen in fiscale en civiele zaken. De Hoge Raad beziet nog wanneer in de overige civiele zaken en de fiscale zaken digitaal kan worden geprocedeerd.</p> <h2>RAAD VAN STATE</h2> <p>De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State gaat op 12 juni van start met digitaal procederen op vrijwillige basis in asiel- en bewaringszaken. Dit sluit aan op het landelijk uitrollen van verplicht digitaal procederen in asiel- en bewaringszaken in eerste aanleg. Eerst krijgen enkele advocaten de kans om gebruik te maken van het digitale portaal van de Raad van State. Daarna wordt de kring van digitale deelnemers stap voor stap uitgebreid.</p> <h2>DUURDER</h2> <p>Invoering van het verplicht digitaal procederen, kortweg KEI genoemd, wordt duurder dan verwacht, schrijft Blok verder.&nbsp;Door latere inwerkingtreding van de wetgeving lopen de ontwikkelkosten langer door en komen de besparingen later. De financi&euml;le consequenties daarvan zijn nu nog niet bekend.</p> <p>Bij de rechtbanken Midden-Nederland en Gelderland wordt op 1 september digitaal procederen verplicht bij civiele vorderingen boven de 25.000 euro.</p> 0 2017-06-12 14:52 +02:00 2017-06-12 14:52 +02:00 http://www.nu.nl/binnenland/4722525/selectieprocedure-aantal-universiteiten-in-strijd-met-wet.html http://www.actuele-artikelen.nl/overige-artikelen/selectieprocedure-aantal-universiteiten-in-strijd-met-de-wet/ Overige artikelen Selectieprocedure aantal universiteiten in strijd met de wet Een aantal universiteiten gaat de fout in bij de decentrale selectie van aankomende studenten. Dat stellen het Interstedelijk Studenten Overleg en Landelijk Studenten Rechtsbureau vrijdag op basis van eigen onderzoek. NU.nl Mon, 12 Jun 2017 14:51:16 +0200 <p>Een aantal universiteiten gaat de fout in bij de decentrale selectie van aankomende studenten. Dat stellen het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) en Landelijk Studenten Rechtsbureau (LSR) vrijdag op basis van eigen onderzoek.</p> <p>Onder meer de procedures Universiteit Leiden, de Universiteit van Amsterdam en de Rijksuniversiteit Groningen zijn in strijd met de wet.</p> <p>In 2014 besloot het kabinet de centrale loting voor studies met een beperkt aantal plaatsen (numerusfixusopleidingen) vanaf het studiejaar 2017/2018 af te schaffen. Dat universiteiten en hogescholen vanaf komend studiejaar niet meer mogen selecteren op basis van een loting, moet de kans vergroten dat de juiste student op de juiste plek terechtkomt.</p> <p>Maar het LSR en het ISO concluderen dat een aantal universiteiten alleen het intellect (de cognitieve vaardigheden) toetst en helemaal geen rekening houdt met iemands motivatie of persoonlijkheid. Zo vraagt de Universiteit van Amsterdam voor de bachelor Geneeskunde aspirant-studenten eerst een kennistoets te maken. Wie dat niet goed doet, mag niet door naar de tweede ronde in de procedure. Volgens de twee organisaties is dat onterecht.</p> <h3>Afgewezen</h3> <p>''Het is verplicht dat aspirant-studenten op basis van verschillende criteria geselecteerd worden. We roepen studenten die onterecht afgewezen zijn op om zich bij ons te melden'', aldus voorzitter Gabri&euml;l van Rosmalen van het LSR.</p> <p>ISO-voorzitter Jan Sinnige noemt het "een kwalijke zaak dat universiteiten op deze manier de decentrale selectie misbruiken. Universiteiten krijgen vrijheid om het selectieproces te organiseren, maar het beleid van minister Jet Bussemaker (Onderwijs) schept duidelijke grenzen en vereisten."</p> <p>De Universiteit van Amsterdam roept aankomende studenten die denken dat de selectieprocedure niet eerlijk is verlopen op om zich te melden. "Die klachten zullen we zorgvuldig bekijken," aldus een woordvoerder. De universiteiten van Leiden en Groningen zijn niet bereikbaar voor commentaar.&nbsp;</p> 0 2017-06-12 14:51 +02:00 2017-06-12 14:51 +02:00 http://cassatieblog.nl/verbintenissenrecht/aanspraak-verkoopmakelaar-op-courtage-na-ontbinding-koopovereenkomst/ http://www.actuele-artikelen.nl/onroerend-goedrecht/aanspraak-verkoopmakelaar-op-courtage-na-ontbinding-koopovereenkomst/ Onroerend goedrecht Aanspraak verkoopmakelaar op courtage na ontbinding koopovereenkomst Het recht van een verkoopmakelaar op courtage komt niet te vervallen op de enkele grond dat zijn cliënt het beroep van de koper op de ontbindende voorwaarde heeft aanvaard. Een verkoopmakelaar dient bij het uitvoeren van zijn opdracht echter wel het belang van zijn opdrachtgever centraal te stellen. Cassatieblog.nl Tue, 23 May 2017 13:21:32 +0200 <p>Het recht van een verkoopmakelaar op courtage komt niet te vervallen op de enkele grond dat zijn cli&euml;nt het beroep van de koper op de ontbindende voorwaarde heeft aanvaard. Een verkoopmakelaar dient bij het uitvoeren van zijn opdracht echter wel het belang van zijn opdrachtgever centraal te stellen.&nbsp;Dit brengt mee dat een makelaar de rechtsgeldigheid van een beroep van de koper op een ontbindende voorwaarde dient te aanvaarden, indien zijn cli&euml;nt zich bij dat beroep neerlegt.</p> <h4><strong>Achtergrond</strong></h4> <p>In deze zaak gaat het over de aanspraak van een verkoopmakelaar op courtage na bemiddeling bij een koopovereenkomst die uiteindelijk geen doorgang heeft gevonden. De verkoper (verweerster in cassatie) heeft met een verkoopmakelaar (eiser tot cassatie) een bemiddelingsovereenkomst gesloten, waarin is afgesproken dat een courtage berekend zal worden van 1,25% van de koopsom. Vervolgens is met een koper een koopovereenkomst tot stand gekomen onder de ontbindende voorwaarde van financiering. Partijen hebben afgesproken dat de koper slechts een beroep op de ontbindende voorwaarde kan doen indien aan de verkoper of aan de makelaar tenminste twee schriftelijke afwijzingen van banken worden overgelegd.</p> <p>Toen bleek dat de koper de financiering niet rond kon krijgen, heeft de koper per e-mail een beroep op de ontbindende voorwaarde gedaan. Bij die e-mail heeft de koper een afwijzing van een bank en een brief van zijn hypotheekadviseur, waarin staat dat de afwijzing van een andere bank volgt, gevoegd. De verkoper heeft het beroep op de ontbindende voorwaarde aanvaard. De makelaar stelt echter dat de koopovereenkomst niet is ontbonden, omdat niet is voldaan aan de voorwaarden van ontbinding (namelijk het overleggen van twee afwijzingen). De makelaar meent dan ook aanspraak te kunnen maken op courtage en vordert van de verkoper betaling daarvan.</p> <h4><strong>Procesverloop</strong></h4> <p>Zowel de kantonrechter als het hof hebben de vordering afgewezen. Naar het oordeel van het hof is de omstandigheid dat de koper en de verkoper er zelf van uit zijn gegaan dat de koopovereenkomst is ontbonden beslissend. Een derde (in dit geval de makelaar) kan zich er niet op beroepen dat de koopovereenkomst niet zou zijn ontbonden. Het hof overwoog verder dat nu de koper in deze procedure geen partij is, het hof niet in de rechtsverhouding tussen de verkoper en de koper kan treden en zeker niet, in de rechtsverhouding tussen de makelaar en de verkoper, kan uitgaan van een andere juridische vaststelling met betrekking tot het bestaan van de koopovereenkomst.</p> <h4><strong>Cassatie</strong></h4> <p>De makelaar komt van dit oordeel van het hof in cassatie en klaagt (onder meer) dat het hof heeft miskend dat de rechter in een procedure tussen de makelaar en de verkoper een oordeel kan geven over de vraag of in de verhouding tussen verkoper en koper een overeenkomst tot stand is gekomen, zonder dat dit oordeel ook in de verhouding tussen verkoper en de koper bindende kracht heeft. De Hoge Raad acht deze klacht gegrond:</p> <p>&ldquo;Het recht van [eiser] als verkoopmakelaar op courtage komt niet te vervallen op de enkele grond dat zijn cli&euml;nt, [verweerster] , het beroep van koper op de ontbindende voorwaarde heeft aanvaard. Indien dit beroep van koper op kennelijk ontoereikende gronden is gebaseerd, kan de omstandigheid dat [verweerster] dit beroep heeft aanvaard, geen afbreuk doen aan het recht van [eiser] op de voor zijn diensten overeengekomen courtage. In dit licht getuigt van een onjuiste rechtsopvatting het oordeel van het hof dat het niet kan treden in de rechtsverhouding tussen [verweerster] en koper, en dat het ten aanzien van die rechtsverhouding zeker niet kan uitgaan van een andere, volledig aan de standpunten van partijen bij de rechtsverhouding tegenstrijdige, juridische vaststelling met betrekking tot het bestaan van de koopovereenkomst. Voorts is de omstandigheid dat koper in deze procedure geen partij is, in dit verband niet terzake dienend. Diens rechten of belangen zijn immers niet betrokken bij het antwoord op de vraag of [eiser] tegenover zijn opdrachtgever [verweerster] recht heeft op voldoening van courtage. Ook in zoverre berust het oordeel van het hof dus op een onjuiste rechtsopvatting.&rdquo;</p> <p>Toch kunnen de klachten naar het oordeel van de Hoge Raad niet tot cassatie leiden. Daartoe overweegt de Hoge Raad ten eerste dat uit het vonnis van de kantonrechter blijkt dat de koper, die tot 28 oktober 2011 de gelegenheid had om een beroep te doen op de ontbindende voorwaarde, de tweede afwijzing van een andere bank heeft overgelegd v&oacute;&oacute;r deze datum. Naar het oordeel van de Hoge Raad kan dan ook worden betwijfeld of een beroep van de verkoper jegens de koper op het niet vervuld zijn van de ontbindende voorwaarde zou kunnen slagen. Vervolgens overweegt de Hoge Raad dat een verkoopmakelaar op grond van&nbsp;<a href="http://wetten.overheid.nl/BWBR0005290/2017-03-10#Boek7_Titeldeel7_Afdeling1_Artikel401" target="_blank">art. 7:401 BW</a>&nbsp;de zorg van een goed opdrachtnemer in acht dient te nemen. Dit brengt mee dat een makelaar bij het uitvoeren van zijn opdracht het belang van zijn opdrachtgever centraal dient te stellen en belangenverstrengeling dient te voorkomen. De zorg van een goed opdrachtnemer brengt naar het oordeel van de Hoge Raad mee dat een makelaar de rechtsgeldigheid van een beroep van de koper op een ontbindende voorwaarde dient te aanvaarden, indien zijn cli&euml;nt zich bij dat beroep heeft neergelegd.</p> <p>De Hoge Raad doet hiermee de zaak dus zelf af en verwerpt het cassatieberoep.</p> 1 2017-05-23 13:21 +02:00 2017-05-23 13:21 +02:00 http://cassatieblog.nl/insolventierecht/verwijderingsplicht-curator-bij-opslag-van-tot-de-boedel-behorende-zaken/ http://www.actuele-artikelen.nl/overige-artikelen/verwijderingsplicht-curator-bij-opslag-van-tot-de-boedel-behorende-zaken/ Overige artikelen Verwijderingsplicht curator bij opslag van tot de boedel behorende zaken Indien tot de faillissementsboedel behorende zaken zijn opgeslagen in een gebouw of op een terrein dat de wederpartij van de failliet in gebruik heeft, heeft de wederpartij na ontbinding van de overeenkomst in beginsel evenzeer als de eigenaar het recht om van de curator verwijdering van die zaken te verlangen. Cassatieblog.nl Tue, 23 May 2017 13:19:10 +0200 <p>Indien tot de faillissementsboedel behorende zaken zijn opgeslagen in een gebouw of op een terrein dat de wederpartij van de failliet (niet in eigendom maar) in gebruik heeft, heeft de wederpartij na ontbinding van de overeenkomst in beginsel evenzeer als de eigenaar het recht om van de curator verwijdering van die zaken te verlangen.</p> <p>Eiseres tot cassatie exploiteert een opslaglocatie voor afvalstoffen op een terrein van de provincie Limburg, dat eiseres om niet in gebruik heeft. Aldel is een gefailleerde aluminiumsmelterij, die v&oacute;&oacute;r faillissement afvalstoffen had laten opslaan door eiseres. Na faillissement hebben de curatoren aan eiseres laten weten dat zij de overeenkomsten op basis waarvan de afvalstoffen waren opgeslagen, met toepassing van&nbsp;<a href="http://wetten.overheid.nl/BWBR0001860/2017-04-01#TiteldeelI_AfdelingTweede_Artikel37" target="_blank">art. 37 Fw</a>&nbsp;niet langer gestand zouden doen. Eiseres heeft hierop de overeenkomsten gedeeltelijk ontbonden.</p> <p>In dit kort geding vordert eiseres dat de curatoren worden veroordeeld om de afvalstoffen, die een negatieve waarde vertegenwoordigen, van haar terrein te verwijderen. Ter onderbouwing stelt zij dat de curatoren inbreuk maken op haar exclusieve gebruiksrecht, en daarmee in hun hoedanigheid onrechtmatig handelen, door de afvalstoffen niet te verwijderen. De curatoren verweren zich met de stelling dat de vordering van eiseres geen boedelvordering, maar een concurrente vordering is, die ter verificatie kan worden ingediend in het faillissement.</p> <p>Na een toewijzend vonnis van de voorzieningenrechter wees het hof de vordering van eiseres af. Het hof baseerde zich daarbij op het arrest&nbsp;Koot Beheer/Tideman&nbsp;uit 2013 (HR 19 april 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY6108,&nbsp;NJ&nbsp;2013/291,&nbsp;<a href="http://cassatieblog.nl/insolventierecht/boedelschuld-en-verplichting-tot-vergoeding-van-schade-aan-het-gehuurde/" target="_blank">CB 2013-78</a>), een principieel arrest waarin de Hoge Raad een nieuwe definitie van het begrip &ldquo;boedelschuld&rdquo; introduceerde. Aan het slot van dat arrest overwoog de Hoge Raad:</p> <p>&ldquo;Zoals volgt uit HR 9 juni 2006,&nbsp;<a href="http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2006:AV9234" target="_blank">LJN AV9234</a>, NJ 2007/21 (rov. 3.5.2), kan de gewezen verhuurder uit hoofde van zijn recht op het gehuurde verlangen dat de curator de tot de boedel behorende zaken uit het gehuurde verwijdert. Deze verplichting rust op de curator in zijn hoedanigheid en is derhalve een boedelschuld.&rdquo;</p> <p>Het hof legde deze overweging, mede onder verwijzing naar het daarin genoemde arrest uit 2006, eng uit: naar &rsquo;s hofs oordeel volgt daaruit dat slechts de (gewezen)&nbsp;verhuurder&nbsp;die&nbsp;eigenaar&nbsp;is van het gehuurde, kan verlangen dat de curator de tot de boedel behorende zaken uit het gehuurde verwijdert. Nu eiseres geen verhuurder was en ook geen eigenaar van het terrein, kon zij volgens het hof geen verwijdering van de tot de boedel behorende afvalstoffen van de curatoren verlangen.</p> <p>In cassatie houdt dit oordeel geen stand. Na een korte samenvatting van de kernoverwegingen uit&nbsp;Koot Beheer/Tideman&nbsp;(r.o. 3.4.1-3.4.2) overweegt de Hoge Raad:</p> <p>&ldquo;Indien de wederpartij van de failliet, zoals in het onderhavige geval, geen eigenaar is van het gebouw waarin of van het terrein waarop zich na ontbinding van de overeenkomst nog tot de boedel behorende zaken bevinden, maar zij daarvan wel een exclusief gebruiksrecht heeft, ontleent zij aan dat gebruiksrecht in beginsel evenzeer het recht om van de curator verwijdering van die zaken te verlangen. Een exclusief gebruiksrecht omvat immers doorgaans mede de bevoegdheid zich te verzetten tegen een storing in het genot van de zaak waarop het gebruiksrecht betrekking heeft (zie Parl. Gesch. Boek 5, p. 65; vgl. HR 24 januari 1992, ECLI:NL:HR:1992:ZC0480, NJ 1992/280).</p> <p>De curator is dan ook gehouden de desbetreffende zaken te verwijderen, tenzij hij stelt en bij tegenspraak bewijst dat de wederpartij daarop uit hoofde van haar rechtsverhouding met de eigenaar van het gebouw of terrein geen aanspraak kan maken.&rdquo;</p> <p>O&oacute;k de gebruiksgerechtigde niet-eigenaar van een perceel waarop zich tot de boedel behorende zaken bevinden, kan dus in beginsel verwijdering van die zaken verlangen van de curator. De Hoge Raad zoekt hiermee &ndash; in navolging van A-G Rank-Berenschot in haar&nbsp;<a href="http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2016:1196" target="_blank">conclusie</a>&nbsp;(sub 2.10) &ndash; aansluiting bij het arrest&nbsp;Van Aken/Heideman&nbsp;uit 1992 (genoemd in bovenstaand citaat), waarin werd geoordeeld dat de huurder van een perceel op grond van het burenrecht zijn buurman kan aanspreken tot verwijdering van een te dicht bij de erfgrens staande boom, mits de eigenaar van het gehuurde erf daartegen geen bezwaar heeft.</p> <p>Vanuit een breder civielrechtelijk perspectief is interessant dat de Hoge Raad in het onderhavige arrest bevestigt dat de inbreuk op het eigendomsrecht van een derde (in casu de provincie Limburg) tevens onrechtmatig kan zijn jegens een contractueel belanghebbende aan wie de eigenaar zijn exclusieve bevoegdheden heeft afgestaan (in casu eiseres als gebruiksgerechtigde); zie nader de conclusie van A-G Rank-Berenschot (sub 2.10), die ook ingaat op de uit art. 6:162 BW voortvloeiende verwijderingsplicht in inbreuksituaties (sub 2.8), waarvan de in deze zaak aangenomen verwijderingsplicht&nbsp;van de curatoren een sequeel is.</p> 1 2017-05-23 13:19 +02:00 2017-05-23 13:19 +02:00 http://www.mr-online.nl/rechters-willen-eenvoudiger-procedures/ http://www.actuele-artikelen.nl/overige-artikelen/rechters-willen-eenvoudiger-procedures/ Overige artikelen Rechters willen eenvoudiger procedures In een brief aan de informateur vraagt de Raad voor de rechtspraak om wetgeving die eenvoudige, effectieve gerechtelijke procedures mogelijk maakt. Ook wil de Raad voldoende middelen voor technische en inhoudelijke innovatie. De Raad voor de rechtspraak verzoekt het nieuwe kabinet om aandacht voor deze onderwerpen. Mr-Online Thu, 20 Apr 2017 15:04:27 +0200 <p>In een&nbsp;<a href="https://www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/aanbevelingen-kabinetsbeleid-de-rechtspraak.pdf" target="_blank">brief aan de informateur&nbsp;(pdf, 251,1 KB)</a>&nbsp;vraagt de Raad voor de rechtspraak om wetgeving die eenvoudige, effectieve gerechtelijke procedures mogelijk maakt. Ook wil de Raad voldoende middelen voor technische en inhoudelijke innovatie. De Raad voor de rechtspraak verzoekt het nieuwe kabinet om aandacht voor deze onderwerpen.</p> <h2>Vechtscheidingen</h2> <p>Volgens rechters zijn de juridische procedures soms te complex voor de hedendaagse conflicten. Procedures drijven partijen eerder uit elkaar dan dat ze helpen bij het vinden van een snelle, begrijpelijke en effectieve oplossing, stellen rechters. Er komen bijvoorbeeld steeds vaker vechtscheidingen voor. De echtscheidingsprocedure schrijft voor dat er een eisende en een verwerende partij is en dat drijft zaken op de spits.</p> <p>De Rechtspraak vraagt aan het nieuwe kabinet om wetgeving die de rechter de ruimte geeft om te experimenteren met eenvoudige procedures. Die moeten het makkelijker maken partijen bij elkaar te brengen. Dat komt neer op een experimenteerbepaling in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.</p> <h2>Nieuwe technieken</h2> <p>Ook in het strafrecht pleit de Rechtspraak voor een experimenteerbepaling. Zo&rsquo;n bepaling in het Wetboek van Strafvordering geeft ruimte voor nieuwe technieken en hulpmiddelen in strafzaken.</p> <p>Om te digitaliseren en te innoveren heeft de Rechtspraak extra middelen nodig, staat in de brief aan de informateur.&nbsp; Het gaat om bedragen oplopend naar 50 miljoen euro in 2022; voor de technische innovatie is vanaf 2018 structureel 50 miljoen euro extra nodig. Het totaalbedrag loopt dus op naar 100 miljoen euro per jaar in 2022.</p> 1 2017-04-20 15:04 +02:00 2017-04-20 15:04 +02:00 http://www.mr-online.nl/curator-moet-faillissementsfraude-melden/ http://www.actuele-artikelen.nl/overige-artikelen/curator-moet-faillissementsfraude-melden/ Overige artikelen Curator moet faillissementsfraude melden Curatoren krijgen voortaan een vaste taak bij de signalering van faillissementsfraude. De wet die dat mogelijk maakt is door de Eerste Kamer aangenomen. Dat houdt in dat curatoren bij een faillissement voortaan moeten letten op mogelijke onregelmatigheden en deze melden bij de rechter-commissaris. Mr-Online Thu, 20 Apr 2017 15:04:06 +0200 <p>Curatoren krijgen voortaan een vaste taak bij de signalering van faillissementsfraude. De wet die dat mogelijk maakt is door de Eerste Kamer aangenomen. Dat houdt in dat curatoren bij een faillissement voortaan moeten letten op mogelijke onregelmatigheden en deze melden bij de rechter-commissaris. Zo nodig kan er een melding of aangifte van de fraude volgen. De maatregel vloeit voort uit het wetgevingsprogramma Herijking van het faillissementsrecht en treedt naar verwachting op 1 juli 2017 in werking.</p> <p>Om zijn nieuwe taak goed uit te voeren moet de curator wel de nodige informatie krijgen over de failliete boedel. Bestaande informatie- en medewerkingsverplichtingen worden daartoe aangescherpt en verduidelijkt. Zo moet de curator worden ingelicht over eventuele buitenlandse vermogensbestanddelen, zoals banktegoeden en onroerend goed, en moet hem medewerking worden verleend om daarover de beschikking te krijgen.</p> <p>Het wetgevingsprogramma bestaat uit drie pijlers: de fraudepijler, de reorganisatiepijler en de moderniseringspijler. Twee van de drie tot de fraudepijler behorende wetsvoorstellen zijn op 1 juli 2016 in werking getreden: de Wet civielrechtelijk bestuursverbod en de Wet herziening strafbaarstelling faillissementsfraude. Met de aanvaarding van de Wet versterking positie curator is dit deel van de herijking van het faillissementsrecht afgerond. Daarmee is het instrumentarium voor de bestrijding van faillissementsfraude, zowel in civielrechtelijke als in strafrechtelijke zin, substantieel versterkt.</p> 1 2017-04-20 15:04 +02:00 2017-04-20 15:04 +02:00 https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Centrale-Raad-van-beroep/Nieuws/Paginas/Maatstaf-arbeid-bij-ziekmelding-na-eerstejaars-ZW-beoordeling-.aspx http://www.actuele-artikelen.nl/arbeidsrecht/maatstaf-arbeid-bij-ziekmelding-na-eerstejaars-zw-beoordeling/ Arbeidsrecht Maatstaf arbeid bij ziekmelding na eerstejaars ZW-beoordeling De Centrale Raad van Beroep oordeelt in zijn uitspraak van 22 maart 2017 dat de maatstaf die geldt bij een ziekmelding na een eerstejaars ZW-beoordeling , als betrokkene niet in enig werk heeft hervat, gangbare arbeid is, zoals die nader is geconcretiseerd bij de EZWb. Rechtspraak Thu, 20 Apr 2017 15:02:46 +0200 <p>De&nbsp;Centrale Raad van&nbsp;Beroep&nbsp;oordeelt in zijn uitspraak van 22 maart 2017 dat de maatstaf die geldt bij een ziekmelding na een eerstejaars ZW-beoordeling (EZWb), als betrokkene niet in enig werk heeft hervat, gangbare arbeid is, zoals die nader is geconcretiseerd bij de EZWb.</p> <p>Aan de orde is de vraag wat als &ldquo;zijn arbeid&rdquo; in de zin van artikel van de 19 ZW heeft te gelden als na een EZWb een ziekmelding plaatsvindt, tijdens het ontvangen van een WW-uitkering, met ingang van een datum die is gelegen tenminste vier weken na het be&euml;indigen van het recht op ziekengeld na een EZWb. De Raad heeft het standpunt van het Uwv onderschreven dat in zo&rsquo;n situatie, net als bij een ziekmelding tijdens het ontvangen van WW-uitkering na een WAO- of WIA-beoordeling - als betrokkene niet in enig werk heeft hervat -, een uitzondering moet worden aangenomen op de vaste rechtspraak van de Raad dat onder &ldquo;zijn arbeid&rdquo; wordt verstaan de laatstelijk voor de ziekmelding feitelijk verrichte arbeid. De maatstaf die geldt bij een ziekmelding na een EZWb - als betrokkene niet in enig werk heeft hervat - is gangbare arbeid, zoals die nader is geconcretiseerd bij de EZWb. Het gaat daarbij om elk van deze functies afzonderlijk, zodat het voldoende is wanneer de hersteldverklaring wordt gedragen door ten minste een van de geselecteerde functies.</p> <p>De&nbsp;Centrale Raad van Beroep&nbsp;is de hoogste rechter op het gebied van het sociale bestuursrecht, het ambtenarenrecht en delen van het pensioenrecht.</p> <p>Dit is een nieuwsbericht op basis van de genoemde uitspraak van de&nbsp;Centrale Raad van Beroep. Bij verschil tussen dit nieuwsbericht en de volledige uitspraak is laatstgenoemde beslissend.</p> 1 2017-04-20 15:02 +02:00 2017-04-20 15:02 +02:00 https://www.eerstekamer.nl/nieuws/20170321/wet_versterking_positie_curator http://www.actuele-artikelen.nl/overige-artikelen/wet-versterking-positie-curator-aangenomen-en-overig-nieuws/ Overige artikelen Wet versterking positie curator aangenomen en overig nieuws De Eerste Kamer heeft vandaag met de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gedebatteerd over het wetsvoorstel. Tijdens dit debat is de Motie-Rinnooy Kan c.s. over het veiligstellen van beloning op minimumloonniveau ingediend. De stemmingen over het wetsvoorstel en de motie vinden plaats op 28 maart 2017. Eerste kamer Tue, 11 Apr 2017 16:01:49 +0200 <p class="mnone">21&nbsp;maart&nbsp;2017</p> <p class="mnone">De Eerste Kamer heeft vandaag met de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) gedebatteerd&nbsp;over het wetsvoorstel</p> <ul> <li class="plus"><a href="https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/33623_van_toepassing_verklaring">Van toepassing verklaring van de Wet minimumloon op nader bepaalde overeenkomsten van opdracht (33.623)</a></li> </ul> <p class="mnone">Tijdens dit debat is de</p> <ul> <li class="plus"><a href="https://www.eerstekamer.nl/motie/motie_rinnooy_kan_d66_c_s_over_het_3">Motie-Rinnooy Kan (D66) c.s. over het veiligstellen van beloning op minimumloonniveau (EK 33.623, N)</a></li> </ul> <p class="mnone">ingediend. De stemmingen over het wetsvoorstel en de motie vinden plaats op&nbsp;<a href="https://www.eerstekamer.nl/plenaire_vergadering/20170328">28 maart 2017</a>.</p> <p class="mtop">De Kamer heeft met de initiatiefnemers en de minister van Veiligheid en Justitie&nbsp;(V&amp;J) gedebatteerd over</p> <ul> <li class="plus"><a href="https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/33987_initiatiefvoorstel_swinkels">Initiatiefvoorstel-Swinkels, Recourt en Van Oosten Beperking wettelijke gemeenschap van goederen (33.987)</a></li> </ul> <p class="mnone">Tijdens dit debat is de</p> <ul> <li class="plus"><a href="https://www.eerstekamer.nl/motie/motie_van_rij_cda_en_wezel_sp_over">Motie-Van Rij (CDA) en Wezel (SP) over aanhouding van dit wetsvoorstel (EK 33.987, I)</a></li> </ul> <p class="mnone">ingediend.&nbsp;De stemmingen over het wetsvoorstel en de motie vinden&nbsp;plaats op 28 maart 2017.</p> <p class="mtop">Het wetsvoorstel</p> <ul> <li class="plus"><a href="https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/34524_goedkeuring_protocol_bij_het">Goedkeuring Protocol bij het Noord-Atlantisch Verdrag inzake de toetreding van Montenegro (34.524)</a></li> </ul> <p class="mnone">is zonder stemming aangenomen. De fractie van de SP is daarbij&nbsp;<a href="https://www.eerstekamer.nl/begrip/vragen_van_aantekening">aantekening</a>&nbsp;verleend.</p> <p class="mtop">De wetsvoorstellen</p> <ul> <li class="plus"><a href="https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/34253_wet_versterking_positie">Wet versterking positie curator (34.253)</a></li> <li class="plus"><a href="https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/34426_comptabiliteitswet_2016">Comptabiliteitswet 2016 (34.426)</a></li> <li class="plus"><a href="https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/34429_uitvoering_van_eu">Uitvoering van EU verordening 536/2014 op het gebied van klinische proeven met geneesmiddelen voor menselijk gebruik (34.429)</a></li> <li class="plus"><a href="https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/34508_beperken_heffingsbevoegdheid">Beperken heffingsbevoegdheid van precariobelasting voor enkele openbare werken van algemeen nut (34.508)</a></li> <li class="plus"><a href="https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/34575_verzamelwet_zvw_2016">Verzamelwet Zvw 2016 (34.575)</a></li> <li class="plus"><a href="https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/34609_invoering_europese">Invoering Europese betalingsbevelprocedure (34.609)</a></li> <li class="plus"><a href="https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/34621_goedkeuring_verdrag">Goedkeuring Verdrag beperking aansprakelijkheid binnenvaart (CLNI 2012) (34.621)</a></li> <li class="plus"><a href="https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/34622_uitvoering_verdrag_beperking">Uitvoering Verdrag beperking aansprakelijkheid in de binnenvaart (CLNI 2012) (34.622)</a></li> <li class="plus"><a href="https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/34654_evaluatiewet_wnt">Evaluatiewet WNT (34.654)</a></li> </ul> <p class="mnone">zijn als&nbsp;<a href="https://www.eerstekamer.nl/begrip/hamerstuk">hamerstukken</a>&nbsp;afgedaan.</p> <ul> <li class="plus"><a href="https://www.eerstekamer.nl/verslag/20170321/verslag">Verslag plenaire vergadering 21 maart 2017</a></li> </ul> 0 2017-04-11 16:01 +02:00 2017-04-11 16:01 +02:00 http://www.nu.nl/ondernemen/4468488/tweede-kamer-stemt-in-met-boete-laat-betalende-bedrijven.html http://www.actuele-artikelen.nl/ondernemingsrecht/tweede-kamer-stemt-in-met-boete-voor-te-laat-betalende-bedrijven/ Ondernemingsrecht Tweede Kamer stemt in met boete voor te laat betalende bedrijven Kleine leveranciers moeten binnen zestig dagen worden betaald door de bedrijven waaraan ze leveren. Bedrijven die deze maximumtermijn overschrijden, kunnen in de toekomst op een boete rekenen. Nu.nl Tue, 21 Mar 2017 11:03:30 +0100 <p>Kleine leveranciers moeten binnen zestig dagen worden betaald door de bedrijven waaraan ze leveren. Bedrijven die deze maximumtermijn overschrijden, kunnen in de toekomst op een boete rekenen.</p> <p>De Tweede Kamer stemde dinsdag voor het initiatiefwetsvoorstel van CDA en PvdA dat dit regelt.</p> <p>De voorgestelde boete bedraagt 8 procent van de oorspronkelijke rekening. Volgens Agnes Mulder (CDA) wordt er nu jaarlijks nog voor 7 miljard euro aan facturen te laat uitbetaald.</p> <p>''Zo komen mkb'ers en zzp'ers in financi&euml;le problemen en kunnen hierdoor amper het hoofd boven water houden'', zegt Mulder. ''Met dit wetsvoorstel komt daar een einde aan. Op tijd betalen is tenslotte normaal.''</p> <p>Ook Mei Li Vos (PvdA) is blij dat kleine leveranciers op deze manier in bescherming worden genomen. ''Hierdoor wordt de macht van de grootbedrijven ten opzichte van de kleine leveranciers ingeperkt. En dat is hard nodig.''</p> 1 2017-03-21 11:03 +01:00 2017-03-21 11:03 +01:00 https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/Paginas/Nieuwe-regelingen-proceskosten-in-zaken-over-intellectuele-eigendom-indicatietarieven-.aspx http://www.actuele-artikelen.nl/overige-artikelen/nieuwe-regelingen-proceskosten-in-zaken-over-intellectuele-eigendom/ Overige artikelen Nieuwe regelingen proceskosten in zaken over intellectuele eigendom De regelingen voor de proceskosten in rechtszaken over auteursrechten, merken, handelsnamen e.d. zijn aangepast. Dat geldt voor de Hoge Raad, de gerechtshoven en de rechtbanken. Rechtspraak Tue, 21 Mar 2017 11:02:26 +0100 <p>De regelingen voor de&nbsp;proceskosten&nbsp;in rechtszaken over auteursrechten, merken, handelsnamen e.d. (&lsquo;intellectuele eigendom&rsquo;) zijn aangepast. Dat geldt voor de&nbsp;Hoge Raad, de gerechtshoven en de rechtbanken.</p> <p>De&nbsp;proceskosten&nbsp;in dat soort zaken zijn meestal hoger dan in andere zaken. Dat komt door Europese regelgeving en omdat dit soort zaken vaak ingewikkeld en langlopend zijn.</p> <p>Het doel van de aanpassing is om de voorspelbaarheid van het proceskostenrisico te vergroten. Daardoor kunnen de procederende partijen beter en vroegtijdiger inschatten wat de&nbsp;proceskosten&nbsp;zullen zijn die ze moeten betalen als ze de zaak verliezen. Daarnaast zijn de regelingen ook aangepast in verband met nieuwe Europese en Nederlandse rechtspraak.</p> <p>De regelingen zijn op rechtspraak.nl gepubliceerd:</p> <p><a title="Indicatietarieven-in-IE-zaken-HR-2017.pdf" href="https://www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/Indicatietarieven-in-IE-zaken-HR-2017.pdf">Indicatietarieven IE-zaken&nbsp;Hoge Raad&nbsp;(pdf, 137,5 KB)</a></p> <p><a title="Indicatietarieven-in-IE-zaken-gerechtshoven-2017.pdf" href="https://www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/Indicatietarieven-in-IE-zaken-gerechtshoven-2017.pdf">Indicatietarieven IE-zaken gerechtshoven&nbsp;(pdf, 277,8 KB)</a></p> <p><a title="Indicatietarieven-in-IE-zaken-rechtbanken-april-2017.pdf" href="https://www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/Indicatietarieven-in-IE-zaken-rechtbanken-april-2017.pdf">Indicatietarieven IE-zaken rechtbanken&nbsp;(pdf, 24,4 KB)</a></p> <p>Ze worden toegepast vanaf 1 april 2017.&nbsp;</p> 1 2017-03-21 11:02 +01:00 2017-03-21 11:02 +01:00 http://www.mr-online.nl/weer-uitstel-verplicht-procederen/ http://www.actuele-artikelen.nl/overige-artikelen/weer-uitstel-voor-verplicht-procederen/ Overige artikelen Weer uitstel voor verplicht procederen Verplicht digitaal procederen is weer uitgesteld. Het kan op zijn vroegst voor de zomer worden ingevoerd. Dat zegt Monique Commelin, directeur van het moderniserings- en digitaliseringsprogramma Kwaliteit en Innovatie , in een interview op de website van de Rechtspraak. De reden is dat de techniek er nog niet klaar voor is. Mr-Online Tue, 21 Mar 2017 11:02:10 +0100 <p>Verplicht digitaal procederen is weer uitgesteld. Het kan op zijn vroegst voor de zomer worden ingevoerd. Dat zegt Monique Commelin, directeur van het&nbsp;moderniserings- en digitaliseringsprogramma Kwaliteit en Innovatie&nbsp;(KEI), in een interview op de website van de Rechtspraak. De reden is dat de techniek er nog niet klaar voor is.</p> <p>Oorspronkelijk zou de verplichting op 1 februari worden ingevoerd in de arrondissementen Midden-Holland en Gelderland, voor civiele vorderingen vanaf 25.000 euro en asiel- en&nbsp;bewaringszaken.&nbsp;Later volgde uitstel tot 1 april</p> <h2>BEWEZEN</h2> <p>&ldquo;De stap naar verplicht digitaal procederen is een grote,&rdquo; zegt Commelin. &ldquo;We hebben er dan ook heel bewust voor gekozen om pas te starten als de techniek zich heeft bewezen. Pas dan vraagt de Rechtspraak aan de minister van Veiligheid en&nbsp;Justitie&nbsp;om een Koninklijk Besluit af te geven.&rdquo;</p> <p>De Rechtspraak wil eerst de resultaten afwachten van een aantal tests. &ldquo;Daarbij gaat het met name om de snelheid van Mijn Werkomgeving,&rdquo; licht Commelin toe. &ldquo;Dit is het digitale dossier aan de kant van de rechtspraakmedewerker.&rdquo;</p> <h2>COMPLEXE WERKPROCESSEN</h2> <p>Ondertussen werkt de Rechtspraak aan verbeteringen. &ldquo;Dit betekent dat we nog niet begin april kunnen starten met verplicht digitaal procederen, zoals we hoopten. Ik snap dat dit heel vervelend is, zowel voor Rechtspraakmedewerkers als voor advocaten. Maar we hebben steeds gezegd: het wordt pas verplicht als we zeker zijn van onze zaak.&rdquo;</p> <p>Commelin zegt dat KEI een gecompliceerd proces is omdat het gaat om grote aantallen data, die zeer vertrouwelijk zijn. &ldquo;Ook moeten verschillende partijen in hetzelfde dossier samenwerken en is er sprake van veel handelingen en complexe werkprocessen,&rdquo; legt ze uit. &ldquo;Hier komt nog eens bij dat niet iedereen alles op hetzelfde tijdstip mag zien of doen. Een concept-uitspraak bijvoorbeeld, moet onzichtbaar blijven tot het moment van de uitspraak door de rechter. We willen een snel systeem, maar het moet ook veilig, betrouwbaar en goed bruikbaar zijn. Dit staat soms op gespannen voet met elkaar.&rsquo;</p> <p>Bij de rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland kunnen advocaten sinds november 2016 al wel vrijwillig digitaal procederen in civiele vorderingen vanaf 25.000 euro.</p> 1 2017-03-21 11:02 +01:00 2017-03-21 11:02 +01:00 http://nos.nl/artikel/2164066-banken-rekenden-te-hoge-boetes-voor-oversluiten-hypotheek.html http://www.actuele-artikelen.nl/onroerend-goedrecht/banken-rekenden-te-hoge-boetes-voor-oversluiten-hypotheek/ Onroerend goedrecht Banken rekenden te hoge boetes voor oversluiten hypotheek De Autoriteit Financiële Markten bevestigt dat banken zich niet altijd houden aan de maximale boete die ze mogen rekenen bij klanten die hun hypotheek vervroegd aflossen. NOS Tue, 21 Mar 2017 11:00:45 +0100 <p>De Autoriteit Financi&euml;le&nbsp;Markten (AFM) bevestigt dat banken zich niet altijd houden aan de maximale boete die ze mogen&nbsp;rekenen bij klanten die hun hypotheek vervroegd aflossen.&nbsp;Voor een deel van de tienduizenden mensen die vorig jaar een boete betaalden bij bijvoorbeeld het oversluiten van hun hypotheek naar een gunstigere rente, kan dit&nbsp;betekenen dat ze geld terugkrijgen.</p> <p>Die boete&nbsp;mag maximaal zo hoog zijn als de inkomsten die de bank mist door de overstap. Maar dat gaat lang niet altijd goed. Daarom komt de toezichthouder vandaag met een&nbsp;leidraad hoe banken de berekening moeten uitvoeren.</p> <h2 class="block_title ">Radar</h2> <p>Hiermee bevestigt de AFM eerdere berichten van onder meer&nbsp;<a href="http://nos.nl/artikel/2131689-klanten-betalen-te-veel-boeterente-aan-hun-bank.html">tv-programma Radar</a>&nbsp;dat banken zich niet altijd houden aan de Europese wetgeving die bepaalt wat het maximum is dat ze hiervoor mogen rekenen. Uit een aflevering van het programma bleek dat twaalfduizend klanten die zich bij een claimstichting hadden gemeld,&nbsp;gemiddeld ruim&nbsp;drieduizend euro te veel hadden betaald.</p> <p>De AFM heeft&nbsp;twaalf fictieve dossiers voorgelegd aan banken en zag daarin dat de berekeningen verschilden. Hoe hoog de bedragen zijn die banken te veel rekenen, of om welke banken het gaat, maakt de AFM niet bekend.</p> <p>De Vereniging Eigen Huis zegt er op basis van signalen van uit te gaan dat het bij alle mensen die een boete betaalden vaker misging dan niet. De bedragen die mensen te veel betaalden zouden kunnen oplopen&nbsp;tot duizenden euro's.</p> <p>Volgens de Nederlandse Vereniging van&nbsp;Banken (NVB)&nbsp;waren er verschillende manieren om de boete te berekenen.&nbsp;De&nbsp;NVB&nbsp;laat weten dat de leidraad nu duidelijkheid biedt voor banken en klanten.</p> <h2 class="block_title ">Geld retour?</h2> <p>De banken zeggen de leidraad van de AFM te zullen gebruiken.&nbsp;Ook&nbsp;hebben de vier grote banken al aan de NVB laten weten dat ze zullen bekijken&nbsp;hoeveel er te veel is gerekend bij klanten die na 14 juli&nbsp;2016, de ingangsdatum van de&nbsp;wetgeving, hun hypotheek oversloten.&nbsp;Dit kan ertoe leiden dat klanten een deel van de betaalde vergoeding retour ontvangen.</p> <p>De banken denken dat met de herberekening van de boetes enkele miljoenen euro's per bank&nbsp;gemoeid zijn, afhankelijk van de grootte van de hypotheekportefeuille en&nbsp;het aantal oversluitingen. Bij de Rabobank gaat het om circa 10.000 klanten en vijf miljoen euro aan compensatiekosten.</p> <p>Bij Triodos bank verwachten ze geen compensaties. "Het gaat om relatief weinig mensen want we hebben&nbsp;weinig oversluitingen of aflossingen", zegt een woordvoerder. "Bovendien was&nbsp;onze berekening van de boete al conform de richtlijnen van de AFM."</p> <p>Ook de AFM zegt ervan uit te gaan dat banken zelf contact opnemen met&nbsp;klanten die te veel betaald hebben. De toezichthouder gaat in de gaten houden of banken zich aan de leidraad houden.</p> <p>De Vereniging Eigen Huis vindt dit niet ver genoeg gaan. De VEH zegt dat banken een kans hebben om te laten zien dat ze het klantenbelang daadwerkelijk vooropstellen, door ook mensen die beboet zijn voordat de Europese wetgeving inging te compenseren. De Vereniging doet daarvoor een moreel app&egrave;l op de banken.</p> 1 2017-03-21 11:00 +01:00 2017-03-21 11:00 +01:00 http://www.mr-online.nl/deurwaarder-drone-gebruiken/ http://www.actuele-artikelen.nl/overige-artikelen/deurwaarder-kan-drone-gebruiken/ Overige artikelen Deurwaarder kan drone gebruiken Deurwaarders kunnen gebruik maken van drones. Tot die conclusie komt kandidaat-gerechtsdeurwaarder Stefano Nocco in een artikel in het tijdschrift De Gerechtsdeurwaarder. Volgens Nocco kan de deurwaarder drones onder meer gebruiken bij raambeslag, bij het proces-verbaal van constateringen en bij de beslaglegging van schepen. Mr-Online Mon, 20 Mar 2017 08:41:57 +0100 <p>Deurwaarders kunnen gebruik maken van drones. Tot die conclusie komt kandidaat-gerechtsdeurwaarder Stefano Nocco in&nbsp;<a href="https://www.recht.nl/nieuws/rechtsvordering/58230b4e1e871f151614/gerechtsdeurwaarders-en-drones-het-beslag-op-roerende-zaken-in-een-vogelvlucht/">een artikel&nbsp;</a>in het tijdschrift De Gerechtsdeurwaarder.&nbsp; Volgens Nocco kan de deurwaarder drones onder meer gebruiken bij raambeslag, bij het proces-verbaal van constateringen en bij de beslaglegging van schepen.</p> <p>Nocco stelt dat er juridisch niets specifiek is geregeld over het gebruik van drones door de gerechtsdeurwaarder. Het uitgangspunt in de rechtspraktijk is een arrest van het Hof Den Bosch uit 1972. Daarin wordt bepaald dat aanduiding en beschrijving van de in beslag te nemen goederen alleen mogelijk is als de deurwaarder persoonlijk ter plaatse is en zelf de goederen ziet. Volgens Nocco is dit arrest achterhaald door de huidige technische mogelijkheden, en sluit het daarom niet meer aan bij de tijdgeest.</p> <p>De Leidse gerechtsdeurwaarder stelt op basis van juridisch onderzoek dat de deurwaarder de goederen ook persoonlijk kan waarnemen door met een drone te kijken. &nbsp;&ldquo;De deurwaarder gebruikt de drone dan als verlengde van zijn oog. Zien kan op afstand gebeuren als de gerechtsdeurwaarder zeker weet dat juist en waar is wat hij door middel van de drone ziet.&rdquo; Hij vergelijkt een drone in dit opzicht met een verrekijker. Voorwaarde, ook vanuit oogpunt van privacy, is wel dat deurwaarder live kijkt. Beelden mogen niet worden opgeslagen of openbaar gemaakt.</p> <p>Bij scheepsbeslag kan een drone uitkomst brengen als het schip vaart. De deurwaarder kan via de marifoon aan de kapitein laten weten dat er beslag op het schip is gelegd. Ook voor een proces-verbaal van constateringen is een drone handig.&nbsp; De deurwaarder hoeft niet zelf te constateren wat de toestand is van een muur of een dak.</p> <p>Nocco pleit in zijn artikel voor meer duidelijkheid in de regelgeving. Daarvoor zou rechtspraak uitkomst kunnen bieden.</p> 0 2017-03-20 08:41 +01:00 2017-03-20 08:41 +01:00 http://cassatieblog.nl/proces-en-beslagrecht/thuiskopieheffing-compenseert-niet-voor-schade-door-illegale-downloads/ http://www.actuele-artikelen.nl/auteursrecht/thuiskopieheffing-compenseert-niet-voor-schade-door-illegale-downloads/ Auteursrecht Thuiskopieheffing compenseert niet voor schade door illegale downloads De thuiskopieheffing is niet bedoeld om het nadeel te compenseren van kopieën uit illegale bron. Cassatieblog.nl Tue, 21 Feb 2017 12:54:17 +0100 <p>De thuiskopieheffing is niet bedoeld om het nadeel te compenseren van kopie&euml;n uit illegale bron.</p> <p>De zaak over het &ldquo;illegaal downloaden&rdquo;. Tja, wat kon de Hoge Raad nog toevoegen aan&nbsp;<a href="http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=nl&amp;num=C-435/12" target="_blank">het arrest</a>&nbsp;van het Hof van Justitie van de EU uit 2014? Het Hof had deze zaak immers al beslist, maar eisers tot cassatie besloten twee jaar later om de zaak toch nog op te brengen voor voortprocederen. De Hoge Raad rondt de zaak af zonder verrassingen.</p> <h4>Thuiskopieheffingen</h4> <p>Waar ging het ook alweer over? Een groep fabrikanten en importeurs van apparaten waarop thuiskopie&euml;n kunnen worden gemaakt, begon een principi&euml;le zaak tegen Stichting de Thuiskopie, die thuiskopievergoedingen int en verdeelt, en de SONT, de stichting waarin rechthebbenden en fabrikanten elkaar treffen om te onderhandelen over de hoogte van de thuiskopievergoeding. De fabrikanten vorderden een hele reeks verklaringen voor recht over met welk soort kopie&euml;n allemaal wel of niet rekening mocht worden gehouden bij het vaststellen van de vergoedingen. Dat is namelijk niet zo duidelijk. De Auteursrechtrichtlijn (Arl.) bepaalt alleen dat als een lidstaat de &ldquo;thuiskopie-exceptie&rdquo; implementeert (toestemming geeft aan consumenten om, zeg maar, voor niet-commercieel priv&eacute;gebruik kopie&euml;n te maken), een &ldquo;billijke vergoeding&rdquo; moet worden geheven ter compensatie van de rechthebbenden. Vaste jurisprudentie van het HvJEU luidt dat deze &ldquo;billijke vergoeding&rdquo; een autonoom, unierechtelijk begrip is dat uniform in de EU-lidstaten moet worden uitgelegd. Diezelfde rechtspraak geeft tegelijkertijd een grote vrijheid aan de lidstaten, onder meer om de hoogte van de vergoeding en de wijze van inning vast te stellen. Dat geeft onduidelijkheid en elk jaar verschijnen meerdere arresten van het HvJEU waarin over allerlei aspecten knopen worden doorgehakt. Soms wordt de nationale wetgever inderdaad alle ruimte gelaten, maar in andere gevallen komt het HvJEU met regels op een detailniveau dat nogal contrasteert met de vage bewoordingen van de Arl. Menige lidstaat heeft zijn uitvoeringswet- en regelgeving al moeten aanpassen omdat het HvJEU oordeelde dat het recht anders in elkaar stak dan men dacht.</p> <p>Misschien wel het meest contentieuze onderwerp in deze procedure vormden de &ldquo;kopie&euml;n uit niet-geoorloofde bron&rdquo;, of in de volksmond: illegale downloads.&nbsp;In Nederland werd in de parlementaire geschiedenis ervan uitgegaan dat met de thuiskopieheffing ook daar een vergoeding voor werd ge&iuml;nd. Dat is een praktisch resultaat waar veel voor te zeggen valt: illegaal downloaden is in de praktijk moeilijk tegen te gaan, de schade per download is relatief gering, en door ook te heffen voor illegale downloads worden de rechthebbenden tenminste nog enigszins gecompenseerd. In cassatie legde de Hoge Raad hierover twee vragen voor aan het HvJEU, kort gezegd: (1) vallen downloads uit ongeoorloofde bron ook onder de thuiskopie-exceptie uit de Auteursrechtrichtlijn, en zo nee: (2) mag een lidstaat de schade van rechthebbenden door zulke kopie&euml;n dan toch compenseren met een thuiskopieheffing? In een nogal rechtlijnig arrest beantwoordde het HvJEU beide vragen met &lsquo;nee&rsquo;. De Hoge Raad kon vervolgens de zaak zelf afdoen en verklaart voor recht:</p> <p>&ldquo;dat de in art. 16c Aw bedoelde billijke vergoeding uitsluitend bedoeld is om het nadeel (te verstaan als: de voor de desbetreffende kopieerhandeling gederfde licentievergoeding) dat de rechthebbenden ondervinden van de reproductiehandelingen die binnen het toepassingsbereik van art. 16c Aw vallen, te compenseren, alsmede dat bij de bepaling van de hoogte van de thuiskopievergoeding geen rekening dient te worden gehouden met de schade die het gevolg is van illegaal kopi&euml;ren (inclusief downloaden) uit een illegale bron&rdquo;.</p> <p>Voor de Nederlandse wetgeving heeft dit overigens verder geen gevolgen: de Hoge Raad had in zijn tussenarrest al geoordeeld dat art. 16c Auteurswet, dat de thuiskopieheffing implementeert, hoe dan ook richtlijnconform kan worden uitgelegd. De tekst van de wet maakt namelijk geen onderscheid tussen legale en illegale bron en duidelijk blijkt uit de wetsgeschiedenis dat de wetgever bedoeld heeft om de Auteursrechtrichtlijn getrouw uit te voeren. Dan moet volgens vaste rechtspraak van het HvJEU de wet richtlijnconform worden uitgelegd, ook al zou in de wetsgeschiedenis een verkeerde interpretatie van de richtlijn zijn gegeven.</p> <h4>Proceskosten</h4> <p>De Hoge Raad had naar aanleiding van het incidentele cassatieberoep van Thuiskopie nog een vraag gesteld aan het HvJEU: was op deze procedure de Handhavingsrichtlijn (2004/48/EG) van toepassing, zodat art. 1019h Rv aanspraak zou geven op een volledige proceskostenvergoeding? Het HvJEU oordeelde van niet, en Thuiskopie trok daarna haar incidentele beroep in. Maar ja, zegt de Hoge Raad, nu waren de kosten in het incidentele beroep al gemaakt, dus Thuiskopie wordt toch daarin veroordeeld. Maar dus wel tegen het forfaitaire tarief.</p> 1 2017-02-21 12:54 +01:00 2017-02-21 12:54 +01:00 http://www.telegraaf.nl/dft/geld/werk-inkomen/27487930/__CBS__minder_mensen_failliet__.html http://www.actuele-artikelen.nl/overige-artikelen/cbs-minder-mensen-failliet/ Overige artikelen CBS: minder mensen failliet Het aantal faillissementen onder particulieren is in 2016 voor het derde jaar op rij afgenomen, tot het laagste niveau sinds 2000. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. de Telegraaf Tue, 21 Feb 2017 12:53:27 +0100 <p>Het aantal faillissementen onder particulieren is in 2016 voor het derde jaar op rij afgenomen, tot het laagste niveau sinds 2000. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek.</p> <p>Het gaat om mensen die door een rechter priv&eacute; bankroet zijn verklaard. Dit gebeurt vaak in samenhang met een schuldsaneringstraject. De laatste jaren wordt er in de schuldsanering echter steeds minder vaak voor een faillissement gekozen. Dit is volgens het statistiekbureau de voornaamste reden van de terugloop in het aantal particulieren dat op de fles gaat.</p> <p>Mede door gewijzigde regelgeving gaat de voorkeur steeds meer uit naar een wat langer traject, waarbij de schuldenaar langer de tijd krijgt om schulden af te betalen. Daarbij worden dan vaak regelingen getroffen met schuldeisers.</p> <p>Alles bij elkaar gingen vorig jaar nog 1545 Nederlanders persoonlijk bankroet. Dat is ongeveer een kwart minder dan in 2015, en 62 procent minder dan het hoogtepunt in 2013, toen nog 4073 mensen failliet werden verklaard. In circa vier op de tien gevallen had het persoonlijk faillissement te maken met een omvallende eenmanszaak.</p> 1 2017-02-21 12:53 +01:00 2017-02-21 12:53 +01:00 http://www.mr-online.nl/kantonrechter-heeft-het-drukker/ http://www.actuele-artikelen.nl/overige-artikelen/kantonrechter-heeft-het-drukker/ Overige artikelen Kantonrechter heeft het drukker De verruiming van de bevoegdheid van de kantonrechter heeft geleid tot ongeveer 25 procent meer rechtszaken met een belang tussen 5.000 en 25.000 euro. Dit blijkt uit het eindrapport over de evaluatie van de competentiegrensverhoging. Mr-Online Tue, 21 Feb 2017 12:52:54 +0100 <p>De verruiming van de&nbsp;bevoegdheid&nbsp;van de&nbsp;kantonrechter&nbsp;heeft geleid tot ongeveer 25 procent meer rechtszaken met een belang tussen 5.000 en 25.000 euro.&nbsp;Dit blijkt uit het eindrapport over de&nbsp;<a href="https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-veiligheid-en-justitie/documenten/rapporten/2017/01/18/lagere-drempels-voor-rechtzoekenden-wodc-cahier-2016-14" target="_blank">evaluatie van de competentiegrensverhoging</a>.&nbsp;</p> <p>In 2011 werd de zogenoemde competentiegrens voor kantonrechterzaken verhoogd van 5.000 naar 25.000 euro. Zaken met een financieel belang van meer dan 5.000 euro werden tot 2011 door de handelsrechter behandeld. Bij de kantonrechter&nbsp;is het niet verplicht om een&nbsp;advocaat&nbsp;in te schakelen, bij de handelsrechter wel.</p> <p>Het is niet te zeggen of de stijging van het aantal zaken volledig is toe te schrijven aan de aanpassing van de competentiegrens, omdat tegelijkertijd de griffierechten voor deze zaken werden verlaagd met maximaal 314 euro. Een tweede conclusie is dat de rechtsgang bij de&nbsp;kantonrechter&nbsp;goedkoper is: eisers waren in de oude situatie 3.000 euro kwijt, in de nieuwe situatie is dat nog duizend euro.</p> <p>In de politieke discussie over de verhoging van de competentiegrens was veel aandacht voor de gevolgen van het feit dat mensen niet langer verplicht gebruik hoeven te maken van een&nbsp;advocaat. Hoewel de kwaliteit van de rechtshulp is gedaald, blijkt de tevredenheid van de rechtzoekenden over de ontvangen rechtshulp toegenomen. De verklaring is, volgens de onderzoekers, waarschijnlijk het feit dat mensen nu vrij zijn om te kiezen of ze hulp inroepen en zo ja van wie.</p> <p>De rechtsgang wordt, tot slot, als rechtvaardiger beoordeeld. Vooral verliezende partijen voelen zich beter ge&iuml;nformeerd, beter gehoord en beter behandeld.</p> 1 2017-02-21 12:52 +01:00 2017-02-21 12:52 +01:00 http://www.nu.nl/ondernemen/4469490/kabinet-gaat-slag-met-mkb-toets.html http://www.actuele-artikelen.nl/ondernemingsrecht/kabinet-gaat-aan-de-slag-met-mkb-toets/ Ondernemingsrecht Kabinet gaat aan de slag met mkb-toets Het kabinet gaat een speciale mkb-toets uitwerken die het makkelijker moet maken om voor kleine bedrijven om te voldoen aan allerlei wettelijke verplichtingen. Nu.nl Tue, 21 Feb 2017 12:51:19 +0100 <p>Het kabinet gaat een speciale mkb-toets uitwerken die het makkelijker moet maken om voor kleine bedrijven om te voldoen aan allerlei wettelijke verplichtingen.</p> <p>Minister Henk Kamp (Economische Zaken) heeft&nbsp;<a href="https://1848.nl/document/kamerbrief/25153?qs=mkb-toets" target="_blank">een brief</a>&nbsp;naar de Tweede Kamer gestuurd over de uitvoering van twee moties over de mkb-toets. In de tweede helft van het jaar stuurt het ministerie meer informatie over de maatregelen.</p> <p>Minister Kamp wil de&nbsp;bedrijfseffectentoets, die nu in de praktijk nauwelijks wordt toegepast,&nbsp;omzetten in een mkb-toets, waarbij de effecten voor kleine bedrijven veel zwaarder meewegen.</p> <p>Zo moet bij nieuwe wetten en regels beter worden gekeken of het haalbaar is voor kleinere bedrijven om zich eraan te houden. Ondernemingen met maar enkele tientallen medewerkers kunnen geen extra werknemers inhuren die speciaal kijken naar het voldoen aan alle wettelijke verplichtingen.</p> <h3>Commissie</h3> <p>Voor bestaande wetgeving&nbsp;wil Kamp een publiek-private adviescommissie instellen, met daarin ook vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, om knelpunten in bestaande wet- en regelgeving te agenderen en vaart te maken met herziening.&nbsp;</p> <p>"Belangenorganisatie MKB-Nederland reageert verheugd en spreekt van een doorbraak. &ldquo;Zeker Henk Kamp verdient een groot compliment", aldus Micha&euml;l van Straalen. "Hij heeft hiervoor zijn nek uitgestoken en&nbsp;goed naar onze signalen&nbsp;geluisterd.&nbsp;Zo wordt het&nbsp;mkb&nbsp;zelf in Kamp zijn plannen veel beter betrokken bij het wetgevingsproces. Dat juichen we&nbsp;enorm&nbsp;toe."</p> 1 2017-02-21 12:51 +01:00 2017-02-21 12:51 +01:00 http://www.nu.nl/economie/4441683/kwart-minder-ontslagen-via-rechter-of-uwv-in-2015.html http://www.actuele-artikelen.nl/arbeidsrecht/kwart-minder-ontslagen-via-rechter-of-uwv-in-2015/ Arbeidsrecht Kwart minder ontslagen via rechter of UWV in 2015 In 2015 zijn ruim 23.000 mensen ontslagen via het UWV of de kantonrechter, ongeveer een kwart minder dan in het voorgaande jaar. Nu.nl Thu, 16 Feb 2017 11:59:47 +0100 <p>In 2015 zijn ruim 23.000 mensen ontslagen via het UWV of de kantonrechter, ongeveer een kwart minder dan in het voorgaande jaar.</p> <p>Ten opzichte van 2013 daalde het aantal met bijna de helft, zo&nbsp;<a href="https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2017/06/ontslagen-via-rechter-of-uwv-dalen-met-een-kwart" target="_blank">maken</a>&nbsp;het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het UWV maandag bekend.</p> <p>Het aantal ontslagen via de kantonrechter daalde tussen 2013 en 2015 van 10.100 naar 5.600. Dit betreft alleen werknemers met een vast contract. Het aantal via het UWV afgehandelde ontslagzaken nam af van een piekniveau van 35.600 in 2013 naar 17.800 in 2015.</p> <p>In 2013 werden zeven op de tien mensen als gevolg van een faillissement ontslagen. Dit gebeurt zonder tussenkomst van de kantonrechter of het UWV. Het CBS heeft geen recentere cijfers over faillissementsontslagen.</p> <p>Sinds op 1 juli 2015 de Wet werk en zekerheid (Wwz) van kracht is geworden, gelden nieuwe ontslagregels. Voor die tijd konden werkgevers kiezen of zij een ontslag via het UWV of de kantonrechter wilden laten plaatsvinden. Nu hangt de route af van de reden van het ontslag.</p> <p>Bij bedrijfseconomische redenen of twee jaar arbeidsongeschiktheid komt de werkgever uit bij het UWV, in andere gevallen verloopt een ontslag via de rechter.</p> <h3>Bedrijfseconomische redenen</h3> <p>In 2015 werden 13.700 mensen via het UWV ontslagen om bedrijfseconomische redenen en 3.600 vanwege arbeidsongeschiktheid. Het aantal ontslagen om bedrijfseconomische redenen is tussen 2013 en 2015 ruim gehalveerd.</p> <p>Bij zes op de tien ontslagen via het UWV ging het in 2015 om een 45-plusser. Het ging in totaal om ruim 5.700 mensen van 45 tot en met 54 jaar en bijna 5.100 mensen van 55 jaar en ouder.</p> 0 2017-02-16 11:59 +01:00 2017-02-16 11:59 +01:00 http://www.nu.nl/ondernemen/4457154/aantal-faillissementen-opnieuw-gedaald.html http://www.actuele-artikelen.nl/overige-artikelen/aantal-faillissementen-opnieuw-gedaald/ Overige artikelen Aantal faillissementen opnieuw gedaald Het aantal failliet verklaarde bedrijven is opnieuw gedaald. In januari werden er zeven bedrijven minder failliet verklaard dan in december. Nu.nl Thu, 16 Feb 2017 11:58:45 +0100 <p>Het aantal failliet verklaarde bedrijven is opnieuw gedaald. In januari werden er zeven bedrijven minder failliet verklaard dan in december.</p> <p>In december daalde het aantal faillissementen met 85, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek (<a href="https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2017/06/iets-minder-faillissementen-in-januari" target="_blank">CBS</a>).&nbsp;Het aantal uitgesproken faillissementen, voor zittingsdagen gecorrigeerd, piekte in mei 2013.</p> <p>Daarna is er sprake van een dalende trend tot augustus 2016. Toen werd het voorlopig laagste niveau bereikt na mei 2013. Daarna stokte de dalende trend, aldus het statistiekbureau. In december en januari daalde het aantal faillissementen echter weer.</p> <p>Niet gecorrigeerd voor zittingsdagen zijn er 371 bedrijven en instellingen, exclusief eenmanszaken, in januari failliet verklaard.</p> <p>De meeste faillissementen werden uitgesproken in de handel, dat waren er 83. Bij de financi&euml;le instellingen kwam het aantal faillissementen uit op 67. De handel en de financi&euml;le dienstverlening behoren tot de bedrijfstakken met de meeste bedrijven. Relatief gezien werden er in januari veel faillissementen uitgesproken in de vervoer- en opslagsector.</p> 0 2017-02-16 11:58 +01:00 2017-02-16 11:58 +01:00 https://www.eerstekamer.nl/nieuws/20170207/wetsvoorstel_intrekken http://www.actuele-artikelen.nl/overige-artikelen/wetsvoorstel-intrekken-nederlanderschap-in-het-belang-van-de-nationale-veiligheid-aangenomen-en-overig-nieuws/ Overige artikelen Wetsvoorstel Intrekken Nederlanderschap in het belang van de nationale veiligheid aangenomen en overig nieuws De Eerste Kamer heeft vandaag met de initiatiefnemers en de staatsecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap gedebatteerd over: Eerste kamer Thu, 16 Feb 2017 11:56:05 +0100 <p>De Eerste Kamer heeft vandaag met de initiatiefnemers en de staatsecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) gedebatteerd over:</p> <ul> <li class="plus"><a href="https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/34246_initiatiefvoorstel_ypma">Initiatiefvoorstel-Ypma, Voordewind en Rog inzake de bekostiging van levensbeschouwelijk onderwijs en godsdienstonderwijs op openbare scholen (34.246)</a></li> <li class="plus"><a href="https://www.eerstekamer.nl/motie/motie_bikker_christenunie_c_s_over_6">Tijdens dit debat is Motie-Bikker (ChristenUnie) c.s. over daadwerkelijke structurele bekostiging en een overbruggingsregeling (EK 34.246, C)</a>&nbsp;ingediend.&nbsp;</li> </ul> <p class="mtop">De Kamer heeft vandaag het wetsvoorstel</p> <ul> <li class="plus"><a href="https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/34356_intrekken_nederlanderschap">Intrekken Nederlanderschap in het belang van de nationale veiligheid (34.356 (R2064))</a></li> </ul> <p class="mnone">na&nbsp;<a href="https://www.eerstekamer.nl/begrip/stemmen_bij_zitten_en_opstaan">stemming bij zitten en opstaan</a>&nbsp;aangenomen. SGP, VVD, CDA, 50PLUS en PVV stemden voor.</p> <p class="mtop">De</p> <ul> <li class="plus"><a href="https://www.eerstekamer.nl/motie/motie_van_dijk_sgp_c_s_inzake">Motie-Van Dijk (SGP) c.s. inzake alternatieven voor het verplichte ambtshalve beroep tegen het intrekkingsbesluit (EK 34.356, H)</a></li> </ul> <p class="mnone">is na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. SGP, VVD, CDA, 50PLUS en PVV stemden voor.</p> <p class="mtop">Het voorstel</p> <ul> <li class="plus"><a href="https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/34358_het_van_rechtswege_laten">Het van rechtswege laten vervallen van reisdocumenten van personen aan wie een uitreisverbod is opgelegd (34.358 (R2065))</a></li> </ul> <p class="mnone">is na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. SGP, ChristenUnie, VVD, PvdA, CDA, 50PLUS en OSF stemden voor.</p> <p class="mtop">Het voorstel</p> <ul> <li class="plus"><a href="https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/34359_tijdelijke_wet_bestuurlijke">Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding (34.359)</a></li> </ul> <p class="mnone">is na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. SGP, ChristenUnie, VVD, PvdA, CDA, OSF, 50PLUS en PVV stemden voor.</p> <p class="mtop">Het wetsvoorstel</p> <p class="mnone"><a href="https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/34446_vaststellen_van_het">Vaststellen van het handelingsdeel van het ontwikkelingsperspectief voor leerlingen na overeenstemming met de ouders (34.446)</a></p> <p class="mnone">is als hamerstuk afgedaan. De SGP, VVD en PVV is daarbij&nbsp;<a href="https://www.eerstekamer.nl/begrip/vragen_van_aantekening">aantekening</a>&nbsp;verleend.</p> <p class="mtop">Het wetsvoorstel</p> <ul> <li class="plus"><a href="https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/34435_verbetering_evenwichtige">Verbetering evenwichtige vertegenwoordiging mannen en vrouwen in topfuncties in het bedrijfsleven (34.435)</a></li> </ul> <p class="mnone">is als hamerstuk afgedaan. De fractie van de SGP is daarbij aantekening verleend.</p> <p class="mtop">De wetsvoorstellen</p> <ul> <li class="plus"><a href="https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/34470_regels_voor_elektronische">Regels voor elektronische sigaretten zonder nicotine en voor roken bestemde kruidenproducten (34.470)</a></li> <li class="plus"><a href="https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/34507_modernisering_en">Modernisering en vereenvoudiging van de basisregistraties adressen en gebouwen (34.507)</a></li> <li class="plus"><a href="https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/34525_verruiming_van_de">Verruiming van de mogelijkheid om fouten in het geluidregister te herstellen (34.525)&nbsp;</a></li> </ul> <p class="mnone">zijn als&nbsp;<a href="https://www.eerstekamer.nl/begrip/hamerstuk">hamerstukken</a>&nbsp;afgedaan.</p> <ul> <li class="plus"><a href="https://www.eerstekamer.nl/verslag/20170207/verslag">Verslag plenaire vergadering 7 februari 2017</a></li> </ul> 0 2017-02-16 11:56 +01:00 2017-02-16 11:56 +01:00 http://www.nu.nl/geldzaken/4468002/aantal-mensen-bewind-opnieuw-gestegen.html http://www.actuele-artikelen.nl/overige-artikelen/aantal-mensen-onder-bewind-opnieuw-gestegen/ Overige artikelen Aantal mensen onder bewind opnieuw gestegen Het aantal volwassenen dat onder een vorm van bewind staat, is vorig jaar gestegen naar 326.100. Nu.nl Thu, 16 Feb 2017 11:10:14 +0100 <p>Het aantal volwassenen dat onder een vorm van bewind staat, is vorig jaar gestegen naar 326.100.</p> <p>Dat blijkt woensdag uit cijfers van de Raad voor de rechtspraak. In 2015 stonden nog<strong>&nbsp;</strong>302.100<strong>&nbsp;</strong>mensen onder een vorm van bewind. Hieronder vallen bewind, curatele en mentorschap.</p> <p>Het aantal mensen dat niet over eigen financi&euml;le&nbsp;of persoonlijke zaken kan beslissen, neemt ieder jaar toe. In totaal 255.700 mensen konden niet meer over hun eigen financi&euml;n beschikken, tegenover&nbsp;237.200 een jaar eerder. Zij zijn onder curatele of bewind geplaatst.</p> <p>Daarnaast konden vorig jaar 70.400 mensen niet meer over hun persoonlijke zaken beslissen. Zij hebben een mentor toegewezen gekregen. Dit waren er een jaar eerder nog 64.900.&nbsp;</p> <h3>Vergrijzing</h3> <p>Volgens de Raad voor de rechtspraak speelt vergrijzing een grote rol bij de toename. De rechter kan er bij bijvoorbeeld dementie voor kiezen iemand onder curatele, bewind of mentorschap te stellen. Ook hoge schulden of psychische problemen kunnen tot de beschermingsmaatregel leiden.</p> <p>De bewindvoerder die vervolgens wordt aangewezen, kan een familielid zijn, maar ook een stichting of een bewindvoerdersbureau. Bewindvoerders worden jaarlijks gecontroleerd door de rechter.</p> <h3>Tekort</h3> <p>Om deze toezichtstaken goed te kunnen uitvoeren, komt de rechtspraak naar eigen zeggen geld tekort. "We hebben berekend dat de rechtspraak jaarlijks 11,2 miljoen euro tekortkomt om de toezichtstaak fatsoenlijk uit te kunnen voeren", zegt Frits Bakker, voorzitter van de Raad voor de rechtspraak.</p> <p>"Rechters hebben omschreven wat er nodig is aan tijd en mankracht om de controle zorgvuldig te kunnen doen. Daaruit blijkt dit bedrag. Bij het snel oplopende aantal bewindsdossiers wordt het probleem alleen maar groter."</p> 0 2017-02-16 11:10 +01:00 2017-02-16 11:10 +01:00 https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/Paginas/Weer-meer-mensen-onder-bewind.aspx http://www.actuele-artikelen.nl/overige-artikelen/weer-meer-mensen-onder-bewind/ Overige artikelen Weer meer mensen onder bewind Eind 2016 stonden 326.100 meerderjarigen onder een vorm van bewind. Het aantal meerderjarigen dat niet zelf de eigen financiën kan beheren, neemt elk jaar toe . Rechtspraak Thu, 16 Feb 2017 11:07:54 +0100 <p>Eind 2016 stonden 326.100 meerderjarigen onder een vorm van&nbsp;bewind. Het aantal meerderjarigen dat niet zelf de eigen financi&euml;n kan beheren, neemt elk jaar toe (zie grafiek).</p> <p>Dit blijkt uit cijfers van de&nbsp;Raad voor de rechtspraak. Voorzitter Frits Bakker wijst op het belang van goed toezicht door rechters op bewindvoerders &eacute;n op het belang van voldoende financi&euml;le middelen om deze taak uit te kunnen voeren.</p> <p>Als iemand niet meer over zijn financi&euml;le zaken kan beslissen, kan de&nbsp;kantonrechter&nbsp;een beschermingsmaatregel nemen:&nbsp;curatele,&nbsp;bewind&nbsp;of&nbsp;mentorschap. Dit doet de rechter bijvoorbeeld als iemand hoge schulden of psychische problemen heeft, of bij dementie. De vergrijzing speelt bij het jaar in jaar uit toenemende aantal mensen dat onder&nbsp;bewind&nbsp;staat, een grote&nbsp;rol.</p> <p>Als de&nbsp;kantonrechter&nbsp;een beschermingsmaatregel neemt, wijst hij een&nbsp;bewindvoerder&nbsp;aan. Dit kan een familielid zijn, maar ook een professional, zoals een stichting of een bewindvoerdersbureau. De rechter controleert elk jaar aan de hand van de zogenoemde rekening &amp; verantwoording of de&nbsp;bewindvoerder&nbsp;zijn werk goed en eerlijk doet.</p> <h2>Maatschappelijk belang</h2> <p>Frits Bakker, voorzitter van de&nbsp;Raad voor de rechtspraak, wijst erop dat het hier in de regel om kwetsbare mensen gaat en dat het maatschappelijk belang van goed toezicht op bewindvoerders groot is. Bakker: &lsquo;Goed toezicht voorkomt fraude en draagt bij aan het vertrouwen dat mensen in de rechtsstaat hebben. Als de wet regelt dat de rechter toezicht houdt, verwachten de mensen ook dat er effectief wordt gecontroleerd of de belangen van de onder&nbsp;bewind&nbsp;gestelde goed worden behartigd.&rsquo;</p> <h2>Effectiever</h2> <p>Toezicht op&nbsp;bewind&nbsp;is &eacute;&eacute;n van de speciale aandachtspunten van de Rechtspraak. Onderzocht wordt in een aantal dossiers hoe rechters effectiever kunnen optreden. Dan gaat het om de toegang tot de civiele rechter, vechtscheidingen, multiproblematiek en toezicht.</p> <p>&lsquo;We hebben berekend dat de Rechtspraak jaarlijks 11,2 miljoen euro tekort komt om de toezichtstaak fatsoenlijk uit te kunnen voeren&rsquo;, zegt Frits Bakker. &lsquo;Rechters hebben omschreven wat er nodig is aan tijd en mankracht om de controle zorgvuldig te kunnen doen. Daaruit blijkt dit bedrag. Bij het snel oplopende aantal bewindsdossiers wordt het probleem alleen maar groter.&rsquo;</p> <p>Eerder gaf de Rechtspraak al aan dat de komende regeerperiode een jaarlijks toenemend budget nodig is om tegemoet te kunnen komen aan de huidige maatschappelijke wensen en behoeften en om technisch en inhoudelijk te kunnen innoveren.&nbsp; Dit extra benodigde budget zal naar schatting aan het eind van de nieuwe regeerperiode 50 miljoen euro bedragen.</p> 0 2017-02-16 11:07 +01:00 2017-02-16 11:07 +01:00 https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/Paginas/Uitsprakenregister-nu-ook-voor-mobiele-apparaten.aspx http://www.actuele-artikelen.nl/overige-artikelen/uitsprakenregister-nu-ook-voor-mobiele-apparaten/ Overige artikelen Uitsprakenregister nu ook voor mobiele apparaten Het uitsprakenregister, een van de meest bezochte onderdelen van rechtspraak.nl, is nu ook geschikt voor het gebruik met mobiele apparaten. Hierdoor is het een stuk makkelijker geworden om naar uitspraken te zoeken via bijvoorbeeld smartphone of tablet. Rechtspraak Mon, 23 Jan 2017 22:11:40 +0100 <p>Het uitsprakenregister, een van de meest bezochte onderdelen van rechtspraak.nl, is&nbsp;nu ook geschikt voor het gebruik met mobiele apparaten. Hierdoor is het een stuk makkelijker geworden om naar uitspraken te zoeken via bijvoorbeeld smartphone of tablet.</p> <p>In het uitsprakenregister kan worden gezocht naar, en in, de uitspraken van honderdduizenden rechtszaken. Naar aanleiding van de aanpassing van het register komen er meldingen binnen van gebruikers. Die meldingen worden gebruikt om het uitsprakenregister continu te verbeteren.</p> <p>Het uitsprakenregister is te bereiken via de&nbsp;<a href="https://www.rechtspraak.nl/">homepage</a>&nbsp;van rechtspraak.nl.</p> 1 2017-01-23 22:11 +01:00 2017-01-23 22:11 +01:00 http://cassatieblog.nl/proces-en-beslagrecht/toezending-van-stukken-aan-de-rechter-nadat-vonnis-bepaald/ http://www.actuele-artikelen.nl/overige-artikelen/toezending-van-stukken-aan-de-rechter-nadat-vonnis-is-bepaald/ Overige artikelen Toezending van stukken aan de rechter nadat vonnis is bepaald De rechtbank behoort ook in onteigeningszaken geen acht te slaan op stukken die haar door een partij worden toegezonden buiten de verplichte procesvertegenwoordiger om. Cassatieblog.nl Mon, 23 Jan 2017 22:11:07 +0100 <p>De rechtbank behoort ook in onteigeningszaken geen acht te slaan op stukken die haar door een partij worden toegezonden buiten de verplichte procesvertegenwoordiger om.</p> <p>Ook mag de rechtbank geen kennis nemen van stukken die haar worden toegezonden nadat vonnis is bepaald, zeker niet zonder de wederpartij in de gelegenheid te stellen zich daarover uit te laten. Daarbij is niet van belang in hoeverre te toegezonden stukken daadwerkelijk een rol hebben gespeeld voor de beslissing van de rechtbank.</p> <p>In deze onteigeningsprocedure heeft &ndash; na een eerdere cassatie en verwijzing door de Hoge Raad in&nbsp;<a href="http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2015:3563" target="_blank">ECLI:NL:HR:2015:3563</a>&nbsp;&ndash; de rechtbank bij vonnis van 18 mei 2016 de vervroegde onteigening uitgesproken van het perceel van eiser tot cassatie.</p> <p>Voorafgaand aan dit vonnis heeft op 26 april 2016 een pleidooi plaatsgevonden (dat pleidooi was door de rechtbank v&oacute;&oacute;r verwijzing geweigerd en op die grond kwam het in de eerste cassatieprocedure tot een vernietiging). Bij het pleidooi is de zaak door de gemeente bepleit door haar advocaat. De advocaat van eiser had zich enkele weken v&oacute;&oacute;r het pleidooi als advocaat onttrokken; namens eiser heeft zijn zoon bij het pleidooi het woord gevoerd.</p> <p>Na het pleidooi heeft (niet de advocaat van de gemeente maar) een eigen jurist van de gemeente een e-mail aan de rechtbank toegezonden. Daarbij was een uitspraak gevoegd die de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State op (eveneens) 26 april 2016 had gedaan. In die uitspraak heeft de Afdeling een herzieningsverzoek van eiser afgewezen dat gericht was tegen het bestemmingsplan dat de basis vormde voor de onteigening van het perceel van eiser.</p> <p>De rechtbank heeft in haar vonnis van 18 mei 2016 bij de opsomming van de &ldquo;stukken van het geding&rdquo; verwezen naar het bericht van de gemeente en de bijgevoegde uitspraak van de Afdeling, en heeft ook in verschillende overwegingen van het vonnis naar die uitspraak verwezen.</p> <p>Deze procedurele gang van zaken wordt in cassatie door eiser ter discussie gesteld, en dat leidt tot een (tweede) vernietiging op procesrechtelijke gronden.</p> <p>De Hoge Raad breekt in de eerste plaats de staf over het toezenden van stukken door een ander (de gemeentejurist) dan een advocaat: ook in onteigeningszaken (waarin eveneens wordt aangenomen dat verplichte procesvertegenwoordiging geldt, zie de&nbsp;<a href="http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:PHR:2016:1257" target="_blank">CPG</a>, &sect; 3.2) behoort de rechtbank volgens de Hoge Raad geen acht te slaan op stukken die haar door een partij worden toegezonden buiten de verplichte procesvertegenwoordiger om.</p> <p>Ten tweede acht de Hoge Raad de klacht gegrond dat de rechtbank (ook) geen acht had mogen slaan op de toegezonden stukken omdat in&nbsp;<a href="https://www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/Landelijk-procesreglement-voor-civiele-dagvaardingszaken-bij-de-rechtbanken-2016.pdf" target="_blank">art. 6.1 van het Landelijk Procesreglement voor civiele dagvaardingszaken</a>&nbsp;is bepaald dat de rechtbank geen kennis neemt van stukken die worden toegezonden nadat vonnis is bepaald, tenzij blijkt dat de wederpartij met die kennisneming heeft ingesteld. Een soortgelijke regel is overigens voor advocaten onderling neergelegd in&nbsp;<a href="http://regelgeving.advocatenorde.nl/content/gedragsregels-1992" target="_blank">Gedragsregel 15 lid 2</a>&nbsp;(maar die was in casu niet van toepassing omdat de stukken niet door de advocaat van de gemeente waren toegezonden aan de rechtbank; daarnaast werd eiser op dat moment niet meer bijgestaan door een advocaat).</p> <p>Ten derde &ndash; en dat lijkt enigszins in tegenspraak met het vorige punt &ndash; oordeelt de Hoge Raad dat de rechtbank het beginsel van hoor en wederhoor heeft geschonden door het bericht van de gemeente in haar oordeel te betrekken zonder eiser daarvan in kennis te stellen; de rechtbank had volgens de Hoge Raad eiser in kennis moeten stellen van de toegezonden stukken en hem de gelegenheid moeten bieden om daarop (door tussenkomst van een nieuwe advocaat) te reageren. Dit impliceert dat de rechtbank op zichzelf de stukken nog w&eacute;l in haar oordeel mocht betrekken, ook al waren deze in strijd met art. 6.1 van het procesreglement aan haar toegezonden nadat al vonnis was bepaald. Mogelijk vindt dit zijn verklaring in het feit dat de rechtbank ook ambtshalve kennis van de uitspraak van de Afdeling had kunnen nemen (zoals de gemeente in cassatie nog had betoogd; zie CPG &sect; 3.7), mits de rechtbank eiser maar in de gelegenheid stelde tot een reactie op de stukken.</p> <p>Aan zijn oordeel voegt de Hoge Raad nog toe &ndash; in reactie op het verweer dat de gemeente in cassatie had gevoerd &ndash; dat bij de voorgaande punten niet van belang is in hoeverre de uitspraak van de Afdeling daadwerkelijk van invloed is geweest op het oordeel van de rechtbank. Het was niet aan de rechtbank, maar aan eiser om de beoordelen of die uitspraak noodzaakte tot een reactie, en het enkele feit dat de rechtbank in haar uitspraak van de Afdeling heeft verwezen onderstreept bovendien dat niet gezegd kan worden dat de toezending van die uitspraak in redelijkheid niet van enig belang kan zijn geweest voor haar oordeel.</p> <p>De Hoge Raad sluit hiermee aan bij eerdere rechtspraak (onder meer HR 9 november 2012,&nbsp;<a href="http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2012:BX5882" target="_blank">ECLI:NL:HR:2012:BX5882</a>,&nbsp;<a href="http://cassatieblog.nl/proces-en-beslagrecht/schending-hoor-en-wederhoor-door-opvragen-proces-verbaal-van-behandeling-ter-zitting-en-nalaten-dit-aan-partijen-te-zenden/" target="_blank">CB 2012-214</a>), waarin hij &ndash; op het voetspoor van EHRM-rechtspraak &ndash; oordeelde dat partijen het recht hebben om kennis te nemen van, en zich te kunnen uitlaten over, &aacute;lle gegevens en bescheiden die in het geding zijn gebracht en zijn bedoeld om in de oordeelsvorming van de rechter te worden betrokken. Dit geldt in beginsel ongeacht de vraag of die gegevens daadwerkelijk de uiteindelijke beslissing hebben be&iuml;nvloed.</p> 1 2017-01-23 22:11 +01:00 2017-01-23 22:11 +01:00 http://cassatieblog.nl/insolventierecht/wsnp-ontvankelijkheid-en-verwijtbaarheid-v-m-curatele/ http://www.actuele-artikelen.nl/merken--octrooi-en-handelsnaam/wsnp-ontvankelijkheid-en-verwijtbaarheid-ivm-curatele/ Merken- octrooi en handelsnaam WSNP: ontvankelijkheid en verwijtbaarheid i.v.m. curatele Voor een tussentijdse beëindiging van de schuldsaneringsregeling op grond van niet nakoming van verplichtingen is vereist dat de schuldenaar een verwijt kan worden gemaakt. Cassatieblog.nl Mon, 23 Jan 2017 22:10:46 +0100 <p>Voor een tussentijdse be&euml;indiging van de schuldsaneringsregeling op grond van niet nakoming van verplichtingen (art. 350 lid 3, aanhef en onder c Fw) is vereist dat de schuldenaar een verwijt kan worden gemaakt.</p> <p>Het feit dat iemand onder curatele is gesteld betekent niet zonder meer dat aan hem geen verwijt kan worden gemaakt. De onder curatele gestelde zal moeten toelichten waarom het niet nakomen van de verplichtingen in verband met zijn geestelijke gesteldheid hem niet kan worden verweten.</p> <h4>Achtergrond</h4> <p>In 2013 is de schuldsaneringsregeling op verzoekster 1 en verzoeker 2 van toepassing verklaard. Verzoekster 1 en verzoeker 2 zijn met elkaar in gemeenschap van goederen getrouwd. Verzoekster 1 is in 2011 onder curatele gesteld wegens een geestelijke stoornis (koopverslaving). Omdat verzoekers zich niet hielden aan de verplichtingen uit de schuldsaneringsregeling en tevens nieuwe schulden hebben laten ontstaan, heeft de rechter-commissaris voorgedragen de schuldsaneringsregeling tussentijds te be&euml;indigen. De rechtbank heeft de zaak aangehouden om verzoekers in de gelegenheid te stellen zich &ldquo;vanaf heden perfect&rdquo; te houden aan de voorwaarden uit de schuldsaneringsregeling, waaronder de verplichting de bewindvoerder te informeren over alle zaken die hun vermogenspositie kunnen raken. Uiteindelijk heeft de rechtbank de voordracht tot be&euml;indiging van de schuldsanering afgewezen en verzoekers een laatste kans gegeven de schuldsaneringsregeling tot een goed einde te brengen.</p> <p>Ruim een jaar later heeft de rechtbank op verzoek van de bewindvoerder de toepassing van de schuldsaneringsregeling alsnog tussentijds be&euml;indigd, omdat verzoekers de bewindvoerder niet hebben ge&iuml;nformeerd en opnieuw schulden hebben laten ontstaan. Het hof heeft dit vonnis bekrachtigd. Volgens het hof hebben verzoekers de bewindvoerder onvoldoende ge&iuml;nformeerd over zaken waarvan zij wisten dat deze voor een goed verloop van de schuldsanering van belang waren. Zo werden de inkomsten van verzoeker 2 op de bankrekening van zijn vader gestort, waardoor de inkomsten buiten het zicht werden gehouden. De niet-nakoming van de verplichtingen uit de schuldsaneringsregeling kon volgens het hof de verzoekers zwaar worden aangerekend. Verzoekers konden zich met dit oordeel niet verenigen en hebben cassatieberoep ingesteld.</p> <h4>Ontvankelijkheid</h4> <p>In cassatie stond de Hoge Raad allereerst voor de vraag of verzoekster 1 ontvankelijk was in het cassatieberoep. Ten tijde van het instellen van het cassatieberoep stond verzoekster 1 nog onder curatele en kon zij dus geen proceshandelingen verrichten. Een aantal weken na het instellen van het cassatieberoep is de curatele opgeheven en heeft verzoekster 1 de instelling van het cassatieberoep bekrachtigd. De Hoge Raad oordeelt in lijn met vaste jurisprudentie dat verzoekster 1 ontvankelijk is, omdat proceshandelingen van een onder curatele gestelde vatbaar zijn voor bekrachtiging door de curator of indien de curatele wordt opgeheven door de curandus zelf. Het gevolg van de bekrachtiging is dat proceshandelingen worden geacht van de aanvang af geldig te zijn geweest. De bekrachtiging heeft tevens betrekking op de eerdere instanties (vgl. HR 29 november 1957, NJ 1958/15 en HR 20 november 1987,&nbsp;<a href="http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:1987:AD0051" target="_blank">ECLI:NL:HR:1987:AD0051</a>, NJ 1988/279).</p> <h4>Beoordeling van het middel</h4> <p>In cassatie klagen verzoekers dat het hof heeft miskend dat aan hen geen verwijt kan worden gemaakt van de niet-nakoming van de verplichtingen uit de schuldsaneringsregeling, omdat verzoekster 1 destijds onder curatele stond.</p> <p>Advocaat-generaal R.H. de Bock acht deze klacht gegrond en&nbsp;<a href="http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:PHR:2016:1149" target="_blank">concludeert</a>&nbsp;tot vernietiging van het arrest. Het hof had volgens haar het feit dat verzoekster 1 onder curatele stond niet onbesproken kunnen laten. Een ondercuratelestelling vindt immers plaats omdat iemand niet in staat is om zijn belangen behoorlijk waar te nemen. Een ondercuratelestelling vormt volgens de A-G dan ook een aanwijzing dat sprake is van verminderde toerekenbaarheid bij het niet nakomen van de verplichtingen uit de schuldsaneringsregeling. Het hof had volgens de A-G dan ook nader moeten motiveren waarom naar zijn oordeel toch sprake was van verwijtbaarheid bij verzoekster 1.</p> <p>De Hoge Raad volgt de conclusie niet en verwerpt het cassatieberoep. Volgens de Hoge Raad is voor de toepassing van de be&euml;indigingsgrond van art. 350 lid 3, aanhef en onder c, Fw (niet-nakoming van de schuldsaneringsverplichtingen) vereist dat de schuldenaar van zijn gedragingen een verwijt kan worden gemaakt (vgl. HR 14 oktober 2016, ECLI:NL:HR:2016:2348). Als een schuldenaar aanvoert dat hem geen verwijt kan worden gemaakt van gedragingen, omdat hij lijdt aan een psychische aandoening, mag in beginsel van hem worden gevergd dat hij verklaart waarom zijn aandoening eraan in de weg stond aan zijn verplichtingen te voldoen (vgl. HR 7 oktober 2016,&nbsp;<a href="http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2016:2286" target="_blank">ECLI:NL:HR:2016:2286</a>, NJ 2016/451,&nbsp;eerder besproken in&nbsp;<a href="http://cassatieblog.nl/insolventierecht/wsnp-terecht-tussentijds-beeindigd-ziekte-onvoldoende-onderbouwd/" target="_blank">CB 2016-163</a>). Het hof heeft volgens de Hoge Raad wel degelijk onderkend dat verzoekster 1 onder curatele stond, maar heeft terecht geoordeeld dat zij onvoldoende heeft toegelicht waarom het niet nakomen van de verplichtingen niet aan haar kan worden verweten. Verzoekster 1 is immers herhaaldelijk gewaarschuwd dat zij zich moest houden aan de voorwaarden van de schuldsanering. Tevens is zij er op gewezen dat de ondercuratelestelling haar niet van de informatieplicht ontslaat. Aan verzoekster 1 kan aldus ondanks de curatele wel degelijk een verwijt worden gemaakt.</p> <p>Daarnaast oordeelt de Hoge Raad dat een verzoek tot be&euml;indiging van de schuldsaneringsregeling van in gemeenschap van goederen getrouwde personen ten aanzien van ieder afzonderlijk beoordeeld wordt (vgl. HR 15 februari 2002,&nbsp;<a href="http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2002:AD9144" target="_blank">ECLI:NL:HR:2002:AD9144&nbsp;</a>en HR 4 juni 2004,&nbsp;<a href="http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2004:AO6933" target="_blank">ECLI:NL:HR:2004:AO6933</a>). Het feit dat verzoekster 1 onder curatele stond, kan dan ook niet tegen de tussentijdse be&euml;indiging van de schuldsaneringsregeling ten aanzien van verzoeker 2 worden ingebracht.</p> 1 2017-01-23 22:10 +01:00 2017-01-23 22:10 +01:00 http://cassatieblog.nl/grondrechten-en-mensenrechten/proceskostenveroordeling-een-procedure-staatsaansprakelijkheid-wegens-schending-van-de-redelijke-termijn/ http://www.actuele-artikelen.nl/overige-artikelen/proceskostenveroordeling-in-een-procedure-over-staatsaansprakelijkheid-wegens-schending-van-de-redelijke-termijn/ Overige artikelen Proceskostenveroordeling in een procedure over staatsaansprakelijkheid wegens schending van de redelijke termijn In een procedure betreffende overschrijding van de redelijke termijn voor berechting blijft de regel van art. 237 Rv, dat de in het ongelijk gestelde partij in de kosten wordt veroordeeld, van toepassing. Cassatieblog.nl Mon, 16 Jan 2017 10:34:31 +0100 <p>In een procedure betreffende overschrijding van de redelijke termijn voor berechting blijft de regel van&nbsp;<a href="http://wetten.overheid.nl/BWBR0001827/2016-07-01#BoekEerste_TiteldeelTweede_AfdelingTwaalfde_Paragraaf2_Artikel237">art. 237 Rv</a>, dat de in het ongelijk gestelde partij in de kosten wordt veroordeeld, van toepassing.</p> <p>Eisers tot cassatie zijn naar aanleiding van een huurgeschil verwikkeld geweest in civiele procedures die circa acht tot negen jaar hebben geduurd. In de onderhavige procedure stellen zij de Staat aansprakelijk wegens overschrijding van de redelijke termijn voor berechting als bedoeld in art. 6 EVRM. Rechtbank en hof wezen de vordering af, met veroordeling van eisers in de proceskosten.</p> <p>In cassatie klagen eisers dat hun door de proceskostenveroordeling een &ldquo;effective remedy&rdquo; in de zin van art. 13 EVRM is onthouden voor het maken van aanspraak op een vergoeding wegens overschrijding van de redelijke termijn voor berechting. Daartoe beroepen zij zich op het arrest&nbsp;Severijnen/De Bilt&nbsp;(HR 28 maart 2014, ECLI:NL:HR:2014:736,&nbsp;NJ&nbsp;2014/525,&nbsp;<a href="http://cassatieblog.nl/proces-en-beslagrecht/schadevergoeding-wegens-overschrijding-redelijke-termijn-slechts-afzonderlijke-procedure/">CB 2014-64</a>), waarin de Hoge Raad overwoog:</p> <p>&ldquo;3.16.3 Nu de partijen in de zaak waarin (beweerdelijk) de redelijke termijn is overschreden in de regel reeds griffierecht hebben betaald, kan van hen, op gelijke voet met de gevallen bedoeld in art. 4 leden 1 en 2 Wet griffierechten burgerlijke zaken, geen griffierecht worden geheven in de hiervoor in 3.15 bedoelde afzonderlijke procedure tegen de Staat, mede gelet op het feit dat het gaat om een aantasting van een door het EVRM beschermde aanspraak waartegen op grond van art. 13 EVRM een &lsquo;effective remedy&rsquo; dient te bestaan. Voor het overige dient die procedure te verlopen volgens de in het algemeen geldende regels.&rdquo;</p> <p>In een procedure wegens overschrijding van de redelijke termijn is de eiser dus niet nogmaals griffierecht verschuldigd. Dit betekent echter niet dat, zoals het middel bepleit, de eiser ook gevrijwaard dient te blijven van een kostenveroordeling indien zijn vordering ongegrond blijkt:</p> <p>&ldquo;3.3.2 Uit rov. 3.16.3 van het hiervoor in 3.3.1 vermelde arrest van 28 maart 2014 blijkt dat de grond voor het niet heffen van griffierecht in de procedure betreffende overschrijding van de redelijke termijn is gelegen in de omstandigheid dat de partij die de vordering instelt, reeds griffierecht heeft betaald in de zaak waarin (beweerdelijk) de redelijke termijn is overschreden. Daarbij is een vergelijking gemaakt met de gevallen bedoeld in art. 4 leden 1 en 2 Wet griffierechten burgerlijke zaken. Vervolgens is overwogen: &ldquo;Voor het overige dient die procedure te verlopen volgens de in het algemeen geldende regels.&Prime; In deze overwegingen ligt besloten dat de regel van art. 237 Rv ook in een procedure als in die overweging bedoeld, van toepassing blijft. Daarbij verdient opmerking dat het risico van een proceskostenveroordeling bij de in Nederland voor dit soort zaken geldende tarieven geen onaanvaardbare drempel oplevert om op te komen tegen een (gestelde) schending van door het EVRM gewaarborgde rechten. Het middel faalt dan ook.&rdquo;</p> <p>Advocaat-generaal Keus concludeerde in gelijke zin en wees er daarbij op dat de in het ongelijk gestelde partij doorgaans niet kwalificeert als iemand wiens EVRM-rechten zijn aangetast, zodat er zo beschouwd ook geen &ldquo;effective remedy&rdquo; in de zin van art. 13 EVRM hoeft te bestaan (<a href="http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:PHR:2016:940">conclusie</a>, sub 3.14). De conclusie bevat tevens beschouwingen over het gesloten stelsel van rechtsmiddelen (sub 3.4 e.v.), dit in verband met de stelling van eisers dat de termijnoverschrijding in de eerdere procedures was veroorzaakt door onjuiste oordelen, welke stelling volgens het hof afstuitte op het gesloten stelsel van rechtsmiddelen. Dat oordeel laat de Hoge Raad met toepassing van art. 81 RO in stand (r.o. 3.2).</p> <p>De proceskostenveroordelingen blijven dus gehandhaafd en worden nu vermeerderd met een proceskostenveroordeling in cassatie (&euro; 2.652,34 aan verschotten en &euro; 2.200 voor salaris).</p> <p>De Staat is in cassatie bijgestaan door&nbsp;<a href="http://www.pelsrijcken.nl/mensen/hans-van-wijk">Hans van Wijk</a>&nbsp;en&nbsp;<a href="http://www.pelsrijcken.nl/mensen/gijsbrecht-nieuwland/">Gijsbrecht Nieuwland</a>, en in feitelijke instanties door&nbsp;<a href="http://www.pelsrijcken.nl/mensen/bert-jan-houtzagers/">Bert-Jan Houtzagers</a>&nbsp;en&nbsp;<a href="http://www.pelsrijcken.nl/mensen/roos-lawant/">Roos Lawant</a>.</p> 0 2017-01-16 10:34 +01:00 2017-01-16 10:34 +01:00 http://cassatieblog.nl/insolventierecht/wsnp-ambtshalve-uittreksel-justitiele-docmentatie/ http://www.actuele-artikelen.nl/overige-artikelen/wsnp-rechter-mag-bij-beslissing-tot-toelating-ambtshalve-uittreksel-justitiele-documentatie-opvragen/ Overige artikelen WSNP: rechter mag bij beslissing tot toelating ambtshalve uittreksel justitiële documentatie opvragen De rechter mag onder omstandigheden ambtshalve een uittreksel uit de justitiële documentatie van de schuldenaar bij toelating tot of beëindiging van de schuldsaneringsregeling opvragen en de inhoud ervan bij de wettelijke toelatingsvoorwaarden, weigeringsgronden en beëindigingsgronden van de schuldsaneringsregeling meewegen. Cassatieblog.nl Mon, 16 Jan 2017 10:31:01 +0100 <p>De rechter mag onder omstandigheden ambtshalve een uittreksel uit de justiti&euml;le documentatie van de schuldenaar bij toelating tot of be&euml;indiging van de schuldsaneringsregeling opvragen en de inhoud ervan bij de wettelijke toelatingsvoorwaarden, weigeringsgronden en be&euml;indigingsgronden van de schuldsaneringsregeling meewegen.</p> <p><a href="http://wetten.overheid.nl/BWBV0001000/2010-06-10#Verdrag_2_Verdragtekst_TiteldeelI_Artikel8" target="_blank">Art. 8 lid 2 EVRM</a>&nbsp;verzet zich daar niet tegen, mits voldaan is aan de eisen van proportionaliteit en voorzienbaarheid. Daarbij dient de rechter acht te slaan op het beginsel van hoor en wederhoor.</p> <h4>Achtergrond van deze zaak</h4> <p>Verzoeker&nbsp;heeft een verzoek gedaan tot toepassing van de schuldsaneringsregeling. Het hof heeft dit verzoek afgewezen op twee gronden. In de eerste plaats heeft het hof geoordeeld dat verzoeker niet te goeder trouw was bij het laten ontstaan of onbetaald laten van de schulden (<a href="http://wetten.overheid.nl/BWBR0001860/2015-07-01#TiteldeelIII_AfdelingEerste_Artikel288" target="_blank">art. 288 lid 1 sub b Fw</a>). Ten tweede heeft het hof geoordeeld dat niet aannemelijk is geworden dat verzoeker de uit de schuldsaneringsregeling voortvloeiende verplichtingen naar behoren zal nakomen (art. 288 lid 1 sub c Fw). Aan dat oordeel heeft het hof mede het uittreksel uit het justiti&euml;le documentatieregister van verzoeker ten grondslag gelegd, welk uittreksel het hof ambtshalve bij de rechtbank had opgevraagd. Uit dit uittreksel bleek dat verzoeker wegens poging tot zware mishandeling door de politierechter is veroordeeld tot 140 uur taakstraf of (subsidiair) 70 dagen hechtenis. Volgens het hof kan deze straf een obstakel vormen bij het nakomen van de uit de schuldsaneringsregeling voortvloeiende verplichtingen. Verzoeker heeft tegen dit arrest beroep in cassatie ingesteld.</p> <h4>Cassatie</h4> <p>In cassatie klaagt verzoeker over beide zelfstandig dragende gronden. De Hoge Raad verwerpt de (eerste) klacht ten aanzien van het ontbreken van goede trouw met behulp van&nbsp;<a href="http://wetten.overheid.nl/BWBR0001830/2015-01-01#Hoofdstuk2_Afdeling5_Artikel81" target="_blank">art. 81 Wet RO</a>, waardoor het cassatieberoep reeds heeft te falen. Desalniettemin bespreekt de Hoge Raad vrij uitvoerig de (tweede) klacht. Volgens deze klacht is de rechter niet gerechtigd om ambtshalve een uittreksel uit het justiti&euml;le documentatie op te vragen van verzoeker tot toepassing van de schuldsaneringsregeling. Hiermee wordt het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer wordt geschonden.</p> <h4>Hoge Raad toetst aan art. 8 EVRM</h4> <p>De Hoge Raad overweegt allereerst dat het op grond van de Wet justiti&euml;le en strafvorderlijke gegevens (hierna: Wjsg) in principe mogelijk is om uittreksels uit het justiti&euml;le documentatieregister aan rechtelijke ambtenaren te verstrekken en dat dit ook geldt voor civielrechtelijke zaken. Hiermee wordt wel een inbreuk gemaakt op het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer uit art. 8 EVRM en&nbsp;<a href="http://wetten.overheid.nl/BWBR0001840/2008-07-15#Hoofdstuk1_Artikel10" target="_blank">art. 10 Grondwet</a>, waardoor een inbreuk alleen gerechtvaardigd is indien dit bij wet is voorzien en noodzakelijk is in een democratische samenleving in het belang van onder meer de rechten en vrijheden van anderen.</p> <p>De Hoge Raad maakt voorts &ndash; in het licht van art. 8 EVRM &ndash; een afweging tussen enerzijds het belang van de verzoeker van de schuldsaneringsregeling en anderzijds het belang van de schuldeisers. Het eerste belang is daarin gelegen om een natuurlijke persoon die in de financi&euml;le problemen is gekomen het vooruitzicht te bieden om op den duur weer met een schone lei verder te gaan. De schuldsaneringsregeling maakt daarmee echter tegelijkertijd inbreuk op de rechten van schuldeisers. Het succesvol doorlopen van de schuldsaneringsregeling heeft immers tot gevolg dat de vorderingen van de schuldeisers ten aanzien waarvan de regeling werkt, niet langer afdwingbaar zijn voor zover deze nog niet zijn voldaan (<a href="http://wetten.overheid.nl/BWBR0001860/2016-07-01#TiteldeelIII_AfdelingAchtste_Artikel358" target="_blank">art. 358 lid 1 Fw</a>). De rechten van de schuldeisers kunnen daarmee rechtvaardigen dat een inbreuk wordt gemaakt op het priv&eacute;leven van de schuldenaar. Hierbij speelt mede een rol dat de schuldeisers in de schuldsaneringsprocedure niet voor hun belangen kunnen opkomen.</p> <p>Vervolgens overweegt de Hoge Raad dat het niet ondenkbaar is dat de wetgever het opvragen van een uittreksel uit de justiti&euml;le documentatie in een schuldsaneringsprocedure in alle gevallen gerechtvaardigd zou achten. Dit blijkt echter niet uit de wetsgeschiedenis van de Wjsg of uit de Faillissementswet, nu de strafrechtelijke veroordeling van de schuldenaar geen grondt biedt voor weigering of be&euml;indiging van de schuldsaneringsregeling. Er bestaat dan ook geen wettelijke grondslag om in alle gevallen waarin over de toelating tot of be&euml;indiging van de schuldsaneringsregeling wordt beslist, een uittreksel uit de justiti&euml;le documentatie op te vragen (vgl. HR 27 februari 2004,&nbsp;<a href="http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2004:AM2359" target="_blank">ECLI:NL:HR:2004:AM2359</a>,&nbsp;NJ&nbsp;2004/599, rov. 3.6).</p> <p>De Hoge Raad acht het echter gerechtvaardigd dat de rechter &ndash; in individuele gevallen &ndash; onder omstandigheden ambtshalve een uittreksel uit het justiti&euml;le documentatieregister kan opvragen. In dat geval vereist art. 8 lid 2 EVRM dat voldaan is aan de eisen van proportionaliteit en voorzienbaarheid. De eerste eis brengt mee dat een voldoende zwaarwegende grond aanwezig moet zijn om het ambtshalve opvragen van het uittreksel te rechtvaardigen, welke grond de rechter moet vermelden in zijn uitspraak. De tweede eis impliceert dat de schuldenaar moet kunnen voorzien dat de rechter in een schuldsaneringsprocedure over het uittreksel beschikt en wat daarvan de consequenties voor de beoordeling van zijn verzoek zullen zijn, zodat hij zijn gedrag daarop kan afstemmen. Hieraan kan de rechter voldoen door de (advocaat van de) schuldenaar specifiek hierover tijdig voor de mondelinge behandeling te informeren. Als de rechter niet het uittreksel voor de zitting heeft opgevraagd, kan hij in hetgeen bij de mondelinge behandeling voorvalt, aanleiding zien om dit uittreksel alsnog op te vragen. Hij dient dan de schuldenaar tijdens de zitting te informeren en de gronden daarbij aan te geven.</p> <p>Tot slot geldt dat de inhoud van het uittreksel uitsluitend kan worden meegewogen in verband met de toetsingsvoorwaarden en weigeringsgronden (art. 288 lid 1 onder b en c en 2 lid c Fw) en de be&euml;indigingsgronden (<a href="http://wetten.overheid.nl/BWBR0001860/2016-07-01#TiteldeelIII_AfdelingAchtste_Artikel350" target="_blank">art. 350 lid 3 onder c-g Fw</a>) en dat acht moet worden geslagen op het beginsel van hoor en wederhoor. Dit beginsel brengt mee dat de rechter eventuele uit het uittreksel blijkende contra-indicaties voor toepassing van de schuldsaneringsregeling of indicaties om deze te be&euml;indigen tijdens de mondelinge behandeling van het verzoek met de schuldenaar moet bespreken om hem in de gelegenheid te stellen daarop te reageren of hem in de gelegenheid stellen daarop naderhand tijdens een voortgezette behandeling te reageren.</p> <h4>Advocaat-generaal De Bock</h4> <p>Anders dan de Hoge Raad achtte A-G De Bock het ambtshalve opvragen van het uittreksel justiti&euml;le gegevens niet toelaatbaar (zie met name &sect; 20-34 van haar&nbsp;<a href="http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:PHR:2016:561" target="_blank">conclusie</a>). De bezwaren waren volgens de A-G met name gelegen in het beginsel van hoor en wederhoor enerzijds en de relevantie van de gegevens anderzijds. Volgens haar kan ook iemand die strafrechtelijk veroordeeld is, in staat zijn de uit de schuldsaneringsregeling voortvloeiende verplichtingen na te komen.</p> <p>De Hoge Raad oordeelt als gezegd anders en geeft met dit arrest de rechter in schuldsaneringsprocedures de mogelijkheid om ambtshalve het uittreksel uit het justiti&euml;le documentatieregister van de schuldenaar op te vragen in verband met de toepassing of be&euml;indiging van de schuldsaneringsregeling.</p> 0 2017-01-16 10:31 +01:00 2017-01-16 10:31 +01:00 http://cassatieblog.nl/personen-en-familierecht/ook-het-kindgebonden-budget-van-voor-2015-moet-worden-verdisconteerd-draagkracht-niet-behoefte/ http://www.actuele-artikelen.nl/overige-artikelen/ook-het-kindgebonden-budget-van-voor-2015-moet-worden-verdisconteerd-in-draagkracht-niet-in-behoefte/ Overige artikelen Ook het kindgebonden budget van vóór 2015 moet worden verdisconteerd in draagkracht, niet in behoefte Ook voor het kindgebonden budget zoals dat vóór 2015 bestond, geldt dat dit niet wordt verdisconteerd in de behoeftebepaling van het kind, maar in de draagkrachtbepaling van de ouder die het kindgebonden budget ontvangt. Cassatieblog.nl Tue, 13 Dec 2016 13:29:47 +0100 <p>Ook voor het kindgebonden budget zoals dat v&oacute;&oacute;r 2015 (invoering alleenstaande ouderkop) bestond, geldt dat dit niet wordt verdisconteerd in de behoeftebepaling van het kind, maar in de draagkrachtbepaling van de ouder die het kindgebonden budget ontvangt (vgl. HR 9 oktober 2015,&nbsp;<a href="http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2015:3011" target="_blank">ECLI:NL:HR:2015:3011,</a>&nbsp;<a href="http://cassatieblog.nl/personen-en-familierecht/kindgebonden-budget-vermindert-niet-behoefte-aan-kinderalimentatie/">CB 2015-146</a>).</p> <h4>Prejudici&euml;le beslissing over alleenstaande ouderkop</h4> <p>Op 9 oktober 2015 deed de Hoge Raad uitspraak op een prejudici&euml;le vraag van het gerechtshof te Den Haag over de wijze waarop de per 1 januari 2015 ingevoerde alleenstaande ouderkop (Wet Hervorming Kindregelingen)&nbsp;in de alimentatieberekening moet worden verdisconteerd. Het antwoord luidde &ndash; in afwijking van de aanbeveling van de Expertgroep Alimentatienormen &ndash; als volgt:</p> <p>1. Bij de vaststelling van de door de ouders verschuldigde onderhoudsbijdrage voor hun minderjarige kinderen dienen het kindgebonden budget en de daarvan deel uitmakende alleenstaande ouderkop niet in aanmerking te worden genomen bij de bepaling van de behoefte van het kind, maar bij de berekening van de draagkracht van de ouder die het kindgebonden budget ontvangt.</p> <p>2. Er dient geen onderscheid te worden gemaakt tussen de alleenstaande ouderkop en het overige deel van het kindgebonden budget.</p> <p>Het tweede deel van het antwoord&nbsp;heeft de annotatoren Wortmann (NJ 2015/465 )&nbsp;en Vledder (&nbsp;JIN 2015/218) aanleiding gegeven tot de vraag&nbsp;of de door de Hoge Raad geformuleerde regel ook opgaat voor het kindgebonden budget&nbsp;van v&oacute;&oacute;r 2015, al kende dat nog geen alleenstaande ouderkop. De&nbsp;thans bestreden uitspraak (<a href="http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHARL:2015:6074" target="_blank">ECLI:NL:GHARL:2015:6074</a>, rov. 5.7) gaf&nbsp;gelegenheid om deze vraag aan de Hoge Raad voor te leggen. Het betrof een verzoek tot wijziging van alimentatie met betrekking tot de jaren 2014 en 2015. Bij de bepaling van die alimentatie overwoog het hof nadrukkelijk dat over zowel 2014 als 2015 het kindgebonden budget in mindering moet worden gebracht op de behoefte van de kinderen.</p> <p>De&nbsp;vrouw heeft dat oordeel in cassatie met succes bestreden. Conform de&nbsp;<a href="http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:PHR:2016:493" target="_blank">conclusie</a>&nbsp;van A-G&nbsp;Wesseling-van Gent&nbsp;oordeelt de Hoge Raad&nbsp;dat zijn eerdere antwoord (onder 2) &ldquo;niet alleen betrekking [heeft]&nbsp;op de regeling van het kindgebonden budget met alleenstaande ouderkop zoals deze geldt sinds de inwerkingtreding op 1 januari 2015 van de Wet Hervorming Kindregelingen, maar ook op de regeling van het kindgebonden budget zoals die v&oacute;&oacute;r 1 januari 2015 gold.&rdquo;</p> <p>Het oordeel van het hof getuigt dus van een onjuiste rechtsopvatting. Het verwijzingshof zal de alimentatie opnieuw moeten vaststellen, waarbij het kindgebonden budget moet worden meegenomen in de draagkrachtbepaling in plaats van in&nbsp;de behoeftebepaling.</p> 1 2016-12-13 13:29 +01:00 2016-12-13 13:29 +01:00 https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/Paginas/Onderzoek-artikel-12-procedure-duurt-vaak-te-lang.aspx http://www.actuele-artikelen.nl/overige-artikelen/onderzoek-artikel-12-procedure-duurt-vaak-te-lang/ Overige artikelen Onderzoek: artikel 12-procedure duurt vaak te lang Een artikel 12-procedure, waarmee het gerechtshof het Openbaar Ministerie de opdracht kan geven een misdrijf toch te vervolgen, duurt vaak langer dan de 6 maanden die betrokken instanties voor ogen hebben. Dit komt vooral door de complexiteit van de procedure, maar ook omdat tijdens de procedure verschillende organisaties van elkaar afhankelijk zijn en op elkaar zitten te wachten. Rechtspraak Mon, 12 Dec 2016 12:35:59 +0100 <p>Een artikel 12-procedure, waarmee het&nbsp;gerechtshof&nbsp;het&nbsp;Openbaar Ministerie(OM) de opdracht kan geven een&nbsp;misdrijf&nbsp;toch te vervolgen, duurt vaak langer dan de 6 maanden die betrokken instanties voor ogen hebben. Dit komt vooral door de complexiteit van de procedure, maar ook omdat tijdens de procedure verschillende organisaties van elkaar afhankelijk zijn en op elkaar zitten te wachten. Tot deze conclusies komen onderzoekers van het Montaigne Onderzoekscentrum in een onlangs verschenen&nbsp;onderzoek (uu.nl)U verlaat Rechtspraak.nl.</p> <p>Omdat het&nbsp;gerechtshof&nbsp;het &lsquo;eindstation&rsquo; van de procedure is, worden daar volgens de onderzoekers de problemen met de procedure duidelijk zichtbaar. Zo kunnen bijvoorbeeld geplande zittingen niet doorgaan omdat nog niet alle benodigde informatie is aangeleverd bij het hof.</p> <h2>Vervolging</h2> <p>Als het OM besluit een&nbsp;misdrijf&nbsp;niet te vervolgen, kunnen direct belanghebbenden (zoals bijvoorbeeld het slachtoffer of nabestaanden) hierover een klacht indienen bij hetgerechtshof. Dit wordt een artikel 12-procedure genoemd, naar het wetsartikel waarmee de procedure wordt geregeld. Als hof vindt dat de&nbsp;belanghebbende&nbsp;gelijk heeft, kan het OM worden opgedragen toch te vervolgen.</p> <p>De onderzochte procedure is de enige manier waarop belanghebbenden iets tegen een beslissing van het OM om niet (verder) te vervolgen kunnen doen. De procedure vervult dus een belangrijke controlefunctie op het werk van de overheid. Dit wordt ook gevoeld door professionals, zoals advocaten, officieren van&nbsp;justitie&nbsp;en rechters. Ze beschouwen de procedure niet alleen als een noodzakelijke controle op het OM, maar ook als&nbsp;belangrijk voor de acceptatie en legitimatie van het Nederlands rechtssysteem &ndash; mensen en organisaties kunnen ervaren dat de overheid niet ongecontroleerd beslissingen kan nemen.</p> <h2>Ervaringen</h2> <p>De onderzoekers vroegen ook aan mensen waarom ze een artikel 12-procedure wilden starten. Het blijkt dat het verlangen naar een rechtvaardige behandeling een belangrijke reden is. Dat is vaak nog belangrijker dan de uiteindelijke vraag of ze een zaak winnen of verliezen. Ook is gemeten hoe rechtvaardig deze mensen zich behandeld voelden door de politie, het OM en het&nbsp;gerechtshof. Hierbij valt op dat mensen die een lage &lsquo;procedurele rechtvaardigheid&rsquo; ervaren, lage rapportcijfers geven aan deze instanties en het strafrechtsysteem in het algemeen. Het gaat hierbij om de mate van rechtvaardigheid die wordt ervaren tijdens het verloop van een zaak, dit ten opzichte van &lsquo;uitkomstrechtvaardigheid&rsquo; waar vooral de uitkomst van een zaak belangrijk is. Mensen die een hoge procedurele rechtvaardigheid ervaren, geven relatief hogere cijfers. Over de hele linie zijn de rapportcijfers laag, waarbij rechters het minst slecht worden beoordeeld (zie afbeelding).</p> <p>De onderzoekers plaatsen wel de kanttekening dat bij dit onderdeel het aantal betrokkenen dat de vragenlijsten invulde, erg laag was. Dit kan van invloed zijn op de representativiteit van dit deel van het onderzoek.</p> 1 2016-12-12 12:35 +01:00 2016-12-12 12:35 +01:00 http://www.profnews.nl/1057945/kabinet-wil-stervenshulp-bij-voltooid-leven-toestaan http://www.actuele-artikelen.nl/overige-artikelen/kabinet-wil-stervenshulp-bij-%60voltooid-leven%60-toestaan/ Overige artikelen Kabinet wil stervenshulp bij `voltooid leven` toestaan Het kabinet stelt dat ouderen die vinden dat hun leven voltooid is hulp moeten kunnen krijgen bij zelfdoding. Ministers Edith Schippers van Volksgezondheid en Ard van der Steur van Justitie lichten het voorstel in een brief aan de Tweede Kamer toe. Het wetsvoorstel kan pas door een volgend kabinet worden behandeld. Profnews Sun, 11 Dec 2016 20:36:45 +0100 <p>Het kabinet stelt dat ouderen die vinden dat hun leven voltooid is hulp moeten kunnen krijgen bij zelfdoding. Ministers Edith Schippers van Volksgezondheid en Ard van der Steur van Justitie lichten het voorstel in een brief aan de Tweede Kamer toe. Het wetsvoorstel kan pas door een volgend kabinet worden behandeld.</p> <p>Het kabinet gaat hiermee in tegen het advies over `voltooid leven` van een commissie onder leiding van Paul Schnabel. De D66-senator concludeerde dat wetgeving niet nodig is, omdat de meeste gevallen al onder de euthanasiewet vallen. Hij noemde het overgebleven deel een `theoretische groep`. Critici zien deze groep juist groeien, omdat jongere generaties steeds autonomer zijn. Een doodswens verdwijnt bovendien niet door ouderen meer aandacht te geven.</p> <p>Het kabinet vindt dat het negeren van een `persistente, actieve doodswens` wringt met de beschermwaardigheid van het leven. De `consistentie, de vrijwilligheid en weloverwogenheid van een verzoek` moeten opgeschreven gaan worden door een stervenshulpverlener. Dit wordt daarna nogmaals getoetst door een onafhankelijke andere hulpverlener. Deze vorm van stervenshulp is zover bekend nog nergens anders in gebruik.</p> 1 2016-12-11 20:36 +01:00 2016-12-11 20:36 +01:00 http://cassatieblog.nl/personen-en-familierecht/bij-vaststelling-alimentatie-voor-jongmeerderjarige-behoeftigheid-geen-vereiste/ http://www.actuele-artikelen.nl/personen--en-familierecht/bij-vaststelling-alimentatie-voor-jongmeerderjarige-is-behoeftigheid-geen-vereiste/ Personen- en familierecht Bij vaststelling alimentatie voor jongmeerderjarige is behoeftigheid geen vereiste Bij de vaststelling van de alimentatie voor jongmeerderjarigen speelt behoeftigheid van de jongmeerderjarige geen rol. Het hof mocht derhalve geen gewicht toekennen aan de stelling dat de jongmeerderjarige vanaf 1 januari 2015 geheel in zijn eigen levenshoud kon voorzien. Cassatieblog.nl Wed, 07 Dec 2016 10:16:43 +0100 <p>Bij de vaststelling van de alimentatie voor jongmeerderjarigen (<a href="http://wetten.overheid.nl/BWBR0002656/2016-08-01#Boek1_Titeldeel17_Afdeling1_Artikel392" target="_blank">art. 1:392&nbsp;</a>jo.<a href="http://wetten.overheid.nl/BWBR0002656/2016-08-01#Boek1_Titeldeel17_Afdeling1_Artikel395a" target="_blank">&nbsp;1:395a BW</a>)&nbsp;speelt behoeftigheid van de jongmeerderjarige geen rol. Het&nbsp;hof mocht derhalve geen gewicht toekennen aan&nbsp;de stelling dat de jongmeerderjarige vanaf 1 januari 2015 geheel in zijn eigen levenshoud kon voorzien.</p> <p>In deze alimentatiezaak gaat het om enerzijds om de partneralimentatie ten behoeve van de man en om de alimentatie ten behoeve van de jongmeerderjarige zoon van de man en de vrouw.&nbsp;Ten aanzien van beide onderdelen van de beschikking volgt vernietiging. De beslissing over de partneralimentatie bevat een onbegrijpelijk oordeel (zie rov. 3.4.1-3.4.3) dat in deze bijdrage verder onbesproken blijft. Ik richt mij op het oordeel over de alimentatie voor de jongmeerderjarige.</p> <p>Ingevolge art. 1:392 BW zijn de ouders,&nbsp;de kinderen en&nbsp;behuwdkinderen, schoonouders en stiefouders jegens elkaar tot het verstrekken van levensonderhoud verplicht. Het tweede lid bepaalt dat deze verplichting slechts geldt voor zover sprake is van behoeftigheid, maar ook dat deze eis van behoeftigheid&nbsp;niet&nbsp;geldt voor minderjarige (stief)kinderen en kinderen bedoeld in art. 1:395a BW. Laatstgenoemde artikel verplicht ouders te voorzien in de kosten van levensonderhoud en studie van hun meerderjarige kinderen die de leeftijd van een en twintig jaren niet hebben bereikt; de zogenaamde jongmeerderjarigen.</p> <p>De moeder, tot betaling van alimentatie voor haar jongmeerderjarige zoon&nbsp;aangesproken, verweerde zich met de stelling dat de zoon met ingang van 1 januari 2015 in staat was in zijn eigen levensonderhoud te voorzien. Het hof volgde de moeder in dat verweer, maar had dat dus &ndash; zo oordeelt de Hoge Raad &ndash; niet mogen doen:</p> <p>&ldquo;3.3.3&nbsp;Het hof heeft in rov. 3.11, zoals mede blijkt uit het kopje boven rov. 3.10, geoordeeld over de behoeftigheid van de jongmeerderjarige. Op grond van art. 1:392 lid 2 BW in verbinding met art. 1:395a BW speelt de behoeftigheid van de jongmeerderjarige geen rol bij het vaststellen van de onderhoudsplicht van de ouders. Ouders zijn immers onderhoudsplichtig jegens hun kinderen die jonger zijn dan 21 jaar, ook als die kinderen niet behoeftig zijn doordat zij in hun eigen levensonderhoud zouden kunnen voorzien, bijvoorbeeld door te werken. De klacht is dus gegrond.&rdquo;</p> 0 2016-12-07 10:16 +01:00 2016-12-07 10:16 +01:00 https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/Paginas/Familierechters-gaan-vechtscheidingen-anders-aanpakken.aspx http://www.actuele-artikelen.nl/personen--en-familierecht/familierechters-gaan-vechtscheidingen-anders-aanpakken/ Personen- en familierecht Familierechters gaan vechtscheidingen anders aanpakken Familierechters gaan hun werkwijze aanpassen om te voorkomen dat kinderen schade oplopen tijdens zogenoemde vechtscheidingen. Initiatieven die bij rechtbanken zijn ontwikkeld en goed blijken te werken, worden volgend jaar landelijk ingevoerd. Ook streeft de Rechtspraak naar een andere scheidingsprocedure, waarbij ouders gezamenlijk hun problemen aan de rechter voorleggen. Op die manier wordt hu... Rechtspraak Wed, 07 Dec 2016 10:08:20 +0100 <p>Familierechters gaan hun werkwijze aanpassen om te voorkomen dat kinderen schade oplopen tijdens zogenoemde vechtscheidingen. Initiatieven die bij rechtbanken zijn ontwikkeld en goed blijken te werken, worden volgend jaar landelijk ingevoerd. Ook streeft de Rechtspraak naar een andere scheidingsprocedure, waarbij ouders gezamenlijk hun problemen aan de rechter voorleggen. Op die manier wordt hun conflict niet onnodig aangewakkerd.</p> <p>Zo'n 70.000 kinderen maken jaarlijks de scheiding van hun ouders mee, met alle praktische, financi&euml;le en emotionele gevolgen van dien. Bij ongeveer 20 procent van de gezinnen verloopt dat niet goed. Ouders worden het niet eens over zorg voor de kinderen of de alimentatie of ze houden zich niet aan afspraken, wat kan leiden tot steeds nieuwe procedures.</p> <h2>Verbeteringen</h2> <p>Kinderen raken in zo&rsquo;n situatie vaak blijvend beschadigd, vooral als de strijd via hen wordt uitgevochten. Om te voorkomen dat de gang naar de rechter daaraan bijdraagt, hebben rechters een&nbsp;<a href="https://www.rechtspraak.nl/visiedocument-rechtspraak-over-echtscheidingen">visiedocument&nbsp;</a>opgesteld waarin een reeks voorstellen staat om hun werkwijze te verbeteren. Daarbij staat het belang van het kind altijd voorop. Verschillende vernieuwingen worden momenteel al op proef in de praktijk gebracht en door wetenschappers gevolgd. De&nbsp;Raad voor de rechtspraak&nbsp;heeft nu besloten geld vrij te maken om pilots die zich in de praktijk hebben bewezen landelijk in te voeren.</p> <h2>Regierechter</h2> Een belangrijke verandering is dat altijd een regierechter wordt aangewezen, die alle geschillen rondom de scheiding behandelt, of het nu gaat om boedelscheiding of de verdeling van de zorg voor de kinderen. De rechter praat met de ouders en de kinderen en verzamelt zoveel mogelijk informatie. Zo krijgt de rechter een goed beeld van wat er allemaal speelt in een gezin en wat er nodig is om dat snel en goed op te lossen. <h2>Dossiers scannen</h2> Aan de hand van het dossier wordt vooraf de ernst van de zaak ingeschat. Hoe complex zijn de problemen, is er kans dat het uit de hand loopt, zijn er financi&euml;le kwesties die snel opgelost moeten worden? Zo nodig wordt snel een zitting gepland, waar de benodigde instanties vertegenwoordigd zijn, zodat direct knopen doorgehakt kunnen worden. Ook kan extra tijd worden uitgetrokken voor zo&rsquo;n zitting. Bij het scannen van het dossier wordt bovendien bekeken of&nbsp;mediation&nbsp;mogelijkheden biedt. In dat geval stimuleert de&nbsp;rechtbank&nbsp;de ouders om dat eerst te proberen. <h2>Afspraken over hulp</h2> In Noord-Nederland hebben familierechters afspraken gemaakt met hulpverleners en gemeenten over de hulp die ouders en kinderen kunnen krijgen. Daardoor kunnen zij mensen gericht doorverwijzen en staat vooraf al vast dat de gemeente die hulp financiert. Dat scheelt heel veel tijd en vergroot de kans dat mensen op de juiste plek terechtkomen. De Rechtspraak vindt het van groot belang dat zo&rsquo;n uniform hulpaanbod overal in het land beschikbaar komt en neemt het initiatief om tot afspraken te komen met betrokken instellingen en gemeenten. <h2>Belangenbehartiger voor het kind</h2> Met de inzet van gedragsdeskundigen (psychologen, orthopedagogen) die als &lsquo;bijzondere&nbsp;curator&rsquo; de belangen van het kind behartigen, is de afgelopen tijd bij de&nbsp;rechtbankZeeland-West-Brabant veel ervaring opgedaan. Zo&rsquo;n&nbsp;curator&nbsp;praat met alle gezinsleden, brengt de totale situatie in kaart en zoekt vervolgens oplossingen. De&nbsp;curator&nbsp;zorgt ervoor dat de stem van het kind wordt gehoord, laat ouders het effect van hun gedrag op de kinderen inzien en voorziet de rechter van extra informatie. De Rechtspraak wil ook daar landelijk mee verder, maar moet eerst afspraken maken over de financiering. <h2>Samenhang</h2> <p>In samenhang zullen deze maatregelen ervoor zorgen dat minder kinderen beschadigd raken als hun ouders gaan scheiden, hoopt het Landelijk Overleg Vakinhoud Familierechters. Daar kan ook de wijziging in de procedure aan bijdragen waar de Rechtspraak voor pleit. In de huidige situatie staan ouders tegenover elkaar in de rechtszaal, als&nbsp;verzoeker&nbsp;en&nbsp;verweerder. Vervolgens vraagt de rechter diezelfde ouders om samen aan de beste oplossing voor de kinderen te werken. Dat gaat veel beter als zij zich gezamenlijk tot de rechter kunnen wenden en niet als strijdende partijen, is de verwachting.</p> 0 2016-12-07 10:08 +01:00 2016-12-07 10:08 +01:00 https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/Paginas/Verlenging-vrijwillige-fase-digitaal-procederen-in-civiele-zaken.aspx http://www.actuele-artikelen.nl/overige-artikelen/verlenging-vrijwillige-fase-digitaal-procederen-in-civiele-zaken/ Overige artikelen Verlenging vrijwillige fase digitaal procederen in civiele zaken De fase waarin op vrijwillige basis in civiele zaken digitaal kan worden geprocedeerd, wordt verlengd. De Raad voor de rechtspraak heeft dat in overleg met de Nederlandse Orde van Advocaten besloten. Sinds enkele weken is het voor advocaten mogelijk bij de rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland digitaal stukken in te dienen. Rechtspraak Wed, 07 Dec 2016 10:05:50 +0100 <p>De fase waarin op vrijwillige basis in civiele zaken digitaal kan worden geprocedeerd, wordt verlengd. De&nbsp;Raad voor de rechtspraak&nbsp;heeft dat in overleg met de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) besloten. Sinds enkele weken is het voor advocaten mogelijk bij de rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland digitaal stukken in te dienen.</p> <p>Leonard B&ouml;hmer, lid van de Algemene Raad van de NOvA,&nbsp;vindt het van cruciaal belang voor de advocatuur dat in de vrijwillige fase een groot volume aan testen en zaken wordt verwezenlijkt. &lsquo;Op deze wijze kunnen kinderziekten uit het systeem worden gehaald. Wij doen dan ook een dringend&nbsp;beroep&nbsp;op de&nbsp;balie&nbsp;mee te doen aan de vrijwillige pilot in de arrondissementen Midden-Nederland en Gelderland en op de Rechtspraak de komende periode extra gefingeerde zaken door het systeem te leiden&rsquo;, aldus B&ouml;hmer.</p> <p>Half januari bekijkt de Rechtspraak in overleg met de NOvA opnieuw of verplicht digitaal procederen in Gelderland en Midden-Nederland kan worden ingevoerd. De volgende stap is dan het verzoek voor een Koninklijk Besluit aan de minister van Veiligheid en&nbsp;Justitie. Wettelijk verplicht digitaal procederen in deze 2 regio&rsquo;s zal dan op zijn vroegst in april 2017 een feit zijn.</p> <h2>Voorlichting</h2> <p>De afgelopen weken zijn er voorlichtingsbijeenkomsten gehouden om advocaten te informeren over digitaal procederen. Tijdens deze voorlichtingsbijeenkomsten gaf ongeveer 60 procent van de advocaten aan te willen oefenen met het digitaal indienen van stukken. Tot nu toe zijn er echter nog geen zaken digitaal aangebracht. Wel wordt de komende periode getest met extra gefingeerde zaken.</p> <h2>Belemmeringen</h2> <p>Portefeuillehouder civiel van het&nbsp;<a href="https://www.rechtspraak.nl/Hoe-werkt-het-recht/Rechtspraak-in-Nederland/modernisering-rechtspraak">moderniseringsprogramma Kwaliteit en Innovatie</a>&nbsp;en rechter Selinde Bokx-Boom denkt dat er een aantal belemmeringen is om digitaal te procederen in de vrijwillige fase. 2 partijen die een conflict&nbsp; hebben, moeten het samen eens zijn de procedure digitaal te voeren en het nieuwe procesrecht toe te passen. &lsquo;Wij beseffen dat dit een flinke stap is die we van advocaten en hun cli&euml;nten vragen. Maar we hopen dat zij deze stap toch kunnen maken&rsquo;, zegt Bokx-Boom.&nbsp;</p> <h2>Vervolgstappen</h2> <p>De Rechtspraak probeert de drempel voor vrijwillig digitaal procederen zo laag mogelijk te maken. Rechters die digitale zaken behandelen, is verzocht om tijdens de vrijwillige fase coulant om te gaan met termijnoverschrijdingen. Het&nbsp;<a href="https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Contact/Veelgestelde-vragen">Rechtspraak Servicecentrum&nbsp;</a>is beschikbaar voor ondersteuning.</p> 0 2016-12-07 10:05 +01:00 2016-12-07 10:05 +01:00 https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/Paginas/Grondeigenaren-verdienen-betere-bescherming-bij-aanpassing-regels-onteigening.aspx http://www.actuele-artikelen.nl/overige-artikelen/grondeigenaren-verdienen-betere-bescherming-bij-aanpassing-regels-onteigening/ Overige artikelen Grondeigenaren verdienen betere bescherming bij aanpassing regels onteigening Eigenaren van grond worden niet genoeg beschermd in het wetsvoorstel dat onder andere de regels rondom onteigening aanpast. Het voorstel moet worden heroverwogen als er geen garantie komt dat een rechter altijd over een onteigening oordeelt. Dit zegt de Raad voor de rechtspraak in een advies over het wetsvoorstel Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet U verlaat Rechtspraak.nl . Rechtspraak Wed, 07 Dec 2016 10:02:27 +0100 <p>Eigenaren van grond worden niet genoeg beschermd in het wetsvoorstel dat onder andere de regels rondom onteigening aanpast. Het voorstel moet worden heroverwogen als er geen garantie komt dat een rechter altijd over een onteigening oordeelt. Dit zegt de&nbsp;Raad voor de rechtspraak&nbsp;in een&nbsp;<a href="https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Wetgevingsadvies/Paginas/Wetgevingsadvies-2016.aspx#76b07aad-76e0-4153-a772-1d3ece95ca481">advies</a>&nbsp;over het wetsvoorstel&nbsp;<a class="rnl-external-link" href="https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2016-156.html">Aanvullingswet grondeigendom OmgevingswetU verlaat Rechtspraak.nl</a>(officielebekendmakingen.nl).</p> <p>De Raad waardeert dat&nbsp; de minister van Infrastructuur en Milieu de regels rondom onteigening eenvoudiger en inzichtelijker wil maken. Onteigening kan worden ingezet om projecten met een groot maatschappelijk belang, zoals de&nbsp;aanleg&nbsp;van een snelweg, te realiseren. Dit vergt een zorgvuldige afweging van belangen: het maatschappelijk belang tegenover dat van de eigenaar. Als de&nbsp;overheid er met de grondeigenaar niet uit kan komen via een zogenoemde &lsquo;minnelijke overeenkomst&rsquo;, kan de overheid overgaan tot onteigening. Hiermee kan de eigenaar worden gedwongen tot het afstaan van de grond. Als de overheid wil onteigenen leidt dit in de huidige situatie altijd tot een procedure bij de rechter die de onteigening kan uitspreken terwijl hij tegelijkertijd een schadevergoeding vaststelt die door de overheid moet worden betaald. De rechter is dus altijd betrokken bij de onteigeningsprocedure en controleert of de juiste belangenafweging is gemaakt. De burger wordt daardoor beschermd.</p> <h2>Bescherming</h2> <p>In het wetsvoorstel wordt de schadeloosstelling nog steeds door de rechter vastgesteld. Maar anders dan nu is het de overheid zelf die het besluit tot onteigening neemt. Daartegen kan men wel in&nbsp;beroep&nbsp;bij de rechter. De vaste rechterlijke toets wordt dus vervangen door een systeem, waarbij de eigenaar zelf in actie moet komen, als hij het niet met de onteigening eens is. Daarmee ontstaat de mogelijkheid dat iemand zijn bezit verliest zonder dat de rechter eraan te pas is gekomen. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren als iemand die niet zo goed thuis is in deze juridische kwesties de termijn voor&nbsp;beroeponbedoeld laat verlopen. De Raad mist daarom in het voorstel de gegarandeerde rechterlijke toets op het onteigeningsbesluit zelf.&nbsp;</p> <h2>Laatste redmiddel</h2> <p>Bezit is een fundamenteel recht, en onteigening door de overheid is de meest verregaande inbreuk op dat recht, stelt de Raad in het wetgevingsadvies. Daarom moeten er waarborgen zijn die eigenaren beschermen en er voor zorgen dat alleen tot onteigening wordt overgegaan als dat strikt noodzakelijk is. Het wetsvoorstel voorziet in een groot aantal waarborgen, maar de gegarandeerde rechterlijke toets ontbreekt daarbij.</p> 0 2016-12-07 10:02 +01:00 2016-12-07 10:02 +01:00 http://cassatieblog.nl/verbintenissenrecht/schuldenaar-tijdens-schuldeisersverzuim-beginsel-geen-bedongen-rente-verschuldigd/ http://www.actuele-artikelen.nl/overige-artikelen/schuldenaar-is-tijdens-schuldeisersverzuim-in-beginsel-geen-bedongen-rente-verschuldigd/ Overige artikelen Schuldenaar is tijdens schuldeisersverzuim in beginsel geen bedongen rente verschuldigd De bedongen rente die de schuldenaar tot de leveringsdatum van een zaak verschuldigd is, loopt in beginsel niet gedurende het schuldeisersverzuim ; uit de rechtsverhouding van partijen kan evenwel anders voortvloeien. Cassatieblog.nl Mon, 31 Oct 2016 10:02:35 +0100 <p>(i) De bedongen rente die de schuldenaar tot de leveringsdatum van een zaak verschuldigd is, loopt in beginsel niet gedurende het schuldeisersverzuim; uit de rechtsverhouding van partijen kan evenwel anders voortvloeien.</p> <p>(ii) Indien de schuldenaar door het uitblijven van betaling als gevolg van het schuldeisersverzuim een voordeel geniet, kan uit de eisen van redelijkheid en billijkheid voortvloeien dat hij dit voordeel (deels) aan de schuldeiser verschuldigd is.</p> <h3>Feiten</h3> <p>Verkoper X sluit in 1989 een mondelinge overeenkomst met koper Y over de verkoop van een pand. Partijen zijn het erover eens dat deze overeenkomst inhoudt dat X het pand in economische eigendom overdraagt aan Y, dat Y het pand voor eigen rekening opknapt, dat Y jaarlijks een contractuele rente van 7% betaalt over hetgeen hij aan X verschuldigd is en dat X de juridische eigendom van het pand overdraagt aan Y na betaling van een bedrag van fl. 150.000,-. Ter discussie staat echter of de door koper Y nog af te betalen koopprijs ziet op de juridische overdracht van het&nbsp;gehele&nbsp;pand (standpunt koper Y) of op slechts de&nbsp;helft&nbsp;daarvan (standpunt verkoper X). Begin 2007 stelt verkoper X voor dat hij het pand volledig juridisch aan koper Y zou overdragen tegen betaling van &euro; 250.000,-. Y aanvaardt dit aanbod niet. Bij brief van 20 augustus 2007 sommeert de advocaat van X Y tot betaling van een bedrag van ruim &euro; 115.000,-, bij gebreke van welke betaling de overeenkomst buitengerechtelijk wordt ontbonden.</p> <h3>Procesverloop</h3> <p>Koper Y heeft X vervolgens in rechte betrokken. In dat geding heeft Y in conventie een verklaring voor recht gevorderd dat de overeengekomen koopprijs voor het pand fl. 150.000,- bedraagt. Daarnaast heeft Y een veroordeling van X tot levering van het pand tegen het nog verschuldigde gedeelte van deze koopprijs gevorderd, op straffe van een dwangsom. In reconventie heeft X, onder meer, ontbinding van de overeenkomst gevorderd.</p> <p>Anders dan de rechtbank, heeft het hof de vordering in conventie toegewezen en de vorderingen in reconventie afgewezen. Daartoe heeft het hof de lezing van de overeenkomst van Y (inhoudende dat het&nbsp;gehele&nbsp;pand juridisch werd overgedragen), onder meer op grond van twee deskundigenrapporten, waarschijnlijker geacht. Nu het hof de uitleg van Y heeft gevolgd, heeft het de bij dagvaarding van Y ingestelde vordering tot overdracht van het pand tegen betaling van hetgeen hij per saldo nog verschuldigd was als aanbod tot nakoming van de overeenkomst gekwalificeerd. Doordat X dat aanbod heeft afgewezen, is hij naar het oordeel van het hof in schuldeisersverzuim geraakt met als gevolg dat het eventueel voordien bestaande verzuim van Y per die datum is ge&euml;indigd. Het hof heeft aldus X veroordeeld het pand aan Y in eigendom over te dragen tegen betaling van hetgeen Y tot aan de leveringsdatum nog aan X verschuldigd is; de bedongen rente van 7% is blijkens het oordeel van het hof eveneens tot aan de leveringsdatum verschuldigd.</p> <p>Tegen dit oordeel is verkoper X in cassatie gegaan. Koper Y heeft een incidenteel cassatieberoep ingesteld. Nu het principaal cassatieberoep van X &ndash; waarin het oordeel van het hof dat sprake was van schuldeisersverzuim bij X werd bestreden &ndash; op grond van&nbsp;<a href="http://wetten.overheid.nl/BWBR0001830/2015-07-01#Hoofdstuk2_Afdeling5_Artikel81" target="_blank">art. 81 RO&nbsp;</a>is verworpen, wordt uitsluitend het incidenteel cassatiemiddel van Y besproken.</p> <h3>Cassatie</h3> <p>Het incidentele cassatiemiddel bestrijdt &rsquo;s hofs oordeel dat koper Y de contractuele rente van 7% per jaar tot aan de uiteindelijke leveringsdatum verschuldigd is. Volgens Y is deze bedongen rente enkel verschuldigd tot aan het moment waarop het schuldeisersverzuim intrad.</p> <p>De Hoge Raad acht de klacht gegrond. Bij de beoordeling van de klacht neemt de Hoge Raad tot uitgangspunt dat verkoper X in schuldeisersverzuim is geraakt door het bij dagvaarding gedane aanbod niet te aanvaarden (rov. 5.2). Vervolgens overweegt de Hoge Raad dat de regeling van het schuldeisersverzuim ertoe strekt de nadelen weg te nemen die voor de schuldenaar zijn verbonden aan de aan de schuldeiser toerekenbare onmogelijkheid om zijn verbintenis na te komen. Tijdens het schuldeisersverzuim verkeert de schuldenaar op grond van&nbsp;<a href="http://wetten.overheid.nl/BWBR0005289/2016-07-01#Boek6_Titeldeel1_Afdeling8_Artikel61" target="_blank">art. 6:61 BW&nbsp;</a>niet in verzuim (rov. 5.3.1).</p> <p>Daarop overweegt de Hoge Raad dat uit de wettekst en de wetsgeschiedenis (zoals door Advocaat-generaal Wissink in &sect; 3.13.3 van zijn&nbsp;<a href="http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:PHR:2016:758" target="_blank">conclusie&nbsp;</a>v&oacute;&oacute;r dit arrest is aangehaald) niet kan worden afgeleid dat de schuldenaar slechts door inbewaringstelling (<a href="http://wetten.overheid.nl/BWBR0005289/2016-07-01#Boek6_Titeldeel1_Afdeling8_Artikel66" target="_blank">art. 6:66&nbsp;</a>en&nbsp;<a href="http://wetten.overheid.nl/BWBR0005289/2016-07-01#Boek6_Titeldeel1_Afdeling8_Artikel68" target="_blank">6:68 BW</a>) of een beroep op de rechter (<a href="http://wetten.overheid.nl/BWBR0005289/2016-07-01#Boek6_Titeldeel1_Afdeling8_Artikel60" target="_blank">art. 6:60 BW</a>) kan bereiken dat hij tijdens het schuldeisersverzuim geen bedongen rente verschuldigd wordt (rov. 5.3.2).</p> <p>Met dit wettelijke stelsel en de ratio daarvan strookt, volgens de Hoge Raad, het uitgangspunt dat de schuldenaar tijdens het schuldeisersverzuim geen bedongen rente verschuldigd wordt. Het is dan immers aan de schuldeiser toe te rekenen dat de schuldenaar zijn verbintenis tot betaling van de geldsom nog niet heeft kunnen nakomen, zodat het in beginsel redelijk is dat ten laste van hem geen bedongen rente meer loopt. Uit de rechtsverhouding van partijen kan evenwel, mede gelet op de omstandigheden van het geval en de eisen van redelijkheid en billijkheid anders voortvloeien (rov. 5.3.3).</p> <p>Verder oordeelt de Hoge Raad nog dat indien de schuldenaar door het uitblijven van betaling als gevolg van het schuldeisersverzuim een voordeel geniet (bijvoorbeeld doordat hij over het verschuldigde bedrag rente ontvangt), uit de eisen van redelijkheid en billijkheid kan voortvloeien dat hij dit voordeel geheel of ten dele aan eiser verschuldigd is. Hierbij rusten de stelplicht en bewijslast van het voordeel op de schuldeiser. De schuldenaar zal de schuldeiser in dat verband wel aanknopingspunten moeten verschaffen om hem in staat te stellen aan zijn stelplicht en bewijslast te voldoen (rov. 5.3.4).</p> <p>De Hoge Raad vernietigt een deel van het dictum en doet de zaak zelf af door te bepalen dat de bedongen rente van 7% niet verschuldigd is vanaf 1 september 2007 tot aan het einde van het schuldeisersverzuim.</p> 1 2016-10-31 10:02 +01:00 2016-10-31 10:02 +01:00 http://cassatieblog.nl/insolventierecht/uitkering-interimdividend-kort-voor-faillissement-bijzondere-bewijslastverdeling-art-45-fw/ http://www.actuele-artikelen.nl/overige-artikelen/uitkering-interimdividend-kort-voor-faillissement-bijzondere-bewijslastverdeling/ Overige artikelen Uitkering interimdividend kort voor faillissement; bijzondere bewijslastverdeling Bij de beoordeling van de vraag of een vennootschap over voldoende vrije reserves beschikt voor een tussentijdse dividenduitkering in de zin van art. 2:216 BW dienen de vastgestelde jaarrekeningen tot uitgangspunt. Cassatieblog.nl Sun, 30 Oct 2016 18:57:10 +0100 <p>(1) Bij de beoordeling van de vraag of een vennootschap over voldoende vrije reserves beschikt voor een tussentijdse dividenduitkering in de zin van&nbsp;<a href="http://wetten.overheid.nl/BWBR0003045/2011-12-01/1#Boek2_Titeldeel5_Afdeling3_Artikel216">art. 2:216 BW (oud)</a>&nbsp;dienen de vastgestelde jaarrekeningen tot uitgangspunt.&nbsp;</p> <p>De enkele omstandigheid dat geen definitieve jaarrekening is of zal worden vastgesteld brengt niet mee dat die uitkering en het daaraan ten grondslag liggende besluit ingevolge art. 2:216 lid 4 jo. lid 2 BW (oud) nietig zijn. (2) Ook indien het dividendbesluit op zichzelf voldoet aan hetgeen art. 2:216 lid 2 BW (oud) voorschrijft, kunnen de omstandigheden van het geval tot het oordeel leiden dat de bij de tussentijdse uitkering betrokken aandeelhouders en bestuurders van de vennootschap onrechtmatig hebben gehandeld jegens de schuldeisers van die vennootschap.</p> <h3><strong>Achtergronden</strong></h3> <p>X is een natuurlijke persoon die enig aandeelhouder en bestuurder is van Z BV. Z BV is op haar beurt weer enig aandeelhouder en bestuurder van A BV. Op 29 februari 2008 heeft Z BV de aandelen in A BV overgedragen aan B BV. Enig aandeelhouder en bestuurder van B BV is de broer van X. B BV heeft de koopsom die verschuldigd was voor de aankoop van de aandelen (een bedrag van &euro;&nbsp;350.000,-) gefinancierd door een bancaire lening. Eveneens op 29 februari 2008, vlak voor de aandelenoverdracht, heeft Z BV&nbsp;als aandeelhouder van A BV een tussentijds dividendbesluit genomen, waarin werd besloten dat A BV een tussentijds dividend van &euro; 225.735,- zou uitkeren, waarvan &euro; 165.000,- rechtstreeks als dividend aan Z BV, en het restant in de vorm van een achtergestelde geldlening van Z BV aan A BV. Ook werd op dezelfde dag in een geldleningsovereenkomst vastgelegd dat A BV &euro; 167.000,- had geleend van de broer van X. Feitelijk had de moeder van X en diens broer een bedrag van &euro; 165.000,- aan Z BV betaald (ten behoeve van de broer, als voorschot op zijn kindsdeel).</p> <p>Op 24 juni 2008 is A BV failliet verklaard. De curator heeft vervolgens gevorderd om Z BV en X hoofdelijk te veroordelen tot betaling van het nader vast te stellen tekort in het faillissement van A BV. De curator heeft zich hierbij beroepen op&nbsp;<a href="http://wetten.overheid.nl/BWBR0003045/2016-07-01#Boek2_Titeldeel5_Afdeling5_Artikel248">art. 2:248 lid 1</a>&nbsp;(hoofdelijke bestuurdersaansprakelijkheid in geval van faillissement) jo.&nbsp;<a href="http://wetten.overheid.nl/BWBR0003045/2016-07-01#Boek2_Titeldeel1_Artikel11">2:11 BW</a>&nbsp;(aansprakelijkheid van een besturende rechtspersoon). Subsidiair heeft de curator hoofdelijke veroordeling gevorderd tot vergoeding van schade wegens onrechtmatig handelen jegens schuldeisers in het faillissement van A BV. Meer subsidiair vorderde hij een verklaring voor recht dat het dividendbesluit en de dividenduitkering nietig zijn, dan wel dat deze worden vernietigd, en veroordeling van Z BV tot terugbetaling van de aan haar verrichte dividenduitkering. De curator beriep zich hierbij op art. 2:216 BW (oud) en&nbsp;<a href="http://wetten.overheid.nl/BWBR0001860/2016-07-01#TiteldeelI_AfdelingTweede_Artikel42">art. 42</a>&nbsp;(de faillissementspauliana) en<a href="http://wetten.overheid.nl/BWBR0001860/2016-07-01#TiteldeelI_AfdelingTweede_Artikel47">47 Fw</a>.</p> <h3><strong>Het hof</strong></h3> <p>Het hof wees de vorderingen van de curator af. De primaire vordering werd afgewezen omdat volgens het hof niet kon worden gezegd dat geen redelijk denkend bestuurder onder dezelfde omstandigheden zo zou hebben gehandeld als Z BV heeft gedaan. Er was daarom geen sprake van onbehoorlijk bestuur. Ook valt, aldus nog steeds het hof, niet aan te nemen dat het dividendbesluit of de dividenduitkering een belangrijke oorzaak van het faillissement is. Daarmee is niet voldaan aan de vereisten van art. 2:248 BW. De subsidiaire vordering wees het hof, kort gezegd, af omdat niet voldoende grond aanwezig was voor de stelling dat Z BV en X onrechtmatig hebben gehandeld jegens de schuldeisers van A BV. Het hof overwoog verder dat niet in geschil was dat de statuten van A BV voorzagen in de mogelijkheid van een tussentijdse dividenduitkering en dat aangenomen moet worden dat er voldoende vrije reserves aanwezig waren. Van nietigheid op grond van art. 2:216 leden 2 en 4 BW (oud) is daarom geen sprake, aldus het hof. Ook de vordering op grond van de faillissementswet faalt: Z BV wist niet, noch behoorde zij te weten, dat benadeling van haar schuldeisers het gevolg van het dividendbesluit zou zijn, noch was sprake van samenspanning.</p> <h3><strong>Hoge Raad</strong></h3> <p>In cassatie komt de curator allereerst op tegen het oordeel met betrekking tot de primaire vordering (kennelijk onbehoorlijk bestuur). De Hoge Raad oordeelt, kort gezegd, dat het oordeel van het hof dat ten tijde van het dividendbesluit mocht worden aangenomen dat voldoende vrije reserves aanwezig waren ontoereikend is gemotiveerd (gelet op de stellingen van de curator). Het oordeel van het hof over de subsidiaire vordering kan om dezelfde reden niet in stand blijven. Dan komt de Hoge Raad toe aan het oordeel van het hof over de meer subsidiaire vordering van de curator, die een verklaring voor recht vorderde dat het dividendbesluit en de dividenduitkering nietig zijn. Het oordeel van het hof, dat dit niet het geval was, kan volgens de Hoge Raad niet in stand blijven. Het hof heeft terecht vooropgesteld dat in deze zaak toepassing dient te worden gegeven aan art. 2:216 BW (oud) (van v&oacute;&oacute;r de inwerkingtreding van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht). Het derde lid van dit artikel bepaalde dat uitkering van winst geschiedt na de vaststelling van de jaarrekening waaruit blijkt dat die uitkering geoorloofd is. Op grond van het vierde lid, mocht een vennootschap tussentijds uitkeringen doen, maar slechts voorzover de statuten dit toelaten en is voldaan aan het in het tweede lid gestelde vereiste dat die uitkeringen worden gedaan voor zover het eigen vermogen groter is dan het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens de wet of de statuten moeten worden aangehouden.</p> <p>De enkele omstandigheid dat geen definitieve jaarrekening is of zal worden vastgesteld waaruit blijkt dat de vennootschap over voldoende vrije reserves beschikt voor een tussentijdse uitkering brengt niet mee dat die uitkering en het daaraan ten grondslag liggende besluit ingevolge art. 2:216 lid 4 jo. lid 2 BW (oud) nietig zijn (rov. 3.5.4). De Hoge Raad overweegt dat in een dergelijk geval aan de hand van de wel beschikbare financi&euml;le gegevens dient te worden onderzocht of ten tijde van de tussentijdse uitkering aan het vereiste van art. 2:216 lid 2 BW (oud) was voldaan.</p> <p>De Hoge Raad merkt vervolgens op:</p> <p>&ldquo;3.5.5 Opmerking verdient dat, ook indien het dividendbesluit op zichzelf voldoet aan hetgeen art. 2:216 lid 2 (oud) BW voorschrijft, de omstandigheden van het geval tot het oordeel kunnen leiden dat de bij de tussentijdse uitkering betrokken aandeelhouders en bestuurders van de vennootschap onrechtmatig hebben gehandeld jegens de schuldeisers van die vennootschap (vgl. HR 8 november 1991,<a href="http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:1991:ZC0401">ECLI:NL:HR:1991:ZC0401</a>, NJ 1992/174; HR 28 april 2000,<a href="http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2000:AA5658">ECLI:NL:HR:2000:AA5658</a>, NJ 2000/411), dan wel dat sprake is van kennelijk onbehoorlijk bestuur als bedoeld in art. 2:248 lid 1 BW (vgl. HR 6 februari 2004,&nbsp;<a href="http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2004:AO3045">ECLI:NL:HR:2004:AO3045</a>).&rdquo;</p> <p>De laatste klacht van de curator die de Hoge Raad bespreekt heeft betrekking op het oordeel van het hof dat de vordering van de curator die was gegrond op art. 42 en 47 Fw niet kon slagen, kort gezegd, omdat geen sprake was van kennis van benadeling van de schuldeisers van A BV. De curator klaagt dat het hof, gelet op de vaststaande omstandigheden dat (i) Z BV alle aandelen in A BV hield en daarvan bestuurder was, (ii) X de enig aandeelhouder en bestuurder van Z BV was, en (iii) de dividenduitkering minder dan een jaar voor faillissement heeft plaatsgevonden, heeft verzuimd om toepassing te geven aan&nbsp;<a href="http://wetten.overheid.nl/BWBR0001860/2016-07-01#TiteldeelI_AfdelingTweede_Artikel43">art. 43</a>&nbsp;en&nbsp;<a href="http://wetten.overheid.nl/BWBR0001860/2016-07-01#TiteldeelI_AfdelingTweede_Artikel45">art. 45 Fw</a>&nbsp;(die de curator ook aan zijn subsidiaire vordering te grondslag had gelegd).&nbsp;<a href="http://wetten.overheid.nl/BWBR0001860/2016-07-01#TiteldeelI_AfdelingTweede_Artikel43">Art. 43 lid 1 Fw</a>&nbsp;bepaalt dat indien de rechtshandeling waardoor schuldeisers zijn benadeeld, is verricht binnen een jaar voor de faillietverklaring en de schuldenaar zich niet al voor aanvang van die termijn daartoe had verplicht, de aan het slot van art. 42 lid 1 Fw bedoelde wetenschap, behoudens tegenbewijs, wordt vermoed aan beide zijden te bestaan bij, onder meer, rechtshandelingen, door de schuldenaar die rechtspersoon is, verricht met of jegens een andere rechtspersoon indien een van deze rechtspersonen bestuurder is van de andere, en in beide rechtspersonen voor ten minste de helft van het geplaatste kapitaal rechtstreeks of middellijk wordt deelgenomen door dezelfde rechtspersoon of dezelfde natuurlijke persoon, al dan niet samen met zijn echtgenoot, pleegkinderen of bloed- en aanverwanten in de derde graad (art. 43 lid 1, aanhef en onder 5, onderdelen a en d Fw).</p> <p>De Hoge Raad vernietigt het arrest van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden en verwijst het geding naar het gerechtshof &rsquo;s-Hertogenbosch ter verdere behandeling en beslissing.</p> 1 2016-10-30 18:57 +01:00 2016-10-30 18:57 +01:00 http://www.profnews.nl/1057362/curatoren-stappen-steeds-vaker-naar-de-rechter http://www.actuele-artikelen.nl/overige-artikelen/curatoren-stappen-steeds-vaker-naar-de-rechter/ Overige artikelen Curatoren stappen steeds vaker naar de rechter Omdat de rechten van schuldeisers bij een faillissement vaak onevenwichtig zijn verdeeld in het voordeel van de banken, stappen bewindvoerders en curatoren vaker naar de rechter. Profnews Sun, 30 Oct 2016 18:54:10 +0100 <p>Omdat de rechten van schuldeisers bij een faillissement vaak onevenwichtig zijn verdeeld in het voordeel van de banken, stappen bewindvoerders en curatoren vaker naar de rechter.</p> <p>De juridisering wordt verder versterkt doordat de afdeling voor probleemgevallen bij de bank, de afdeling bijzonder beheer, sterk juridisch is. Dit brengt curatoren er wellicht sneller toe om een zaak te beginnen. Ook komt het vaker voor dat de banken een zaak tegen de curator beginnen. De Hoge Raad heeft in 2008 in een paar ingrijpende arresten de positie van de bank bij een faillissement flink versterkt.</p> <p>Bovendien wordt in bedrijven nauwelijks eigen vermogen gestopt. Aandeelhouders kiezen er liever voor om hun bedrijf te financieren met leningen gedekt met zekerheden. Hierbij krijgen kredietverschaffers pandrechten op delen van de onderneming.</p> <p>Hierdoor is een faillissement minder risicovol en lijkt het rendement groter. Ook sluipt er steeds meer leverancierskrediet in de bedrijven. De vakbonden willen iets doen tegen deze opmars van voorgekookte faillissementen. Zij stappen naar de rechter en vinden dat de Tweede Kamer moet voorkomen dat werkgevers de werknemers voor het uitkiezen hebben en de arbeidsvoorwaarden eenzijdig kunnen verslechteren.</p> 1 2016-10-30 18:54 +01:00 2016-10-30 18:54 +01:00 https://www.xperthractueel.nl/wet-dba/58273/21-09-2016/ http://www.actuele-artikelen.nl/arbeidsrecht/sinds-wet-dba-nauwelijks-nog-modelcontracten/ Arbeidsrecht Sinds Wet DBA nauwelijks nog modelcontracten Opdrachtgevers werken sinds de Wet DBA nauwelijks nog met modelovereenkomsten voor zzp’ers. Een op de tien wil het werken met zzp’ers vervangen door andere inhuurmogelijkheden als payrolling. XpertHRactueel Sun, 30 Oct 2016 18:53:27 +0100 <p><strong>Opdrachtgevers werken sinds de Wet DBA nauwelijks nog met modelovereenkomsten voor zzp&rsquo;ers. Een op de tien wil het werken met zzp&rsquo;ers vervangen door andere inhuurmogelijkheden als payrolling.</strong></p> <p>Dat blijkt uit&nbsp;onderzoek&nbsp;van de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) en de Brancheorganisatie voor Intermediairs en Brokers (Bovib). Zij inventariseerden de gevolgen van de&nbsp;Wet DBA&nbsp;bij zzp&rsquo;ers, opdrachtgevers en intermediairs.</p> <h2>Modelovereenkomsten</h2> <p>Opdrachtgevers blijken nauwelijks nog (10%) te werken met modelovereenkomsten. Zij vinden&nbsp;onduidelijk welke modellen precies van toepassing voor hen zijn. Vaak vinden ze het ook niet nodig omdat ze met zzp&rsquo;ers voor losse opdrachten werken.</p> <p>Met de angst voor de Wet DBA lijkt het mee te vallen: een kwart van de opdrachtgevers ervaart of verwacht knelpunten. Zij voorzien problemen met de grotere aansprakelijkheid of vinden de regelgeving onduidelijk.</p> <p>Van de opdrachtgevers is 10% van plan te stoppen met zzp&rsquo;ers vanwege de hoge risco&rsquo;s die aan de nieuwe wet verbonden zijn. Zij overwegen&nbsp;andere inhuurmogelijkheden als payrolling en nulurencontracten.</p> <h2>Intermediairs</h2> <p>Dat ligt anders bij de groep van intermediairs, waarvan grote inleners vaak gebruik maken als ze zzp&rsquo;ers inhuren. Van de intermediairs werkt 63% inmiddels met modelovereenkomsten, waarvan 79% is beoordeeld door de Belastingdienst.</p> <p>De meeste intermediairs (86%) hebben problemen met de nieuwe wet. Zij lopen aan tegen onduidelijkheid vanuit de Belastingdienst en ervaren angst en onzekerheid bij opdrachtgevers en zzp&rsquo;ers. De helft van de intermediairs&nbsp;constateert minder animo voor&nbsp;intermediaire dienstverlening op het gebied van zzp. Andere diensten als payrolling en detachering zien ze toenemen.</p> <h2>Overgangsperiode</h2> <p>Op 1 mei 2016 is de overgangsperiode van de Wet DBA begonnen. Vanaf dan is de wet in werking, maar hebben werkgevers en zzp&rsquo;ers nog een jaar de tijd om de eigen situatie in kaart te brengen en te beslissen of ze met modelcontracten gaan werken of niet &ndash; het werken met modelcontracten is niet verplicht. Het is nog te vroeg om harde conclusies te trekken, laten de ABU en de Bovib weten. Begin volgend jaar herhalen de twee organisaties het onderzoek.</p> 1 2016-10-30 18:53 +01:00 2016-10-30 18:53 +01:00 https://www.eerstekamer.nl/nieuws/20161004/wetsvoorstel_clientenrechten_bij http://www.actuele-artikelen.nl/overige-artikelen/wetsvoorstel-clientenrechten-bij-elektronische-verwerking-van-gegevens-aangenomen-en-overig-nieuws/ Overige artikelen Wetsvoorstel Cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens aangenomen en overig nieuws De Eerste Kamer heeft met de minister van Economisch Zaken gedebatteerd over het wetsvoorstel Uitvoering van de netneutraliteitsverordening . Eerste Kamer Mon, 10 Oct 2016 13:55:27 +0200 <p>De Eerste Kamer heeft vandaag met de minister van Economisch Zaken gedebatteerd over het wetsvoorstel Uitvoering van de netneutraliteitsverordening (34.379).</p> <p>Tijdens de behandeling is de</p> <ul> <li class="plus"><a href="https://www.eerstekamer.nl/motie/motie_dercksen_pvv_c_s_inzake_3">Motie-Dercksen (PVV) c.s. inzake aanpassing van dit wetsvoorstel zodat het Nederlandse bedrijfsleven niet op achterstand wordt gezet (EK 34.379, G)</a></li> </ul> <p class="mnone">ingediend.</p> <p class="mnone">De stemmingen over het wetsvoorstel en over de motie vinden plaats op&nbsp;<a href="https://www.eerstekamer.nl/plenaire_vergadering/20161011">11 oktober 2016</a>.</p> <p class="mtop">De Kamer heeft het wetsvoorstel</p> <ul> <li class="plus"><a href="https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/33509_clientenrechten_bij">Cli&euml;ntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens (33.509)</a></li> </ul> <p class="mnone">na&nbsp;<a href="https://www.eerstekamer.nl/begrip/stemmen_bij_zitten_en_opstaan">stemming bij zitten en opstaan</a>&nbsp;aangenomen. PVV, SP, PvdD en GroenLinks stemden tegen.</p> <p class="mtop">Tijdens een korte heropening van de beraadslaging in derde termijn zijn de&nbsp;</p> <ul> <li class="plus"><a href="https://www.eerstekamer.nl/motie/gewijzigde_motie_bredenoord_d66_c">Gewijzigde motie-Bredenoord (D66) c.s. over overleg met de Autoriteit Persoonsgegevens over de intensivering van het toezicht op de veiligheid van digitale uitwisseling van medische gegevens (EK 33.509, Q)</a></li> <li class="plus"><a href="https://www.eerstekamer.nl/motie/gewijzigde_motie_bredenoord_d66">Gewijzigde motie-Bredenoord (D66) over de verdere uitwerking van dataprotectie-by-design als het uitgangspunt voor de elektronische verwerking van medische gegevens (EK 33.509, R)</a></li> </ul> <p class="mnone">en de</p> <ul> <li class="plus"><a href="https://www.eerstekamer.nl/motie/motie_teunissen_pvdd_c_s_inzake">Motie-Teunissen (PvdD) c.s. inzake toegang tot medische dossiers ook decentraal via bij de arts vastgelegde toestemmingen en autorisaties mogelijk te houden (EK 33.509, S)</a></li> </ul> <p class="mnone">ingediend. De stemming over de motie Teunissen (PvdD) c.s. vindt op 11 oktober 2016 plaats.</p> <p class="mtop">De</p> <ul> <li class="plus"><a href="https://www.eerstekamer.nl/motie/gewijzigde_motie_bredenoord_d66_c">Gewijzigde motie-Bredenoord (D66) c.s. (EK 33.509, Q)</a></li> <li class="plus"><a href="https://www.eerstekamer.nl/motie/gewijzigde_motie_bredenoord_d66">Gewijzigde motie-Bredenoord (D66) c.s. (EK 33.509, R)</a></li> </ul> <p class="mnone">zijn na stemming bij zitten en opstaan met algemene stemmen aangenomen.</p> <p class="mtop">Het debat over het wetsvoorstel</p> <ul> <li class="plus"><a href="https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/34067_eigen_bijdrage_van">Eigen bijdrage van veroordeelden aan de kosten van de strafvordering en de slachtofferzorg (34.067)</a></li> </ul> <p class="mnone">is na de eerste termijn van de minister van Veiligheid en Justitie in afwachting van een brief geschorst. De voortzetting van de behandeling in tweede termijn vindt plaats op 15 november 2016.</p> <p class="mtop">De wetsvoorstellen</p> <ul> <li class="plus"><a href="https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/34460_omvorming_van_de_stichting">Omvorming van de Stichting NIWO tot publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan (34.460)</a></li> <li class="plus"><a href="https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/34442_consumentenkredietovereenkom">Consumentenkredietovereenkomsten, goederenkrediet en geldlening (34.442)</a></li> <li class="plus"><a href="https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/34448_wijziging_van_de_wet">Wijziging van de Wet explosieven voor civiel gebruik in verband met het op de markt aanbieden van en de controle op explosieven voor civiel gebruik (34.448)</a></li> <li class="plus"><a href="https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/34480_implementatiewet_toegang">Implementatiewet toegang basisbetaalrekening (34.480)</a></li> <li class="plus"><a href="https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/34404_samenstelling_van_het">Samenstelling van het College van procureurs-generaal (34.404)</a></li> <li class="plus"><a href="https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/34342_herziening_van">Herziening van pensioenfondsen voor het notariaat (34.342)</a></li> </ul> <p class="mnone">zijn als&nbsp;<a href="https://www.eerstekamer.nl/begrip/hamerstuk">hamerstukken</a>&nbsp;afgedaan.</p> <p class="mtop">Het wetsvoorstel</p> <ul> <li class="plus"><a href="https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/34457_invoering_van_een">Invoering van een vroegtijdige aanmelddatum voor en toelatingsrecht tot het beroepsonderwijs (34.457)</a></li> </ul> <p class="mnone">is als hamerstuk afgedaan. CDA en PVV is daarbij&nbsp;<a href="https://www.eerstekamer.nl/begrip/vragen_van_aantekening">aantekening</a>&nbsp;verleend.</p> <ul> <li class="plus"><a href="https://www.eerstekamer.nl/verslag/20161004/verslag">Verslag plenaire vergadering 4 oktober 2016</a></li> </ul> 0 2016-10-10 13:55 +02:00 2016-10-10 13:55 +02:00 https://www.xperthractueel.nl/wet-dba/tweede-kamer-wet-dba-werkt-schijnzelfstandigheid-hand/03-10-2016/ https://jfm.rssapp.nl/artikelen/benkadvocaten Arbeidsrecht Tweede Kamer: ‘Wet DBA werkt schijnzelfstandigheid in de hand’ Staatssecretaris Wiebes kreeg afgelopen week veel kritiek te verduren tijdens het debat over de uitvoering van de Wet DBA. CDA, PVV, PvdA en de ChristenUnie stelden vast dat de wet schijnzelfstandigheid niet oplost, maar mogelijk zelfs in de hand werkt. Diverse moties werden ingediend om de wet te veranderen, waarvan Wiebes het merendeel heeft ontraden. XpertHRactueel Fri, 07 Oct 2016 15:49:10 +0200 <p><strong>Staatssecretaris Wiebes kreeg afgelopen week veel kritiek te verduren tijdens het debat over de uitvoering van de Wet DBA. CDA, PVV, PvdA en de ChristenUnie stelden vast dat de wet schijnzelfstandigheid niet oplost, maar mogelijk zelfs in de hand werkt. Diverse moties werden ingediend om de wet te veranderen, waarvan Wiebes het merendeel heeft ontraden.</strong></p> <p>CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt betoogde tijdens het debat dat door&nbsp;<a href="https://www.xperthractueel.nl/wet-dba/wet-dba-deze-criteria-hanteert-de-fiscus/27-09-2016/">het criterium &lsquo;persoonlijke arbeid</a>, dat gehanteerd wordt door de fiscus,&nbsp;schijnzelfstandigheid aan de onderkant van de arbeidsmarkt blijft bestaan. &lsquo;Dat betekent dat voor de allereenvoudigste arbeid &mdash; het bezorgen van pakketjes of de allereenvoudigste klussen in een fabriek &mdash; alle werknemersrechten zijn weggehaald, als maar in het contract staat dat de persoon die niet zelf hoeft te verrichten en zelf voor zijn vervanger moet zorgen,&rsquo; aldus Omtzigt.</p> <h2>Handhaving Belastingdienst</h2> <p>Een belangrijk deel van het debat draaide om de vraag: Hoe gaat de Belastingdienst vanaf mei 2017 de nieuwe wet handhaven? Mei Li Vos (PvdA) verzocht Wiebes vooral kritisch te kijken naar de pakketsector en de sector van medisch specialisten. &lsquo; Iedereen heeft hier de tent afgebroken over de pakketbezorgers. Het is voor elke zzp&rsquo;er een belediging dat een pakketbezorger van PostNL een zelfstandige wordt genoemd. Wie schetst ons aller verbazing: PostNL heeft w&eacute;l een modelovereenkomst. Datzelfde geldt voor medisch specialisten. Een medisch specialist in een ziekenhuis kan een zzp&rsquo;er zijn terwijl hij gewoon altijd zijn werk via het ziekenhuis krijgt en dat werk gewoon op gezette tijden binnenkomt. Ik heb nooit begrepen wat daar voor &ldquo;ondernemends&rdquo; aan is,&rsquo; zegt Vos.</p> <h2>Commissie-Boot</h2> <p>In zijn antwoord op de vragen en geuite zorgen verwees de staatssecretaris opnieuw naar de Commissie-Boot die de komende tijd zal toetsen of de Belastingdienst de modelovereenkomsten wel op de juiste manier beoordeelt (niet te streng en niet te soepel). De commissie bepaalt zelf, onafhankelijk van de staatssecretaris, welke modelovereenkomsten/sectoren kritisch worden bekeken. Toch zegde de staatssecretaris wel toe om de commissie te informeren dat de Kamer graag zou zien dat de modelovereenkomsten voor de pakketsector en sector van medische specialisten tegen het licht worden gehouden.&nbsp;<a href="https://www.xperthractueel.nl/wet-dba/kerst-meer-duidelijkheid-wet-dba/30-09-2016/">Voor de kerst zal Wiebes opnieuw een voortgangsrapportage naar de Kamer sturen</a>&nbsp;met daarbij ook de bevindingen van de commissie. Op dinsdag 4 oktober zal er gestemd worden&nbsp;over de ingediende moties.</p> 0 2016-10-07 15:49 +02:00 2016-10-07 15:49 +02:00 http://www.penoactueel.nl/Home/Algemeen/2016/8/FAQ-de-transitievergoeding-2865782W/#eCSsGc2sBrKdUoRl.97 http://www.actuele-artikelen.nl/sociaal-zekerheidsrecht/recht-op-transitievergoeding-bij-pensioen/ Sociaal zekerheidsrecht Recht op transitievergoeding bij pensioen? Een vraag die sinds enige tijd speelt is of werknemers die met pensioen gaan recht hebben op een transitievergoeding. P&O actueel Wed, 28 Sep 2016 11:28:55 +0200 <p>Een vraag die sinds enige tijd speelt is of werknemers die met pensioen gaan recht hebben op een transitievergoeding.</p> <p>Werknemers die met pensioen gaan en werknemers die met pensioen zijn hebben geen aanspraak op de transitievergoeding. In artikel&nbsp;7:673 BW&nbsp;is geregeld dat werknemers die 24 maanden of langer bij een werkgever hebben gewerkt aanspraak kunnen maken op een transitievergoeding als het dienstverband op initiatief van de werkgever is ge&euml;indigd. In&nbsp;lid 7&nbsp;worden drie uitzonderingen op deze hoofdregel gemaakt. E&eacute;n van die uitzonderingen betreft het eindigen of niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst in verband met - of na het bereiken van de aow (of andere pensioengerechtigde) leeftijd.</p> <h3 class="xms-subtitle">Meer over de transitievergoeding</h3> <p>Een andere vraag die betrekking heeft op de traniitievergoeding is:&nbsp;is het mogelijk om de transitievergoeding te verdisconteren in het salaris van de werknemer?&nbsp;In de wetsgeschiedenis wordt op de vraag of de transitievergoeding in het salaris kan worden verdisconteerd geen antwoord gegeven. Deze vraag is bij de behandeling van de Wet Werk en Zekerheid niet aan de orde gekomen. Kijkend naar de inhoud van het wetsartikel lijkt het er niet op dat het mogelijk is om de transitievergoeding in het salaris te verdisconteren.</p> 1 2016-09-28 11:28 +02:00 2016-09-28 11:28 +02:00 http://www.profnews.nl/1056996/brussel-wil-auteursrecht-drastisch-wijzigen http://www.actuele-artikelen.nl/overige-artikelen/brussel-wil-auteursrecht-drastisch-wijzigen/ Overige artikelen Brussel wil auteursrecht drastisch wijzigen Het dagelijks bestuur van de EU heeft een voorstel opgesteld waarbij internetpartijen moeten controleren of gebruikers geen materiaal op hun websites zetten waarop auteursrecht berust. Zo kunnen musici meer verdienen aan hun muziek op YouTube en Facebook. Profnews Tue, 20 Sep 2016 12:22:14 +0200 <p>Het dagelijks bestuur van de EU heeft een voorstel opgesteld waarbij internetpartijen moeten controleren of gebruikers geen materiaal op hun websites zetten waarop auteursrecht berust. Zo kunnen musici meer verdienen aan hun muziek op YouTube en Facebook.</p> <p>`Het cre&euml;ren van content is geen hobby, het is een beroep`, zo stelde Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker woensdag in een toespraak voor het Europees Parlement. Het nog onduidelijk of dit voorstel wordt goedgekeurd. De komende maanden zal er debat over worden gevoerd en moeten het Europees Parlement en de lidstaten er een oordeel over vellen. De Europese Commissie hoopt op instemming in 2017.</p> <p>Critici vinden echter dat Brussel vooral de dominantie van Amerikaanse technologiebedrijven aanpakt en zijn het niet eens met de plannen. Amerikaanse technologiebedrijven beschuldigen de Europese Commissie van regelzucht en vinden dat die een goed ondernemersklimaat in Europa hindert. Volgens Google zullen de nieuwe voorstellen het moeilijker maken om content te delen. De Europese Commissie laat weten zich niet specifiek op het aanpakken van Amerikaanse bedrijven te richten, maar benadrukt dat de regels ook gelden voor Europese platformen.</p> 1 2016-09-20 12:22 +02:00 2016-09-20 12:22 +02:00 https://www.xperthractueel.nl/transitievergoeding/45984/14-09-2016/ http://www.actuele-artikelen.nl/overige-artikelen/mag-je-kosten-re-integratie-aftrekken-van-transitievergoeding/ Overige artikelen Mag je kosten re-integratie aftrekken van transitievergoeding? Ongeveer een jaar geleden deed de transitievergoeding zijn intrede. Toch rijzen nog regelmatig vragen over deze vergoeding, die bedoeld is als compensatie voor ontslag en de transitie naar een andere baan voor de werknemer moet vergemakkelijken. XpertHRactueel Tue, 20 Sep 2016 12:22:02 +0200 <p><strong>Ongeveer een jaar geleden deed de transitievergoeding zijn intrede. Toch rijzen nog regelmatig vragen over deze vergoeding, die bedoeld is als compensatie voor ontslag en de transitie naar een andere baan voor de werknemer moet vergemakkelijken.</strong></p> <p>E&eacute;n van die vragen luidt: mag een werkgever de kosten van re-integratie aftrekken van de transitievergoeding bij ontslag van een langdurige zieke werknemer?</p> <p>Werknemers wiens dienstverband langer dan twee jaar heeft geduurd en eindigt door ontbinding, opzegging of het niet voortzetten op initiatief van de werkgever, hebben recht op een transitievergoeding. Dit geldt ook als de werknemer langdurig ziek is geweest. Tijdens de behandeling van de wet Werk en Zekerheid in de Eerste en Tweede Kamer is op deze situatie expliciet ingegaan. De vraag of na twee jaar ziekte al dan niet een transitievergoeding betaald zou moeten worden bij be&euml;indiging van de arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever, is als volgt beantwoord:&nbsp;&lsquo;Gelet op het doel van de transitievergoeding dat tweeledig is (compensatie voor ontslag en bevordering transitie van werk naar werk) bestaat geen rechtvaardiging om onderscheid te maken tussen arbeidsongeschikte werknemers (met een IVA-uitkering) en andere werknemers.&rsquo;</p> <h3>Niet in mindering</h3> <p>Dit houdt in dat de werkgever &ndash; ook na twee jaar (volledige) arbeidsongeschiktheid &ndash; een transitievergoeding verschuldigd is aan de werknemer als het dienstverband op initiatief van de werkgever eindigt. In de Eerste en Tweede Kamer is ook aan de orde gekomen dat de kosten van re-integratieverplichtingen en kosten van loondoorbetaling bij ziekte ni&eacute;t&nbsp;op de transitievergoeding in mindering kunnen worden gebracht.</p> 1 2016-09-20 12:22 +02:00 2016-09-20 12:22 +02:00 http://www.penoactueel.nl/Personeel/Algemeen/2016/7/Rekentool-voor-minimumloon-2837410W/#aoP9FWL4vX27vGj8.97 http://www.actuele-artikelen.nl/inkomstenbelasting/rekentool-voor-minimumloon/ Inkomstenbelasting Arbeidsrecht Rekentool voor minimumloon Op de website van de Rijksoverheid staat een rekentool om het minimumloon te berekenen. De tool is gericht op werknemers, maar is ook handig voor werkgevers. P&O actueel Thu, 25 Aug 2016 14:15:22 +0200 <p>Op de website van de Rijksoverheid staat een rekentool om het minimumloon te berekenen. De tool is gericht op werknemers, maar is ook handig voor werkgevers.</p> <p>Het bruto wettelijk minimumloon bedraagt per 1 juli 2016 &euro; 1.537,20 per maand, &euro; 354,75 per week en &euro; 70,95 per dag. Het bruto minimumloon per uur voor een werknemer van 23 jaar en ouder bij een fulltime dienstverband van resp. 36, 38 of 40 uur per week bedraagt per 1 juli 2016:</p> <p>36-urige werkweek: &euro;&nbsp;9,86</p> <p>38-urige werkweek: &euro;&nbsp;9,34</p> <p>40-urige werkweek: &euro;&nbsp;8,87</p> <h3 class="xms-subtitle">Rekentool minimumloon</h3> <p>Met de rekentool van de Rijksoverheid is het minimumloon te berekenen op basis van leeftijd, aantal uur dat de werknemer werkt en het aantal uur van een volledige werkweek bij de betreffende werkgever.&nbsp;<a href="https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/minimumloon/vraag-en-antwoord/mijn-minimumloon" target="_blank">Bekijk de rekentool &gt;&gt;&gt;</a></p> <h3 class="xms-subtitle">Schrappen minimumjeugdloon vanaf 21 jaar</h3> <p>Het kabinet wil de leeftijd waarop het&nbsp;wettelijk minimumloon voor volwassenen ingaat stapsgewijs verlagen. De afschaffing gebeurt in twee stappen: volgend jaar en in 2019. In de eerste stap wordt de leeftijd verlaagd naar 22 jaar. De leeftijd zal vervolgens verlaagd worden naar 21 jaar. Ook wordt de minimumjeugdloonstaffel voor jongeren van 18, 19 en 20 jaar aangepast.</p> 1 2016-08-25 14:15 +02:00 2016-08-25 14:15 +02:00 http://www.penoactueel.nl/Personeel/Algemeen/2016/7/Tewerkstellingsvergunning-vereist-voor-Japanse-medewerkers-2834034W/#47o9hJEJR6g8hyAk.97 http://www.actuele-artikelen.nl/arbeidsrecht/tewerkstellingsvergunning-vereist-voor-japanse-medewerkers/ Arbeidsrecht Tewerkstellingsvergunning vereist voor Japanse medewerkers Vanaf 1 januari 2017 is een tewerkstellingsvergunning vereist voor Japanse werknemers die in Nederland willen werken. P&O actueel Thu, 25 Aug 2016 12:35:32 +0200 <p>Vanaf 1 januari 2017 is een tewerkstellingsvergunning vereist voor Japanse werknemers die in Nederland willen werken.</p> <p>Sinds een uitspraak van de Raad van State in december 2014 hebben Japanners vrije toegang tot de arbeidsmarkt. Dat komt door een clausule in het handelsverdrag Nederland-Japan (1912) en het NederlandsZwitsers Tractaat (1875) waarin staat dat Japanners gelijk worden behandeld als Zwitsers, die vrij zijn op de Nederlandse arbeidsmarkt. De Nederlandse en Zwitserse regering hebben een verduidelijking opgesteld bij het Tractaat waardoor Japanners die in Nederland willen komen werken een tewerkstellingsvergunning nodig hebben.</p> <h3 class="xms-subtitle">Verlenging overgangstermijn</h3> <p>Aanvankelijk zou de verandering ingaan per 1 oktober 2016, maar bedrijven hebben aangegeven dat ze meer tijd nodig hebben. Daarom verlengt minister Asscher de overgangstermijn tot 1 januari 2017, zo laat hij weten in een antwoord op Kamervragen.</p> <h3 class="xms-subtitle">Verblijfsvergunning</h3> <p>Voor de praktijk betekent het dat Japanse werknemers die nu in Nederland werken zonder tewerkstellingsvergunning dit kunnen blijven doen zo lang hun verblijfsvergunning geldig is, schrijft Asscher. Aanvragen voor een (nieuwe) vergunning, ontvangen op of na 1 januari, worden beoordeeld volgens het algemeen geldende beleid van de Wet arbeid vreemdelingen.</p> <h3 class="xms-subtitle">Japanners in Nederland</h3> <p>Het aantal Japanners dat in 2015 als werknemer naar Nederland kwam was 416 tegenover 424 in 2014. Er is onder Japanse werknemers wel een verschuiving te zien van kennismigranten naar arbeidsmigranten. In 2014 zijn er 322 verblijfsvergunningen aan Japanse kennismigranten verstrekt tegenover 224 in 2015. Voor Japanse arbeidsmigranten waren dat er 26 in 2014 en 155 in 2015.</p> 1 2016-08-25 12:35 +02:00 2016-08-25 12:35 +02:00 http://www.penoactueel.nl/Personeel/Algemeen/2016/7/Ontslag-op-staande-voet-ook-bij-niet-verwijtbaar-gedrag-2835199W/#3jQyIeXddT2dPgbK.97 http://www.actuele-artikelen.nl/arbeidsrecht/ontslag-op-staande-voet-ook-bij-niet-verwijtbaar-gedrag/ Arbeidsrecht Ontslag op staande voet ook bij niet verwijtbaar gedrag Een medewerkster die zich onverwacht agressief gedraagt in een gesprek mocht op staande voet ontslagen worden. Het hof oordeelde dat zelfs als het gedrag niet verwijtbaar was geweest, er toch een dringende reden was. P&O actueel Thu, 25 Aug 2016 12:35:19 +0200 <p>Een medewerkster die zich onverwacht agressief gedraagt in een gesprek mocht op staande voet ontslagen worden. Het hof oordeelde dat zelfs als het gedrag niet verwijtbaar was geweest, er toch een dringende reden was.</p> <h3 class="xms-subtitle">De situatie</h3> <p>Een medewerkster bij een schoonmaakbedrijf is arbeidsongeschikt wegens klachten op 'persoonlijk en sociaal functioneren'. De opdrachtgever van het object waar ze werkt, heeft bij de nieuwe aanbesteding de eis gesteld dat alle medewerkers per 1 juli 2015 de Nederlandse taal machtig moeten zijn. De medewerkster voldoet niet aan deze eis en in januari 2015 geeft de werkgever aan dat als ze in juli het Nederlands niet voldoende beheerst, ze niet langer op dit object kan werken. De werkgever heeft dan de plicht om haar te herplaatsen op een object binnen een straal van 30 kilometer van haar woonplaats.</p> <p>Begin juli wordt duidelijk dat de medewerkster kan gaan re-integreren en wordt een afspraak gemaakt voor een gesprek over de locatie waar dat gaat gebeuren, omdat de oude locatie vanwege de taaleis geen optie is. In dat gesprek, op 10 juli 2015, gaat het mis. Bij het horen van de plaatsnaam waar ze moet gaan re-integreren, wordt de werkneemster extreem boos. Ze schreeuwt, ze probeert de tafel om te gooien, gooit een stoel naar de bij het gesprek aanwezige medewerkers. Haar echtgenoot, die bij het gesprek aanwezig is, probeert haar vanaf het begin tot bedaren te brengen maar dat lukt pas nadat zij de lamellen van de ramen heeft afgetrokken.</p> <p>Er raakt niemand gewond. De aanwezige medewerkers in de ruimte en elders in het gebouw zijn wel erg geschrokken.&nbsp;De medewerkster wordt per direct geschorst. De bedrijfsarts verklaart op 13 juli schriftelijk dat er geen medische reden ten grondslag ligt aan het gedrag van de medewerkster. Nadat de medewerkster nog is gehoord over de kwestie, wordt ze op 14 juli op staande voet ontslagen.</p> <h3 class="xms-subtitle">Bij de rechter</h3> <p>De medewerkster vraagt de rechter om het ontslag te vernietigen en de arbeidsovereenkomst te herstellen. Dat verzoek wordt afgewezen. De werkneemster probeert vervolgens in hoger beroep gelijk te krijgen.</p> <h3 class="xms-subtitle">Het oordeel</h3> <p>Het hof gaat uit van de gedragingen van de werkneemster zoals die in de brief door de werkgever zijn beschreven, omdat de werkneemster die niet heeft betwist. Ze voert wel aan dat de gedragingen haar niet kunnen worden verweten en overlegt daarbij een verklaring van een psycholoog. Die concludeert o.a. dat de agressie een paniekreactie was die eenvoudig had kunnen worden voorkomen.</p> <h3 class="xms-subtitle">Ontslag op staande voet ook als gedrag niet verwijtbaar is</h3> <p>Het hof gaat niet mee met de gedachtegang van de psycholoog. Er was een minutenlange geweldsexplosie, waarbij de medewerkers zijn bedreigd en er vernielingen zijn aangericht en daar was geen aanleiding voor, oordeelt het hof. Het gesprek verliep tot dat moment rustig en de kwestie werd ook niet onverwacht opgevoerd. Ook als ze verrast werd door de kwestie had de werkgever nog niet bedacht hoeven zijn op zo'n geweldsexplosie. Het hof voegt daar nog aan toe dat zelfs als de werkneemster geen verwijt zou kunnen worden gemaakt, de aangevoerde dringende reden ook toereikend is voor het ontslag op staande voet.</p> <h3 class="xms-subtitle">Gevaar voor de andere medewerkers</h3> <p>Het hof concludeert dat de gedragingen van de werkneemster zodanig ernstig van aard zijn dat het van de werkgever niet langer gevergd kan worden om een medewerkster in dienst te houden die een gebleken gevaar voor de medewerkers is. De omstandigheden &ndash; haar 11-jarig dienstverband, haar goede staat van dienst en de nadelen die ze ondervindt van het ontslag&ndash; maken dat niet anders.</p> 1 2016-08-25 12:35 +02:00 2016-08-25 12:35 +02:00 http://cassatieblog.nl/insolventierecht/geen-verjaring-van-niet-opeisbare-vorderingen-gedurende-faillissement/ http://www.actuele-artikelen.nl/overige-artikelen/geen-verjaring-van-niet-opeisbare-vorderingen-gedurende-faillissement/ Overige artikelen Geen verjaring van niet opeisbare vorderingen gedurende faillissement Van tijdens het faillissement ontstane rentevorderingen die gedurende het faillissement niet opeisbaar zijn, begint de in art. 3:308 BW bedoelde verjaring niet gedurende het faillissement te lopen. Cassatieblog Mon, 08 Aug 2016 17:42:55 +0200 <p>Van tijdens het faillissement ontstane rentevorderingen die gedurende het faillissement niet opeisbaar zijn, begint de in&nbsp;art. 3:308 BW&nbsp;bedoelde verjaring niet gedurende het faillissement te lopen.</p> <p>De context is een tweede faillissement. Om dat tweede faillissement was verzocht om binnen dat kader de voldoening te laten plaatsvinden van de tijdens het eerste faillissement en daarna doorgelopen rentevorderingen die ingevolge&nbsp;<a href="http://wetten.overheid.nl/BWBR0001860/2016-07-01#TiteldeelI_AfdelingVijfde_Artikel128">art. 128 Fw</a>&nbsp;in het eerste faillissement niet konden worden geverifieerd. De procedure is een vervolg op HR 28 november 2014,<a href="http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2014:3464">ECLI:NL:HR:2014:3464</a>&nbsp;(<a href="http://cassatieblog.nl/insolventierecht/hoger-beroep-gefailleerde-tegen-toelating-tot-verificatie-van-niet-ingediende-vorderingen/">CB 2014-190</a>).</p> <p>Ook in deze tweede cassatieprocedure leek het aanvankelijk te gaan om ontvankelijkheden en belang bij hoger beroep. De curator, verweerder in cassatie, heeft er echter op aangedrongen dat de Hoge Raad over een materieel punt dat partijen verdeeld houdt een beslissing neemt. Dat betrof de vraag of tijdens het eerste faillissement ontstane rentevorderingen die niet konden worden geverifieerd, zijn verjaard. Hierover was na de eerdere uitspraak van de Hoge Raad een geschil ontstaan tussen de gefailleerde en de twee schuldeisers enerzijds en de curator anderzijds. Zou de curator in zijn standpunt worden gevolgd dat zij niet waren verjaard, dan zou volgens beide partijen (bleek) geen belang meer bestaan bij het cassatieberoep. De Hoge Raad beoordeelt in deze tweede procedure inderdaad eerst het &ldquo;primaire prealabele verweer&rdquo; van de curator, inhoudende dat de onderhavige rentevorderingen niet opeisbaar zijn geworden voor het einde van het eerste faillissement, zodat de verjaring niet op een eerder tijdstip is begonnen te lopen.</p> <p>Rechtsvorderingen tot betaling van onder meer renten van geldsommen verjaren ingevolge art. 3:308 BW door verloop van vijf jaren na de aanvang van de dag, volgende op die waarop de vordering opeisbaar is geworden.</p> <p>De Hoge Raad volgt de curator in diens standpunt dat de vorderingen niet opeisbaar waren en (dus) niet zijn verjaard:</p> <p>&ldquo;3.5.1 De onderhavige rentevorderingen vloeien voort uit reeds ten tijde van de faillietverklaring bestaande rechtsverhoudingen met de gefailleerde, zodat zij in beginsel &ndash; evenals de hoofdvorderingen waarmee zij verbonden zijn &ndash; op de voet van art. 26 Fw voor verificatie in aanmerking komen, ook als ze pas tijdens het faillissement zijn ontstaan (zie HR 19 maart 2013,<a href="http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2013:BY6108">ECLI:NL:HR:2013:BY6108</a>, NJ 2013/291 ([&hellip;/&hellip;]), rov. 3.7.2). Weliswaar maakt art. 128 Fw daarop in zoverre een uitzondering dat na de faillietverklaring lopende rente alleen kan worden geverifieerd indien zij door pand of hypotheek is gedekt, maar ook daaruit blijkt dat de wetgever rentevorderingen in beginsel aanmerkt als vorderingen in de zin van&nbsp;<a href="http://wetten.overheid.nl/BWBR0001860/2016-07-01#TiteldeelI_AfdelingTweede_Artikel26">art. 26 Fw</a>, die gedurende het faillissement ook tegen de gefailleerde alleen door verificatie geldend kunnen worden gemaakt. Dat art. 128 Fw de verificatie uitsluit van rentevorderingen als de onderhavige die niet door pand of hypotheek zijn gedekt, brengt dan ook mee dat zij gedurende het faillissement niet verhaalbaar zijn, noch jegens de boedel, noch jegens (het vrijgelaten vermogen van) de gefailleerde. Op grond daarvan moet geoordeeld worden dat deze tijdens het faillissement ontstane rentevorderingen gedurende het faillissement niet opeisbaar zijn, zodat de in art. 3:308 BW bedoelde verjaring van deze vorderingen niet gedurende het faillissement begint te lopen.&rdquo;</p> <p>De Hoge Raad wijst erop dat deze uitleg strookt met de regeling van de schuldsanering (<a href="http://wetten.overheid.nl/BWBR0001860/2016-07-01#TiteldeelIII_AfdelingTweede_Artikel303">art. 303 Fw</a>). De Hoge Raad wijst er verder nog op dat het hier niet mede gaat om argumenten die zien op de verhouding van de schuldeiser tot eventuele borgen en hoofdelijk aansprakelijke medeschuldenaren. In verhouding tot hen heeft de vordering dus w&eacute;l als opeisbaar te gelden, zodat zij tot voldoening daarvan kunnen worden aangesproken, waarbij de Hoge Raad ter vergelijking wijst op soortgelijke gevallen in de&nbsp;<a href="http://wetten.overheid.nl/BWBR0001860/2016-07-01#TiteldeelI_AfdelingZesde_Artikel160">art. 160</a>,&nbsp;<a href="http://wetten.overheid.nl/BWBR0001860/2016-07-01#TiteldeelII_AfdelingEerste_Artikel241">241</a>&nbsp;en&nbsp;<a href="http://wetten.overheid.nl/BWBR0001860/2016-07-01#TiteldeelIII_AfdelingTweede_Artikel300">300 Fw</a>.</p> <p>De slotsom is volgens de Hoge Raad &ldquo;dat de rentevorderingen in geschil niet voor het einde van het faillissement jegens de gefailleerde opeisbaar zijn geworden. Het primaire prealabele verweer van de curator slaagt dus. Tussen partijen is niet in geschil dat in dat geval het middel bij gebrek aan belang niet tot cassatie kan leiden.&rdquo;.</p> 0 2016-08-08 17:42 +02:00 2016-08-08 17:42 +02:00